2/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezésről szóló 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6.§ (4) bekezdésében és 41.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§

(1) Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a a köztemetőkről és a temetkezésről szóló 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: ÖR.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :
„(2) A köztemetők fenntartásáról és üzemeltetéséről Kőszeg Város Önkormányzata kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján, gazdálkodó szervezet, - a Kőszegi Városüezemeltető és Kommunális Szolgáltató Kft (9730 Kőszeg, Kossuth L. u. 3., a továbbiakban: üzemeltető) - útján gondoskodik.”
(2) Az ÖR. 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A köztemetők területe és az ott található létesítmények feletti rendelkezési jog az üzemeltetőn kívül harmadik személynek – az üzemeltető által megbízott alvállalkozói szerződéses jogviszony jogalanyain kívül - még ideiglenesen sem adható át, használatukra bérleti szerződés nem köthető.”


2.§

Az ÖR. 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A köztemetőkben keletkezett hulladékok gyűjtéséről hulladékgyűjtő hely kijelölésével kell gondoskodni. A keletkezett szemét elszállításáról az üzemeltető a szilárd hulladék szállítását végző közszolgáltató útján gondoskodik.”
3. §

Az Ör. 2. melléklet A) pontjában foglalt táblázat helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.


4. §

Ez a rendelet 2017. április 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Kőszeg, 2017. február 23.
Dr.Zalán Gábor Huber László
jegyző polgármester

1. melléklet a 2/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

„ 2. melléklet a 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

A) A temetői létesítmények igénybevételéért - a ravatal és a hűtő használatának díja - a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díj:

Nettó díj: 12.000,-Ft + Áfa (27%) , azaz bruttó: 15.240,-Ft”