7/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségve-téséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a he-lyébe a következő rendelkezés lép:
„2.§

A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2016. évi költ-ségvetését
1 770 203 E Ft költségvetési bevétellel
1 936 625 E Ft költségvetési kiadással
166 422 E Ft hiánnyal
29 478 E Ft finanszírozási kiadással
195 900 E Ft belső finanszírozási bevétellel
0 E Ft külső finanszírozási bevétellel

állapítja meg.”

2 . §

A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

Működési célú költségvetési bevételek:
 működési célú támogatások áht-n belülről 938 266 E Ft
 közhatalmi bevételek 442 615 E Ft
 működési bevételek 181 246 E Ft
 működési célú átvett pénzeszköz 18 066 E Ft
Működési célú költségvetési bevételek összesen: 1 580 193 E Ft

Felhalmozási célú költségvetési bevételek:
 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 135 534 E Ft
 Felhalmozási bevételek 36 496 E Ft
 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 17 980 E Ft
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: 190 010 E Ft
Költségvetési bevételek összesen: 1 770 203 E Ft

Működési célú költségvetési kiadások:
 a személyi jellegű kiadások 300 176 E Ft
 a munkaadókat terhelő járulékok 86 139 E Ft
 a dologi jellegű kiadások 578 362 E Ft
 ellátottak pénzbeli juttatásai 24 962 E Ft
 egyéb működési célú kiadások 659 993 E Ft
Működési költségvetési kiadások összesen: 1 649 632 E Ft

Felhalmozási célú kiadások:
 beruházások 69 169 E Ft
 felújítások 189 432 E Ft
 egyéb működési célú kiadások 28 392 E Ft
Felhalmozási kiadások összesen: 286 993 E Ft


Költségvetési kiadások összesen: 1 936 625 E Ft

Költségvetési egyenleg (bevételek és kiadások különbözete)
 működési bevételek és kiadások egyenlege - 69 439 E Ft
 felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege - 96 983 E Ft

Költségvetési egyenleg: - 166 422 E Ft

Belső finanszírozás bevételei
 működési célú 2015 évi maradvány 165 750 E Ft
 fejlesztési célú 2015. évi maradvány 30 150 E Ft

Külső finanszírozás bevételei
 működési célú hitelfelvétel 0 E Ft
 fejlesztési célú hitelfelvétel 0 E Ft

Külső finanszírozás kiadásai
 Államháztartáson belüli megelőlegezések elszámolása 29 478 E Ft

Külső finanszírozás egyenlege(bevétel-kiadás): - 29 478 E Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 166 422 E Ft


Az 1. melléklet az önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonkénti bontásban.
A 3. §-ban megállapított bevételek jogcímenkénti és intézményenkénti, valamint a kiadások intézményenkénti részletezését a 2. és a 3. melléklet, a felhalmozási bevételek célonkénti rész-letezését a 4. melléklet, a felhalmozási kiadások célonkénti részletezését az 5. melléklet tar-talmazza.
A 6. melléklet az önkormányzat - a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti - adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, illetve a 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, a 7. melléklet az európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait tartalmazza.”

3. §

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.


4. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
(2) E rendelet rendelkezéseit 2016. december 31. napjától kell alkalmazni.

Kőszeg, 2017. május 25.Dr. Zalán Gábor Huber László
jegyző polgármester

(A mellékleteket és az információs táblákat lsd. a letölthető formátumban.)