25/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat által adományozható elismerésekről

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
[A 15/2019. (IX. 27.) és a 26/2020. (IX. 4.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.]


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1-21. § és 23. § tekintetében a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 22. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet
Kitüntető címek adományozása

1. KŐSZEG VÁROS DÍSZPOLGÁRA
kitüntető cím adományozása

1. §

(1) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete KŐSZEG VÁROS DÍSZPOLGÁRA kitüntető címet alapít.
(2) KŐSZEG VÁROS DÍSZPOLGÁRA kitüntető címmel ismerhetők el azoknak az érdemei, akik Kőszeg város fejlődését, hírnevének öregbítését előmozdították, vagy a hazai, nemzetközi politikai, társadalmi, gazdasági, műszaki, tudományos, művészeti életben vagy a sportban kiemelkedő tevékenységet, teljesítményt nyújtottak és ezzel a város polgárai körében közmegbecsülésre tettek szert.

2. §

(1) KŐSZEG VÁROS DÍSZPOLGÁRA kitüntető címet csak élő személy kaphat, állampolgárságra való tekintet nélkül.
(2) A KŐSZEG VÁROS DÍSZPOLGÁRA kitüntető címet évente egy személynek lehet adományozni. Ennél több kitüntető címet csak rendkívül indokolt esetben adományozhat a képviselő-testület.
(3) A KŐSZEG VÁROS DÍSZPOLGÁRA kitüntető cím adományozására a polgármester, városi önkormányzati képviselő, a képviselő-testület bizottságai, valamint a polgármesteren keresztül a városban működő intézmények, bejegyzett civil szervezetek és nemzetiségi önkormányzatok tehetnek javaslatot.
(4) A javaslatnak tartalmaznia kell a KŐSZEG VÁROS DÍSZPOLGÁRA kitüntető címre méltónak tartott személy nevét, lakcímét, tevékenységének, életművének általános ismertetését, továbbá az elismerni kívánt tevékenység méltatását. A javaslatot az 1. mellékletben meghatározott tartalommal kell benyújtani.
(5) A javaslatot minden év augusztus 31-ig kell eljuttatni a polgármesternek. A KŐSZEG VÁROS DÍSZPOLGÁRA kitüntető cím odaítéléséről a polgármester előterjesztése és a képviselő-testület bizottságainak véleménye alapján a szeptemberi ülésén határoz a képviselő-testület. Rendkívüli, előre nem látható, indokolt esetben az időpontoktól el lehet térni, de az odaítélés módjától nem.
(6) Az elismerésre egy szervezet évente legfeljebb egy személyt vagy csoportot javasolhat.

3. §

A KŐSZEG VÁROS DÍSZPOLGÁRA kitüntető cím átadása és a díszpolgár beiktatása minden év november 6-án, a Város Napján tartott ünnepi képviselő-testületi ülés keretében történik meg, méltató beszéd kíséretében. Rendkívül indokolt esetben a KŐSZEG VÁROS DÍSZPOLGÁRA kitüntető cím egyéb időpontban és alkalommal is átadható, de mindig megtartva annak méltóságát és ünnepélyes kereteit.

4. §

(1) A KŐSZEG VÁROS DÍSZPOLGÁRA kitüntető címmel az önkormányzat Díszpolgári Oklevelet és kitüntető plakettet adományoz.
(2) A Díszpolgári Oklevél lézer gravírozott, hajlékony nyírfa oklevél bőrrel átkötve, egyedileg gravírozott hajlékony nyírfa fahengerben.
(3) A Díszpolgári Oklevélnek tartalmaznia kell:
a) felül középen a város színes címerét pajzstartókkal,
b) a díszpolgár nevét és állampolgárságát,
c) az adományozás indokait,
d) az adományozó képviselő-testületi határozat számát,
e) az adományozás időpontját,
f) a polgármester és a jegyző aláírását.
(4) Kitüntetett külföldi személy esetén a díszpolgár anyanyelvén készült hivatalos fordítást is mellékelni kell.
(5) Az oklevél szó szerinti másolatának a Díszpolgárok Könyvébe történő átvezetéséről a jegyző gondoskodik.
(6) A díszpolgári címmel járó kitüntető plakett a városcímert tartalmazó, 70 mm átmérőjű dombornyomott ón lemez, 20 mm átmérőjű öntött bronz babérkoszorús kerettel.

