9/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) Az önkormányzat illetékességi területén földterülettel rendelkező magánszemély adóalany az egyébként fizetendő adó
a) 50%-ának megfelelő kedvezményben részesül, amennyiben az adóköteles ingatlana külterületen – ideértve a zártkertet is – fekvő telek,
b) 50%-ának megfelelő kedvezményben részesül, amennyiben az adóköteles ingatlana a Helyi Építési Szabályzat alapján üdülőterületen fekvő telek,
c) 50%-ának megfelelő kedvezményben részesül, amennyiben a tulajdonát képező belterületen fekvő telek köz- vagy magánúton gépjárművel közvetlenül nem közelíthető meg vagy a megközelítésére szolgáló köz- vagy magánúton az elektromos és az ivóvízvezeték nincs kiépítve,
d) 75%-ának megfelelő kedvezményben részesül, amennyiben a tulajdonát képező külterületen – ideértve a zártkertet is –fekvő telek köz- vagy magánúton gépjárművel közvetlenül nem közelíthető meg vagy a megközelítésére szolgáló köz- vagy magánúton az elektromos és az ivóvízvezeték nincs kiépítve.
(2) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti adókedvezmény a Helyi Építési Szabályzat alapján üdülőterületen fekvő telek után nem vehető igénybe.
(3) Adókedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.
(4) Az (1) bekezdés nem alkalmazható, ha az adótárgy vonatkozásában az adóalany a vállalkozó, és ez az adótárgy üzleti célt szolgál.”2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
(2) A rendelet rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kőszeg, 2017. május 25.Dr. Zalán Gábor Huber László
jegyző polgármester