26/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésének rendjéről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek elnevezésének rendjéről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: ÖR.) 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést az önkormányzat honlapján és hirdetőtábláján közzé kell tenni, továbbá a döntésről értesíteni kell a Vas Megyei Kormányhivatal Kőszegi Járási Hivatalát, a Levéltárat, a Kőszegi Rendőrkapitányságot, a Magyar Postát, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, az Országos Mentőszolgálatot és a közműszolgáltatókat.”

2. §

Az ÖR. 7. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az (1)-(2) bekezdést nem kell alkalmazni, ha a kialakult házszámozás e rendelkezésekkel ellentétes.”

3. §

Az ÖR. 4. alcíme a következő 7/A. §-sal egészül ki:

„7/A. § A házszám megállapításáról értesíteni kell az ingatlan tulajdonosát, a Vas Megyei Kormányhivatal Kőszegi Járási Hivatalát, a Levéltárat, a Kőszegi Rendőrkapitányságot, a Magyar Postát, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, az Országos Mentőszolgálatot és a közműszolgáltatókat.”

4. §

Hatályát veszti az ÖR. 11. § (2) bekezdése.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Kőszeg, 2016. szeptember 29.Dr. Zalán Gábor s. k. Huber László s. k.
jegyző polgármester