5. §

Kőszeg város díszpolgára a város megkülönböztetett közmegbecsülését és tiszteletét élvezi, aminek folytán:
a) megilleti a KŐSZEG VÁROS DÍSZPOLGÁRA kitüntető cím viselésének joga,
b) meg kell hívni a városi ünnepségekre, társadalmi eseményekre,
c) térítésmentesen igénybe veheti az önkormányzat által fenntartott intézmények szolgáltatásait és kapja a város hivatalos kiadványait,
d) felkérésre delegáció tagjaként képviselheti az önkormányzatot,
e) kőszegi személy esetén halálakor díszsírhely illeti meg. Amennyiben sírhelye a kőszegi temetőben van, annak rendben tartásáról szükség esetén az önkormányzat gondoskodik, és azt a Város Napján, vagy Szent György napon ünnepélyesen megkoszorúzza.


2. KŐSZEG VÁROS POSZTUMUSZ DÍSZPOLGÁRA
kitüntető cím adományozása

6. §

(1) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete KŐSZEG VÁROS POSZTUMUSZ DÍSZPOLGÁRA kitüntető címet alapít.
(2) KŐSZEG VÁROS POSZTUMUSZ DÍSZPOLGÁRA kitüntető címmel ismerhetők el e Rendelet 1. § (2) bekezdésében felsorolt érdemek, ha a cím odaítélése valamely okból a megadományozott személy életében nem volt lehetséges.

7. §

(1) KŐSZEG VÁROS POSZTUMUSZ DÍSZPOLGÁRA kitüntető cím évente egy személynek adományozható.
(2) KŐSZEG VÁROS POSZTUMUSZ DÍSZPOLGÁRA kitüntető cím adományozásának rendje e Rendelet 2. § (3) - (6) bekezdésében, valamint a 3. § -ban foglalt előírások szerint történik.


8. §

(1) KŐSZEG VÁROS POSZTUMUSZ DÍSZPOLGÁRA kitüntető címmel az önkormányzat Posztumusz Díszpolgári Oklevelet adományoz.
(2) A Posztumusz Díszpolgári Oklevél díszes mappába helyezett oklevél, melynek tartalma és annak a Díszpolgárok Könyvébe történő bevezetése megegyezik a KŐSZEG VÁROS DÍSZPOLGÁRA kitüntető cím adományozására vonatkozó, e Rendelet 4. § (3) - (5) bekezdésében foglalt előírásokkal.
(3) A Posztumusz Díszpolgári Oklevelet a kitüntetett özvegyének, ennek hiányában leszármazottainak, leszármazók hiányában felmenőinek, felmenők hiányában legközelebbi oldalági rokonának kell átadni, valamennyi fenti személy hiányában a Magyar Nemzeti Levéltár Kőszegi Fióklevéltárában (a továbbiakban: Levéltár) kell elhelyezni. Több azonos sorban átvételre jogosult esetén az átadási ünnepségre valamennyiüket meg kell hívni.
(4) KŐSZEG VÁROS POSZTUMUSZ DÍSZPOLGÁRA kitüntető címmel a megadományozottnak külön jogai nem keletkeznek, de az 5. § e) pontjának második mondata ez esetben is alkalmazandó.


II. Fejezet
Városi díjak adományozása

2/A. KŐSZEGI ÉLETMŰDÍJ
adományozása

8/A. §

(1) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete KŐSZEGI ÉLETMŰDÍJAT alapít.
(2) KŐSZEGI ÉLETMŰDÍJ annak a természetes személynek adományozható, aki legalább 25 éven keresztül folytatott kiemelkedő munkájával vagy egész életművével nagy mértékben hozzájárult Kőszeg város és társadalma működéséhez és fejlesztéséhez, elismerésre méltó hagyományainak gazdagításához, így tevékenysége a város életében vagy annak valamely területén korszakos jelentőségűnek mondható.

