20/2016. (VII. 4.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 38/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró illetékes környezetvédelmi igazgatási szerv véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 38/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A közszolgáltatásért a tulajdonos köteles a jogszabály alapján meghatározott díjat fizetni.”

2. §

A Rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az ingatlanhasználó az üdülőnek minősülő ingatlan esetén, zsákos hulladékszállítás igénybevételre jogosult és köteles.”

3. §

A Rendelet 11. § (4) bekezdésében a „(2) és (3) bekezdésekben” szövegrész helyébe a „(2) bekezdésben” szövegrész lép.
4. §

(1) Hatályát veszti a Rendelet 6. §-a, a 8. § (2) bekezdés h)-i) pontja, a 9. § (5) bekezdése, a 11. § (3) bekezdése, valamint a 12. § (4) bekezdése.
(2) Hatályát veszti a Rendelet 12. § -át megelőző alcímben az „és az időlegesen használt ingatlanokra” szövegrész.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Kőszeg, 2016. június 30.Dr. Zalán Gábor s. k. Huber László s. k.
jegyző polgármester