28/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelete a gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában és 151. § (2f) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: ÖR.) 7. § (2) bekezdése a következő a) ponttal egészül ki:
a) „bölcsődében:

aa) reggeli 70,- Ft
tízórai 36,- Ft
ebéd 256,- Ft
uzsonna 73,- Ft
napi 435,- Ft

ab) diétás reggeli 82,- Ft
diétás tízórai 42,- Ft
diétás ebéd 277,- Ft
diétás uzsonna 84,- Ft
napi 485,- Ft”

(2) Az ÖR. 7. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

d) „középfokú iskolában és kollégiumban:

da) reggeli 114,- Ft
tízórai 80,- Ft
ebéd 300,- Ft
uzsonna 80,- Ft
vacsora 176,- Ft
napi 750,- Ft

db) diétás reggeli 140,- Ft
diétás tízórai 80,- Ft
diétás ebéd 320,- Ft
diétás uzsonna 80,- Ft
diétás vacsora 200,- Ft
napi 820,- Ft”

2. §

Nem lép hatályba a gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 21/2016. (VII. 4.) önkormányzati rendelet 2. §-ának az ÖR.7. § (2) bekezdés a) és d) pontját megállapító rendelkezése.

3. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2016. december 31-én lép hatályba és 2017. január 2-án hatályát veszti.
(2) Az 1. § 2017. január 1-jén lép hatályba.

Kőszeg, 2016. október 27.


Dr. Zalán Gábor s. k. Huber László s. k.
jegyző polgármester
(A rendelet hatályos, egységes szerkezetbe foglalt szövegét lsd. a "hatályos rendeletek"nél.)