8/B. §

(1) KŐSZEGI ÉLETMŰDÍJ évente legfeljebb kettő adományozható.
(2) A KŐSZEGI ÉLETMŰDÍJ adományozásának rendje e Rendelet 2.§ (3) - (6) bekezdésében foglalt előírások szerint történik.
(3) A KŐSZEGI ÉLETMŰDÍJ átadása minden év november 6-án, a Város Napján tartott ünnepi képviselő-testületi ülés keretében történik meg, méltató beszéd kíséretében. A KŐSZEGI ÉLETMŰDÍJ átadása ezen túl köthető olyan kiemelkedő eseményhez vagy annak évfordulójához is, melyhez a díj adományozása szorosan kapcsolódik. Posztumusz kitüntetés esetén a díj átadására a 8. § (3) bekezdésében foglalt előírást is alkalmazni kell.
(4) A KŐSZEGI ÉLETMŰDÍJ egy kör alakú üvegből készült plakett, előlapján Kőszeg város címere, az adományozott neve és a „KŐSZEGI ÉLETMŰDÍJ” felirat látható.
(5) A KŐSZEGI ÉLETMŰDÍJ adományozását igazoló díszes mappába helyezett oklevélen fel kell tüntetni az adományozó és a kitüntetett megnevezését, a kitüntetés rövid indoklását. Az oklevelet a polgármester és a jegyző írja alá és látja el a város címerét tartalmazó pecséttel.
(6) A KŐSZEGI ÉLETMŰDÍJ-hoz - ha az nem posztumusz - pénzjutalom jár, amelynek bruttó összegét a képviselő-testület határozza meg.


3. KŐSZEG VÁROSÉRT Díj
adományozása

9. §

(1) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete KŐSZEG VÁROSÉRT Díjat alapít.
(2) KŐSZEG VÁROSÉRT Díj azoknak a természetes személyeknek, közösségeknek adományozható, akik Kőszeg városért, a város fejlődéséért, hagyományainak ápolásáért maradandót alkottak, életművükkel, munkásságukkal, tevékenységükkel kimagasló érdemeket szereztek.

10. §

(1) KŐSZEG VÁROSÉRT Díjból évente legfeljebb kettő adományozható.
(2) A KŐSZEG VÁROSÉRT Díj adományozásának rendje e Rendelet 2.§ (3) - (6) bekezdésében foglalt előírások szerint történik.
(3) A KŐSZEG VÁROSÉRT Díj átadása minden év november 6-án, a Város Napján tartott ünnepi képviselő-testületi ülés keretében történik meg, méltató beszéd kíséretében. A KŐSZEG VÁROSÉRT Díj átadása ezen túl köthető olyan kiemelkedő eseményhez, vagy annak évfordulójához is, melyhez a díj adományozása szorosan kapcsolódik. Posztumusz kitüntetés esetén a díj átadására a 8. § (3) bekezdésében foglalt előírást is alkalmazni kell.
(4) A KŐSZEG VÁROSÉRT Díj egy 105 mm átmérőjű bronzból készült mintázott plakett, előlapján Jurisics Miklós portréja, hátlapján téglafal mintázatú alapon egy pallos, valamint az ,,AD MEMORIAM OBSIDIONIS KŐSZEGIENSIS” felirat látható.
(5) A KŐSZEG VÁROSÉRT Díj adományozását igazoló díszes mappába helyezett oklevélen fel kell tüntetni az adományozó és a kitüntetett megnevezését, a kitüntetés rövid indoklását. Az oklevelet a polgármester és a jegyző írja alá és látja el a város címerét tartalmazó pecséttel.
(6) A KŐSZEG VÁROSÉRT Díjhoz - ha az nem posztumusz - pénzjutalom jár, amelynek bruttó összegét a képviselő-testület határozza meg.

4. PRO COMMUNITATE Díj
adományozása

11. §

(1) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete PRO COMMUNITATE Díjat alapít.
(2) PRO COMMUNITATE Díj azoknak a természetes személyeknek, közösségeknek adományozható, akik tevékenységi területükön kimagasló munkásságukkal, Kőszeg érdekében kifejtett tevékenységükkel, helytállásukkal példamutatóan szolgálták a város társadalmát.
Az elismerés a következő kategóriákban adható:
a) Közigazgatási,
b) Oktatási, Kulturális,
c) Egészségügyi, Szociális, Gyermek- és Ifjúságvédelmi,
d) Sport,
e) Gazdaságfejlesztési tagozat.

