34/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képvi-selő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. melléklete a következő 3.20. ponttal egészül ki:
„3.20. A szociális tevékenységgel kapcsolatos helyi irányítási, ellenőrzési, fenntartási és működtetési feladatokkal kapcsolatos előterjesztések.”

2. §

A Rendelet 3. melléklet 3.7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.7. Az önkormányzat által kiírt közművelődési, köznevelési, szociális intézményvezetői állások pályázati feltételeinek meghatározása, a benyújtott pályázatok véleményezése, valamint az intézményvezetőkkel kapcsolatos alapvető munkáltatói döntések.”

3. §

A Rendelet 4. melléklet 3.1. és 3.5. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3.1. Jóváhagyja az önkormányzat közművelődési, közgyűjteményi, szociális intézményeinek szervezeti és működési szabályzatát, éves munkaterveit, szakmai programjait.
3.5. Véleményezi a Kőszeg Város és Térsége Társulása által fenntartott köznevelési és egészségügyi intézményekkel kapcsolatban az önkormányzat képviselő-testületéhez megküldött dokumentumokat.”

4. §

A Rendelet 5. melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. Dönt a szociális rendelet szerint hatáskörébe utalt települési támogatási és egyéb szociális ellátási ügyekben.”

5. §

A Rendelet 6. melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. Központi orvosi ügyelettel kapcsolatos feladatok ellátása.”

6. §

Hatályát veszti a Rendelet 6. mellékletének 4. és 6. pontja.

7. §

Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép ha-tályba, és az azt követő napon hatályát vesz-ti.

Kőszeg, 2016. december 15.


Dr. Zalán Gábor s. k. Huber László s. k.
jegyző polgármester