21/2016. (VII. 4.) önkormányzati rendelete a gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában és 151. § (2f) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: ÖR.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) A rendelet hatálya a 2-3. alcím tekintetében kiterjed a Kőszeg Város és Térsége Társulásában részt vevő helyi önkormányzatok közigazgatási területére és a társulásban részt vevő helyi önkormányzatok területén nyújtott gyermekjóléti alapellátásokra a társulási megállapodásban foglaltak szerint.
(2) A rendelet hatálya a 4. alcím tekintetében kiterjed Kőszeg város közigazgatási területére.

2. §

Az ÖR. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lép:

„(2) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja:

a) bölcsődében:

aa) reggeli/tízórai 106,- Ft
ebéd 256,- Ft
uzsonna 73,- Ft
napi 435,- Ft

ab) diétás reggeli/tízórai 124,- Ft
diétás ebéd 277,- Ft
diétás uzsonna 84,- Ft
napi 485,- Ftb) óvodában:

ba) tízórai 78,- Ft
ebéd 254,- Ft
uzsonna 78,- Ft
napi 410,- Ft

bb) diétás tízórai 100,- Ft
diétás ebéd 265,- Ft
diétás uzsonna 95,- Ft
napi 460,- Ft

c) általános iskolában:

ca) tízórai 111,- Ft
ebéd 290,- Ft
uzsonna 79,- Ft
napi 480,- Ft

cb) diétás tízórai 140,- Ft
diétás ebéd 310,- Ft
diétás uzsonna 120,- Ft
napi 570,- Ft

d) középfokú iskolában és kollégiumban:

da) reggeli/tízórai 194,- Ft
ebéd 300,- Ft
uzsonna/vacsora 256,- Ft
napi 750,- Ft

db) diétás reggeli/tízórai 220,- Ft
diétás ebéd 320,- Ft
diétás uzsonna 280,- Ft
napi 820,- Ft”

3. §

(1) Az ÖR. 9. § (1) bekezdésében a „7. § (2) bekezdés c)-e) pontja” szövegrész helyébe a „7. § (2) bekezdés a)-b) pontja” szöveg lép.
(2) Az ÖR. 9. § (1) bekezdésében a „7. § (2) bekezdés a)-b) és f) pontja” szövegrész helyébe a „7. § (2) bekezdés c)-d) pontja” szöveg lép.4. §

Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Kőszeg, 2016. június 30.Dr. Zalán Gábor s. k. Huber László s. k.
jegyző polgármester