23/2016. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§

A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2016. évi költségvetését
1 664 383 E Ft költségvetési bevétellel
1 830 805 E Ft költségvetési kiadással
166 422 E Ft hiánnyal
29 478 E Ft finanszírozási kiadással
195 900 E Ft belső finanszírozási bevétellel
0 E Ft külső finanszírozási bevétellel

állapítja meg..”

2 . §

A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

Működési célú költségvetési bevételek:
 működési célú támogatások áht-n belülről 913 384 E Ft
 közhatalmi bevételek 424 107 E Ft
 működési bevételek 140 827 E Ft
 működési célú átvett pénzeszköz 2 611 E Ft
Működési célú költségvetési bevételek összesen: 1 480 929 E Ft

Felhalmozási célú költségvetési bevételek:
 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 102 445 E Ft
 Felhalmozási bevételek 56 415 E Ft
 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 24 594 E Ft
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: 183 454 E Ft

Költségvetési bevételek összesen: 1 664 383 E Ft

Működési célú költségvetési kiadások:
 a személyi jellegű kiadások 289 296E Ft
 a munkaadókat terhelő járulékok 83 469 E Ft
 a dologi jellegű kiadások 528 850 E Ft
 ellátottak pénzbeli juttatásai 25 800 E Ft
 egyéb működési célú kiadások 654 692 E Ft
Működési költségvetési kiadások összesen: 1 582 107 E Ft

Felhalmozási célú kiadások:
 beruházások 71 509 E Ft
 felújítások 156 678 E Ft
 egyéb működési célú kiadások 20 511 E Ft
Felhalmozási kiadások összesen: 248 698 E Ft


Költségvetési kiadások összesen: 1 830 805 E Ft


Költségvetési egyenleg (bevételek és kiadások különbözete)
 működési bevételek és kiadások egyenlege - 101 178 E Ft
 felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege - 65 244 E Ft

Költségvetési egyenleg: - 166 422 E Ft

Belső finanszírozás bevételei
 működési célú 2015 évi maradvány 165 750 E Ft
 fejlesztési célú 2015. évi maradvány 30 150 E Ft

Külső finanszírozás bevételei
 működési célú hitelfelvétel 0 E Ft
 fejlesztési célú hitelfelvétel 0 E Ft

Külső finanszírozás kiadásai
 Államháztartáson belüli megelőlegezések elszámolása 29 478 E Ft

Külső finanszírozás egyenlege(bevétel-kiadás): - 29 478 E Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 166 422 E Ft


Az 1. melléklet az önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonkénti bontásban.
A 3. §-ban megállapított bevételek jogcímenkénti és intézményenkénti, valamint a kiadások intézményenkénti részletezését a 2. és a 3. melléklet, a felhalmozási bevételek célonkénti részletezését a 4. melléklet, a felhalmozási kiadások célonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
A 6. melléklet az önkormányzat - a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti - adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, illetve a 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, a 7. melléklet az európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait tartalmazza.”3. §

A Rendelet 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület az első negyedév kivételével legalább negyedévenként, augusztus 31-ig, november 30-ig, illetve a tárgyévet követően a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt.”


4.§

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(5) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.6. §Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


Kőszeg, 2016. augusztus 25.

Huber László Dr. Zalán Gábor
polgármester jegyző

(A mellékleteket és az információs táblákat lsd. a letölthető formátumban.)