31/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 92. § (2) bekezdés f) pontjában és a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formákról szóló 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Szr.) 3. alcíme a következő 5/F. §-sal egészül ki:

„5/F. § (1) Az 5/A. § (1) bekezdésében foglaltakon túl egy alkalommal 20.000,- Ft rendkívüli téli települési támogatásban részesíthető az a kérelmező, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 400%-át.
(2) A kérelmek benyújtására nyitva álló határidő 2016. december 16. napjáig tart.”

2. §

(1) Az Szr. 13. § (7) bekezdésében a „654,- Ft/ellátási nap” szövegrész helyébe a „655,- Ft/ellátási nap” szöveg lép.
(2) Az Szr. 14. § (5) bekezdésében a „271,- Ft/ óra” szövegrész helyébe a „270,- Ft/óra” szöveg lép.
(3) Az Szr. 16. § (5) bekezdésében a „129,- Ft/nap” szövegrész helyébe a „130,- Ft/nap” szöveg lép és a „124,- Ft/nap” szövegrész helyébe a „125,- Ft/nap” szöveg lép.
(4) Az Szr. 19. § (4) bekezdésében a „19.556,- Ft/hó, 652,- Ft/nap” szövegrész helyébe a „19.555,- Ft/hó, 650 Ft/nap” szöveg lép.

3. §

Hatályát veszti az Szr. 5/F. §-a és a 23. § (2) bekezdése.4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2017. január 2-án hatályát veszti.
(2) A 3. § 2017. január 1-jén lép hatályba.

Kőszeg, 2016. november 25.Dr. Zalán Gábor Huber László
jegyző polgármester

(A rendelet hatályos, egységes szerkezetbe foglalt szövegét lsd. a "hatályos rendeleteknél".)