29/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§

A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2016. évi költségvetését
1 690 219 E Ft költségvetési bevétellel
1 856 641 E Ft költségvetési kiadással
166 422 E Ft hiánnyal
29 478 E Ft finanszírozási kiadással
195 900 E Ft belső finanszírozási bevétellel
0 E Ft külső finanszírozási bevétellel

állapítja meg.”

2 . §

A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

Működési célú költségvetési bevételek:
 működési célú támogatások áht-n belülről 925 264 E Ft
 közhatalmi bevételek 424 107 E Ft
 működési bevételek 146 060 E Ft
 működési célú átvett pénzeszköz 5 895 E Ft
Működési célú költségvetési bevételek összesen: 1 501 326 E Ft

Felhalmozási célú költségvetési bevételek:
 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 106 228 E Ft
 Felhalmozási bevételek 56 415 E Ft
 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 26 250 E Ft
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: 188 893 E Ft

Költségvetési bevételek összesen: 1 690 219 E Ft


Működési célú költségvetési kiadások:
 a személyi jellegű kiadások 295 585 E Ft
 a munkaadókat terhelő járulékok 84 877 E Ft
 a dologi jellegű kiadások 549 993 E Ft
 ellátottak pénzbeli juttatásai 25 800 E Ft
 egyéb működési célú kiadások 657 494 E Ft
Működési költségvetési kiadások összesen: 1 613 749 E Ft

Felhalmozási célú kiadások:
 beruházások 61 857 E Ft
 felújítások 156 529 E Ft
 egyéb működési célú kiadások 24 506 E Ft
Felhalmozási kiadások összesen: 242 892 E Ft


Költségvetési kiadások összesen: 1 856 641 E Ft


Költségvetési egyenleg (bevételek és kiadások különbözete)
 működési bevételek és kiadások egyenlege - 112 423 E Ft
 felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege - 53 999 E Ft

Költségvetési egyenleg: - 166 422 E Ft

Belső finanszírozás bevételei
 működési célú 2015 évi maradvány 165 750 E Ft
 fejlesztési célú 2015. évi maradvány 30 150 E Ft

Külső finanszírozás bevételei
 működési célú hitelfelvétel 0 E Ft
 fejlesztési célú hitelfelvétel 0 E Ft

Külső finanszírozás kiadásai
 Államháztartáson belüli megelőlegezések elszámolása 29 478 E Ft

Külső finanszírozás egyenlege(bevétel-kiadás): - 29 478 E Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 166 422 E Ft


Az 1. melléklet az önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonkénti bontásban.
A 3. §-ban megállapított bevételek jogcímenkénti és intézményenkénti, valamint a kiadások intézményenkénti részletezését a 2. és a 3. melléklet, a felhalmozási bevételek célonkénti részletezését a 4. melléklet, a felhalmozási kiadások célonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
A 6. melléklet az önkormányzat - a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti - adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, illetve a 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, a 7. melléklet az európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait tartalmazza.”


3. §

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.


4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


Kőszeg, 2016. november 24.Huber László s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző

(A mellékleteket és az információs táblát lsd. a letölthető formátumban.)