18/2016. (VII. 4.) önkormányzati rendelete a környezet- és természetvédelem helyi szabályairól szóló 17/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet, valamint a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 25/2014. (VI. 25.) önkormányzati rendelet módosít

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1-2. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában, 48. § (1) bekezdésében és (4) bekezdés b) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 3. § tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az 1-2. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró illetékes környezetvédelmi igazgatási szerv véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. A környezet- és természetvédelem helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a környezet- és természetvédelem helyi szabályairól szóló 17/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: ÖR.) 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Avar és kerti hulladék égetése hétfőn, szélcsendes időben, a tűzvédelmi szabályok betartása mellett, az illetékes környezetvédelmi hatóság előzetes engedélyével történhet.”

2. §

Az ÖR. 1. §-a a következő c) ponttal egészül ki:

„c) a környezeti zaj elleni védelem területén megállapítsa a helyi zajvédelmi szabályokat.”3. §

Az ÖR. a következő 3/A. alcímmel egészül ki:

„3/A. Zaj elleni védelem

5. § Az építőipari gépek és a kerti munkavégzést szolgáló zajkeltő gépi berendezések használata belterületen a vasárnapot és a munkaszüneti napot megelőző napon 21.00 órától a vasárnapot és a munkaszüneti napot követő napon 06.00 óráig tilos. Kerti munkavégzést szolgáló zajkeltő berendezésnek minősül a fűnyíró gép, sövénynyíró gép, fűkasza, robotkapa, lombszívó, lombfújó, motorfűrész, gépi körfűrész, szalagfűrész.”


2. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet módosítása

4. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 25/2014. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a következő 9/A. §-sal egészül ki:

„9/A. § Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a környezet- és természetvédelem helyi szabályairól szóló 17/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete szerinti kerti munkavégzést szolgáló zajkeltő gépi berendezések és az építőipari gépek használata belterületen a vasárnapot és a munkaszüneti napot megelőző napon 21.00 órától a vasárnapot és a munkaszüneti napot követő napon 06.00 óráig tilos.”
3. Záró rendelkezések

5. §

Ez a rendelet 2016. július 15-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Kőszeg, 2016. június 30.Dr. Zalán Gábor s. k. Huber László s. k.
jegyző polgármester