5/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelete a környezet- és természetvédelem helyi szabályairól szóló 17/2014. (IV. 30.) valamint a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 25/2014. (VI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1-5. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában, 48. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 6. § tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az 1-5. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró illetékes környezetvédelmi igazgatási szerv véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. A környezet- és természetvédelem helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet
módosítása

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a környezet- és természetvédelem helyi szabályairól szóló 17/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: ÖR.) 1. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„b) a természetvédelem területén védetté nyilvánítson egyes helyi jelentőségű természetvédelmi területeket és természeti értékeket, valamint meghatározza az azokat érintő tevékenységek szabályait,”

2. §

Az ÖR. 1. §-a a következő d) ponttal egészül ki:
„d) az ingatlanok gyommentesítésére vonatkozó szabályokat megállapítsa.”


3. §

Az ÖR. 4. §-a a következő (4)-(5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A jelen rendelettel védetté nyilvánított természetvédelmi területet érintő, a (3) bekezdésben hivatkozott kezelési tervtől való eltérést az ingatlanhasználónak, a tervezett tevékenység megkezdése előtt 30 nappal benyújtott, indoklással ellátott kérelme alapján a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője adhat.
(5) Amennyiben a kezelési tervtől való eltérés iránti kérelem előzetes benyújtását, az életet és egészséget, köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztető ok halaszthatatlansága nem teszi lehetővé, a tevékenységet végző személy a tervtől való eltérő tevékenység megkezdését követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül, a köteles azt a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének bejelenteni, egyidejűleg engedélyt kérni.”


4. §

Az ÖR. a következő 3/B. alcímmel egészül ki:

„3/B. Gyommentesítés

5/A. § Az ingatlanhasználó köteles folyamatosan gondoskodni az ingatlan gyommentesítéséről, a fű kaszálásáról, az ingatlanról a járda és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok nyeséséről.”


5. §

Hatályát veszti az ÖR. 6. § (2)-(10) bekezdése.


2. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet módosítása


6. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 25/2014. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a következő 9/B. §-sal és 9/C. §-sal egészül ki:

„9/B. §

(1) A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendeletben és a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendeletben foglaltak szerint, Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 38/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendeletének 1. mellékletében foglalt közterületek kivételével, a közutak, közterületek rendjének és tisztaságának fenntartásáról az ingatlanhasználó gondoskodik.
(2) Az ingatlanhasználónak a belterületen levő nyílt árkok kapubejárók alatti átereszeit, a folyókákat, a zárt vízelvezető csatornák víznyelő aknáit és rácsait tisztán kell tartani.
(3) Téli időszakban, vagy amikor a hőmérséklet fagypont alá süllyed, az ingatlanhasználók gondoskodnak az ingatlanjaikkal határos járdaszakaszok hótól való megtisztításáról, illetve jegesedés esetén csúszásmentesítéséről. E kötelezettségeiknek minden reggel legkésőbb 7 óráig eleget kell tenniük, majd a nap folyamán az időjárástól függően legalább még egyszer szükség szerint meg kell ismételniük.

9/C. §

Az ingatlanhasználó köteles folyamatosan gondoskodni az ingatlan gyommentesítéséről, a fű kaszálásáról, az ingatlanról a járda és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok nyeséséről.”


3. Záró rendelkezések

7. §

Ez a rendelet 2017. május 1-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Kőszeg, 2017. március 30.
Dr.Zalán Gábor Huber László
jegyző polgármester