22/2016. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete Kőszeg Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2014. (X.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében és 13.§ (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8.§ (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Vas Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály - Állami Főépítész, Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság,VasMegyei Katasztrófavédelemi Igazgatóság, Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal, Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal, Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Vagyongazdálkodási Központ, Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, Vas Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály, Vas Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály, Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal, Vas Megyei Rendőr-főkapitányság, Veszprém Megyei Kormányhivatal, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Bányászati Osztály és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kőszeg Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2014. (X.3.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 51.§ (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az övezetben az (2) bekezdésében felsorolt rendeltetésű építményeken túl más rendeltetésű építmények legfeljebb 10%-os beépítettséggel helyezhetők el.”

2.§

A Rendelet 62.§ (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„b) szőlő, kert, gyümölcsös művelési ág és a zártkerti művelés alól kivett terület esetén: minimum 720 m2.”

3.§

A Rendelet 62.§ (6) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„b) szőlő, kert, gyümölcsös művelési ág és a zártkerti művelés alól kivett terület esetén: minimum 1000 m2.”

4.§

A Rendelet 62.§ (7) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„b) szőlő, kert, gyümölcsös művelési ág és a zártkerti műveléság alól kivett terület esetén: minimum 1500 m2.”

5.§

A Rendelet 62.§ (8) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„b) szőlő, kert, gyümölcsös művelési ág és a zártkerti műveléság alól kivett terület esetén: minimum 720 m2.”

6.§

A Rendelet 62.§ (9) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„b) szőlő, kert, gyümölcsös művelési ág és a zártkerti műveléság alól kivett terület esetén: minimum 1500 m2.”

7.§

(1) A Rendelet 1. melléklet Címlap – Jelmagyarázat helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 1. melléklet 3-as tervlapja helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 1. melléklet 4-es tervlapja helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 1. melléklet 6-os tervlapja helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 1. melléklet 7-es tervlapja helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Rendelet 1. melléklet 10-es tervlapja helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Rendelet 1. melléklet 11-es tervlapja helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Rendelet 1. melléklet 12-es tervlapja helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Rendelet 1. melléklet 13-as tervlapja helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Rendelet 1. melléklet 14-es tervlapja helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Rendelet 1. melléklet 15-ös tervlapja helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Rendelet 1. melléklet 16-os tervlapja helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Rendelet 1. melléklet 22-es tervlapja helyébe a 13. melléklet lép.

8.§

A Rendelet 2. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

9.§

A Rendelet 2.§ (4) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
„d) helyileg védett építmények, területek.”

10.§

A Rendelet 4.§-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Szabályozási vonal és övezeti határ mentén telek akkor is kialakítható, ha a létrejött telek(ek) az adott övezeti szabályoknak nem felel(nek) meg."

11.§

Hatályát veszti a Rendelet 13.§ b) pontja.

12.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Kőszeg, 2016. augusztus 25.


Huber László Dr. Zalán Gábor
polgármester jegyző


1. melléklet a 22/2016. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet Címlap - Jelmagyarázat a 33/2014. (XI.3.) önkormányzati rendelethez
Címlap – Jelmagyarázat egységes szerkezetben”

2. melléklet a 22/2016. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet 3-as tervlapja a 33/2014. (XI.3.) önkormányzati rendelethez
3-as tervlap rajzi része egységes szerkezetben”

3. melléklet a 22/2016. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet 4-es tervlapja a 33/2014. (XI.3.) önkormányzati rendelethez
4-es tervlap rajzi része egységes szerkezetben”

4. melléklet a 22/2016. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet 6-os tervlapja a 33/2014. (XI.3.) önkormányzati rendelethez
6-os tervlap rajzi része egységes szerkezetben”

5. melléklet a 22/2016. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet 7-es tervlapja a 33/2014. (XI.3.) önkormányzati rendelethez
7-es tervlap rajzi része egységes szerkezetben”

6. melléklet a 22/2016. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet 10-es tervlapja a 33/2014. (XI.3.) önkormányzati rendelethez
10-es tervlap rajzi része egységes szerkezetben”

7. melléklet a 22/2016. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet 11-es tervlapja a 33/2014. (XI.3.) önkormányzati rendelethez
11-es tervlap rajzi része egységes szerkezetben”

8. melléklet a 22/2016. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet 12-es tervlapja a 33/2014. (XI.3.) önkormányzati rendelethez
12-es tervlap rajzi része egységes szerkezetben”

9. melléklet a 22/2016. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet 13-as tervlapja a 33/2014. (XI.3.) önkormányzati rendelethez
13-as tervlap rajzi része egységes szerkezetben”

10. melléklet a 22/2016. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet 14-es tervlapja a 33/2014. (XI.3.) önkormányzati rendelethez
14-es tervlap rajzi része egységes szerkezetben”

11. melléklet a 22/2016. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet 15-ös tervlapja a 33/2014. (XI.3.) önkormányzati rendelethez
15-ös tervlap rajzi része egységes szerkezetben”

12. melléklet a 22/2016. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet 16-os tervlapja a 33/2014. (XI.3.) önkormányzati rendelethez
16-os tervlap rajzi része egységes szerkezetben”

13. melléklet a 22/2016. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet 22-es tervlapja a 33/2014. (XI.3.) önkormányzati rendelethez
22-es tervlap rajzi része egységes szerkezetben”

14. melléklet a 22/2016. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet a 33/2014. (XI.3.) önkormányzati rendelethez”

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban. A HÉSZ egységes szerkezetbe foglalt szövegét lsd. a "hatályos rendeleteknél".)