4/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelete Kőszeg Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2014. (X. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13.§ (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8.§ (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró szervek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kőszeg Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2014. (X.3.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 1.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.§ Kőszeg Város Helyi Építési Szabályzatánakmellékletei:
a) 1. melléklet: Szabályozási tervlapok,
b) 2. melléklet: Az egyes építési övezetekre és övezetekre vonatkozó előírások,
c) 3. melléklet: Elővásárlási joggal terhelt földrészletek jegyzéke,
d) 4. melléklet: Közutak mintaszelvényei,
e) 5. melléklet: Állattartó épületek elhelyezése.”

2.§
A Rendelet 9.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A területen egy vagy több épületben az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 23.) Kormányrendelet (a továbbiakban: OTÉK) szerinti rendeltetések helyezhetők el, amennyiben az egyedi építési övezeti előírások másként nem rendelkeznek.”

3.§

(1) A Rendelet10.§ (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„b) A telkek szélességükben tovább nem oszthatók, a szomszédos telkekkel össze nem vonhatók. Kivételt képeznek azok a telkek, melyek a szabályozási tervlapon telekrendezési kötelezettséggel jelöltek. A telkek mélységükben csak a szabályozási tervlapon jelölt szabályozási vonal, övezethatár esetében oszthatók meg. A közterületi megközelítéssel nem rendelkező telkek a megközelíthetőség biztosítása érdekében oszthatók meg.”

(2) A Rendelet 10.§ (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„f) A K jellel jelölt övezetekben az épületek zártsorú módon helyezhetők el.”

(3) A Rendelet 10.§ (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„c) A K jellel jelölt övezetekben az épületek zártsorú módon helyezhetők el.”

(4) A Rendelet 10.§ (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) A telkek szélességükben tovább nem oszthatók, a szomszédos telkekkel össze nem vonhatók. Kivételt képeznek azok a telkek, melyek a szabályozási tervlapon telekrendezési kötelezettséggel jelöltek. A telkek mélységükben csak a szabályozási tervlapon jelölt szabályozási vonal, övezethatár esetében oszthatók meg. A közterületi megközelítéssel nem rendelkező telkek a megközelíthetőség biztosítása érdekében oszthatók meg.”

(5) A Rendelet 10.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az Lk-H4jelű építési övezet egyedi előírásai:
A telkek szélességükben tovább nem oszthatók, a szomszédos telkekkel össze nem vonhatók. Kivételt képeznek azok a telkek, melyek a szabályozási tervlapon telekrendezési kötelezettséggel jelöltek. A telkek mélységükben csak a szabályozási tervlapon jelölt szabályozási vonal, övezethatáresetében oszthatók meg. A közterületi megközelítéssel nem rendelkező telkek a megközelíthetőség biztosítása érdekében oszthatók meg.”

4.§

A Rendelet 17.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17.§ Az Lke-Z1 jelű építési övezetek egyedi előírásai:
a) Egy telken, mérettől függetlenül, legfeljebb két lakás építhető egy épületben.
b) Amennyiben az építési övezetben a telek mérete nem haladja meg a beépítési táblázat legkisebb telekterület méretét, a beépítettség az adott telekterület maximum 15%-a lehet.
c) Amennyiben az építési övezetben a telek mérete nagyobb a beépítési táblázat legkisebb telekterület méreténél, a beépítettség számításánál a legkisebb telekterület feletti részt 5%-os beépítettséggel kell figyelembe venni."

5.§

A Rendelet 18.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„18.§ Az Lke-Z2 jelű építési övezetek egyedi előírásai:
a) Egy telken, mérettől függetlenül, legfeljebb két lakás építhető egy épületben.
b) Amennyiben az építési övezetben a telek mérete nem haladja meg a beépítési táblázat legkisebb telekterület méretét, a beépítettség az adott telekterület maximum 15%-a lehet.
c) Amennyiben az építési övezetben a telek mérete nagyobb a beépítési táblázat legkisebb telekterület méreténél, a beépítettség számításánál a legkisebb telekterület feletti részt 5%-os beépítettséggel kell figyelembe venni."

6.§

A Rendelet 41.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az építési övezetben szabadidő, sport, strand, kemping, valamint a felsorolt rendeltetésekhez tartozó, azok rendeltetésszerű használatát biztosító kereskedelmi, szolgáltató, szállás jellegű, egészségügyi, szociális, kulturális, közösségi szórakoztató, nevelési, oktatási rendeltetés valamint a terület fenntartását biztosít épületek és építmények helyezhetők el.”

7.§

A Rendelet 74.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A csapadékvíz elvezetését valamennyi beépítésre javasolt új területen zárt csapadékcsatornával kell megvalósítani.A meglevő beépített, illetve a beépítésre szánt területen a nyílt árokrendszerű felszíni vízelvezetés az utak soron következő rekonstrukciójáig fennmaradhat. Azt követően zárt csapadékvíz elvezető rendszert kell kiépíteni. A nyílt árkos csapadékvíz elvezetési rendszer csak beépítésre nem szánt területen maradhat fenn.”

8.§

A Rendelet 75.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Új közvilágítási hálózat létesítésekor, meglévő közvilágítási hálózat rekonstrukciója során energiatakarékos lámpatesteket kell alkalmazni.”

9.§

A Rendelet 77.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„77.§ Meglévő föld feletti távhővezetéket a szükséges rekonstrukciója során föld alá kell áthelyezni. Új távhővezeték építését földalatti elhelyezéssel kell megvalósítani.”

10.§

A Rendelet 79.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Levegőterhelést okozó építményt úgy kell megvalósítani, hogy védelmi övezete ne korlátozza a saját és más övezetek területének megengedhető hasznosítását.”

11.§

A Rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

12.§

A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

13.§

Hatályát veszti a Rendelet 4.§ (1) bekezdése, az 5.§ (2) bekezdése és a 62.§ (5) és (8) bekezdése.

14.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Kőszeg, 2017. március 30.

Dr. Zalán Gábor Huber László
jegyző polgármester

(Az 1. és a 2. mellékeletet lsd. a letölthető formátumban.)