12. §

(1) A PRO COMMUNITATE Díjból évente legfeljebb öt adományozható.
(2) A PRO COMMUNITATE Díj adományozásának rendje e Rendelet 2.§ (3) - (6) bekezdésében foglalt előírások szerint történik.
(3) A PRO COMMUNITATE Díj átadása minden év november 6-án, a Város Napján tartott ünnepi képviselő-testületi ülés keretében történik meg, méltató beszéd kíséretében. A PRO COMMUNITATE Díj átadása ezen túl köthető olyan országos vagy nemzetközi jeles naphoz, mely adott szakterületen meghatározó jelentőséggel bír, vagy olyan kiemelkedő eseményhez, vagy annak évfordulójához is, melyhez a díj adományozása szorosan kapcsolódik.
Posztumusz kitüntetés esetén a díj átadására a 8. § (3) bekezdésében foglalt előírást is alkalmazni kell.
(4) A PRO COMMUNITATE Díj egy 115 mm átmérőjű bronzból készült plakett, amelynek előlapján Kőszeg város címere, hátlapján a PRO COMMUNITATE felirat látható.
(5) A PRO COMMUNITATE Díj adományozását igazoló díszes mappába helyezett oklevélen fel kell tüntetni az adományozó és a kitüntetett megnevezését, a kitüntetés rövid indoklását. Az oklevelet a polgármester és a jegyző írja alá és látja el a város címerét tartalmazó pecséttel.
(6) A PRO COMMUNITATE Díjhoz - ha az nem posztumusz - pénzjutalom jár, amelynek bruttó összegét a képviselő-testület határozza meg.


III. Fejezet
Kitüntető, elismerő oklevelek adományozása

5. KŐSZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KITÜNTETŐ OKLEVELE
adományozása

13. §

(1) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete KŐSZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KITÜNTETŐ OKLEVELET alapít.
(2) A KŐSZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KITÜNTETŐ OKLEVELE azoknak a természetes személyeknek, közösségeknek adományozható, akik Kőszeg város fejlődése, szellemi vagy gazdasági gyarapodása, karitatív tevékenysége, a közösségi élet elősegítése terén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, vagy huzamosabb ideig ilyen tevékenységet végeztek.

14. §

(1) A KŐSZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KITÜNTETŐ OKLEVELÉBŐL évente több is adományozható az elért eredmények függvényében.
(2) A KŐSZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KITÜNTETŐ OKLEVELE adományozásának rendje e rendelet 2.§ (3) - (6) bekezdésében foglalt előírások szerint történik.
(3) A KŐSZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KITÜNTETŐ OKLEVELE átadása minden év november 6-án, a Város Napján tartott ünnepi képviselő-testületi ülés keretében történik meg, méltató beszéd kíséretében. KŐSZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KITÜNTETŐ OKLEVELE átadása ezen túl köthető olyan kiemelkedő eseményhez, vagy annak évfordulójához is, melyhez a díj adományozása szorosan kapcsolódik.
(4) Az elismerés Kőszeg város címerével ékesített díszes mappába helyezett oklevél, amelyen szerepel a „KŐSZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KITÜNTETŐ OKLEVELE” felirat. Az elismeréssel pénzjutalom nem jár.
(4) Az oklevélen fel kell tüntetni az adományozó és a kitüntetett megnevezését, a kitüntetés rövid indoklását. Az oklevelet a polgármester és a jegyző írja alá és látja el a város címerét tartalmazó pecséttel.


6. KŐSZEG VÁROS EURÓPAI KAPCSOLATAIÉRT KITÜNTETŐ OKLEVÉL
adományozása

15.§.

(1) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete KŐSZEG VÁROS EURÓPAI KAPCSOLATAIÉRT KITÜNTETŐ OKLEVELET alapít.
(2) KŐSZEG VÁROS EURÓPAI KAPCSOLATAIÉRT KITÜNTETŐ OKLEVÉL adományozható annak a természetes személynek, közösségnek aki a külkapcsolatok kialakításáért, ápolásáért, az európai integráció erősítéséért, a testvér-vagy partnervárosi kapcsolatokért, a határmenti együttműködés elmélyítéséért kiemelkedő tevékenységet végzett.

