3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formákról szóló 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formákról szóló 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Szr.) 5/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés szerinti települési támogatás akkor adható, ha
a) a családban az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 190%-át;
b) egyedülálló esetén a havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 190%-át;
c) egyedülélő esetén a havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 240%-át;
d) a gyermekét egyedülállóként nevelő szülő családjában az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 230%-át
nem haladja meg.”

2. §

Az Szr. 14. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Kőszegi Szociális Gondozási Központban a szociális segítés intézményi térítési díja: 510,- Ft/gondozási óra, a személyi gondozás intézményi térítési díja 405,- Ft/gondozási óra.”

3. §

Az Szr. 16. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A kőszegi Idősek Klubjában az intézményi térítési díj: 105,- Ft/nap, a horvátzsidányi Idősek Klubjában az intézményi térítési díj: 25,- Ft/nap.”

4. §

Az Szr. 19. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Hajléktalanok Átmeneti Szállásán az intézményi térítési díj: 22.530,- Ft/hó, 750,- Ft/nap.”

5. §

Az Szr. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

6. §

Az Szr. 2.§-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A vagyon meghatározásánál az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakat kell figyelembe venni.”

7. §

Az Szr. 8/B. §-a a következő (15) bekezdéssel egészül ki:

„(15) Ha a lakásfenntartási támogatásban részesülő személy lakcíme megváltozik, azt köteles 15 napon belül bejelenteni.”

8. §

Az Szr. 23. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Aki az 5/C. §-ban foglalt feltételek alapján nyújtott települési támogatást 2017. február 28-ig egy alkalommal már igénybe vette, annak 2017. évben egy alkalommal további 2.500,- Ft települési támogatás adható ugyanezen a jogcímen. Aki az 5/C. §-ban foglalt feltételek alapján nyújtott települési támogatást 2017. február 28-ig már két alkalommal igénybe vette, annak 2017. évben egy alkalommal további 5.000,- Ft települési támogatás adható ugyanezen a jogcímen.”9. §

(1) Az Szr. 5/C. § (1) bekezdésében az „5.000,- ” szövegrész helyébe a „7.500,- ” szöveg lép.
(2) Az Szr. 5/D. § (4) bekezdésében a „2016. március 1-től 204.216,- Ft (ÁFA-val)” szövegrész helyébe a „2017. március 1-től 211.330,- Ft (ÁFA-val)” szöveg lép.
(3) Az Szr. 8/B. § (1) bekezdésében a „250%-át” szövegrész helyébe a „300%-át” szöveg lép.
(4) Az Szr. 19. § (5) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „150 Ft/fő/nap” szövegrész helyébe a „200 Ft/fő/nap” szöveg lép.
(5) Az Szr. 19. § (5) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „200 Ft/fő/nap” szövegrész helyébe a „250 Ft/fő/nap” szöveg lép.

10. §

Hatályát veszti az Szr. 1. §-a és a 8/B. § (10) bekezdése.

11. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2017. március 1-jén lép hatályba, és 2017. április 2-án hatályát veszti.
(2) A 2-4. § és a 9. § (4)-(5) bekezdése 2017. április 1-jén lép hatályba.

Kőszeg, 2017. február 23.
Dr.Zalán Gábor Huber László
jegyző polgármester