16. §

(1) A KŐSZEG VÁROS EURÓPAI KAPCSOLATAIÉRT KITÜNTETŐ OKLEVÉLBŐL évente legfeljebb öt adományozható.
(2) A KŐSZEG VÁROS EURÓPAI KAPCSOLATAIÉRT KITÜNTETŐ OKLEVÉL adományozásának rendje e rendelet 2.§ (3) - (6) bekezdésében foglalt előírások szerint történik.
(3) A KŐSZEG VÁROS EURÓPAI KAPCSOLATAIÉRT KITÜNTETŐ OKLEVÉL átadása minden év november 6-án, a Város Napján tartott ünnepi képviselő-testületi ülés keretében történik meg, méltató beszéd kíséretében. KŐSZEG VÁROS EURÓPAI KAPCSOLATAIÉRT KITÜNTETŐ OKLEVÉL átadása ezen túl köthető olyan kiemelkedő eseményhez, vagy annak évfordulójához is, melyhez a díj adományozása szorosan kapcsolódik.
(4) Az elismerés Kőszeg város címerével ékesített díszes mappába helyezett oklevél, amelyen szerepel a „KŐSZEG VÁROS EURÓPAI KAPCSOLATAIÉRT KITÜNTETŐ OKLEVÉL” felirat. Az oklevél első példányának szövege a kitüntetett személy anyanyelvén, szervezet esetén az általa megadott hivatalos nyelven, második példánya pedig magyarul íródik. Magyar kitüntetett esetén az oklevél egy példányos, szövege magyar nyelvű. Az elismeréssel pénzjutalom nem jár.
(5) Az oklevélen fel kell tüntetni az adományozó és a kitüntetett megnevezését, valamint a kitüntetés rövid indoklását. Az oklevelet a polgármester és a jegyző írja alá és látja el a város címerét tartalmazó pecséttel.


7. KŐSZEG VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK ELISMERŐ OKLEVELE
adományozása

17. §

(1) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete KŐSZEG VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK ELISMERŐ OKLEVELET alapít.
(2) A KŐSZEG VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK ELISMERŐ OKLEVELE azoknak a természetes személyeknek, közösségeknek adományozható, akik Kőszeg hírnevét öregbítő, kiemelkedő teljesítményt nyújtanak.

18. §

(1) A KŐSZEG VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK ELISMERŐ OKLEVELE évente több is adományozható az elért eredmények függvényében.
1(2)
(3) Az elismerés Kőszeg város címerével ékesített díszes mappába helyezett oklevél, amelyen szerepel a „KŐSZEG VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK ELISMERŐ OKLEVELE” felirat. Az elismeréssel pénzjutalom nem jár.
(4) Az oklevélen fel kell tüntetni az adományozó és a kitüntetett megnevezését, a kitüntetés rövid indoklását. Az oklevelet a polgármester írja alá és látja el a város címerét tartalmazó pecsétjével.

IV. Fejezet
Egyéb rendelkezések

19. §

(1) A KŐSZEG VÁROS DÍSZPOLGÁRA kitüntető címet, a KŐSZEGI ÉLETMŰDÍJAT, a KŐSZEG VÁROSÉRT Díjat és a PRO COMMUNITATE Díjat a képviselő-testület visszavonja attól a kitüntetettől, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott.
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt kitüntető címet és díjakat a képviselő-testület visszavonhatja, ha arra a kitüntetett érdemtelenné válik. Érdemtelen a kitüntető címre, díjra különösen az, akit a bíróság szándékosan elkövetett bűncselekmény miatt jogerősen elítélt, vagy aki magatartásával sérti a közösség érdekeit, a közerkölcsöt.
(3) A kitüntető címek, díjak visszavonására azok a szervek és személyek tehetnek javaslatot, akik az adományozás kezdeményezésére jogosultak.

20. §

(1) Az önkormányzati elismerések adományozásával kapcsolatos előkészítő és ügyviteli feladatokat a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
(2) Az elismerésben részesülők nevét, rövid életrajzát és az adományozó képviselő-testületi határozat másolatát igényes kivitelezésű, bővíthető almanachban kell megőrizni és másolatban meg kell küldeni a Levéltárnak, amiről a jegyző gondoskodik.

V. Fejezet
Záró rendelkezések

21. §

(1) Ez a rendelet a - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2016. október 1-jén lép hatályba.
(2) A 1-16. §, a 19. § és a 23. § 2017. január 1-jén lép hatályba.

22. §


23. §


Kőszeg, 2016. szeptember 29.


Huber László s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző(A kitüntetési javaslat formanyomtatványt lsd. a letölthető formátumban.)

1. melléklet a 25/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez


KITÜNTETÉSI JAVASLAT…………………………………………………………………………………………………..
(az elismerés megnevezése)


1. Név:*

2. Születési név:

3. Születési helye, ideje (év, hó, nap):

4. Anyja neve:

5. Munkahelye:

6. Beosztása, tudományos fokozata:

7. Iskolai végzettsége:

8. Lakcíme:*

9. Az elismerés átadásának tervezett időpontja:

10. Az elismerés kezdeményezője:

11. Az elismerésre javasolt személy szakmai tevékenységének, életművének általános ismertetése, az elismerési javaslat indoklása, az elismerni kívánt tevékenység méltatása:*………………………………………..
aláírás

*-gal jelölt rész kötelezően kitöltendő