11/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint a hivatali helyiségen, a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett éle

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 19. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Értelmező rendelkezések

1. §

(1) E rendelet alkalmazásában:
a) hivatali helyiség: a Kőszeg, Rajnis utca 1. szám alatti Házasságkötő terem, a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterme és az anyakönyv-vezető hivatali irodája (Kőszeg, Juri-sics tér 8.).
b) hivatali munkaidő: a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatában meghatározott munkaidő.
(2) A rendelet házasságkötésre vonatkozó rendelkezéseit a bejegyzett élettársi kapcsolatokra is alkalmazni kell.


2. Az engedélyezés szabályai

2. §

Házasságkötés hivatali munkaidőn kívül munkanapokon 19.00 óráig, pihenőnapon 11.00 óra és 19.00 óra között engedélyezhető.

3. §

(1) A házasságkötés hivatalos helyiségen kívüli megkötése szabadtéren május 2. és szeptember 30. között engedélyezhető.
(2) A házasságkötést hivatali helyiségen kívül a jegyző abban az esetben engedélyezi, ha a házasságkötéshez a méltó keretek adottak.
(3) A házasságkötéshez a méltó keretek akkor adottak, ha a házasságkötés méltóságához illő helyszín előkészítése - így különösen a díszítés, a berendezés, a megvilágítás, a megfelelő számú férőhely, az esemény külső környezeti hatásoktól való védelme, a helyszín előzetes és utólagos takarítása, szabadtéri helyszínen a zöldterület, növényzet, virágok gondozottsá-ga - biztosítottak.
(4) A hivatali helyiségen kívüli helyszínen a házasságkötés feltételeinek a biztosítása a felek feladata. E feltételek különösen az elhelyezés, az asztal, a szükséges hangosítás és áramszolgáltatás biztosítása.

4. §

(1) Házasságkötésre hivatali helyiségben 30 percenként, hivatali helyiségen kívül 60 percenként kerülhet sor.
(2) Hivatali helyiségben nem tartható házasságkötés az Ostrom-napok, a Kőszegi Szüret és az Orsolya-napi Vásár időtartama alatt.


3. Az Önkormányzati Hivatal részére fizetendő díj

5. §

(1) A hivatali helyiségen, valamint az anyakönyvvezető munkaidején kívül történő házasságkötésért a felek az e rendeletben meghatározott díjat kötelesek fizetni.
(2) A hivatali munkaidőn kívül és hivatali helyiségben történő házasságkötés esetén a szolgáltatás díja 10.000 Ft.
(3) A hivatali munkaidőben hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés esetén a szolgáltatás díja 20.000 Ft.
(4) A hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés esetén a szolgáltatás díja 20.000 Ft.


6. §

(1) Díjfizetési kötelezettség alól a polgár-mester ad mentességet, amennyiben a hivatali helyiségen kívüli házasságkötésre rendkívüli körülmény miatt kerül sor. A polgármester döntése ellen a képviselő-testülethez lehet fellebbezést benyújtani.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendkívüli körülménynek minősül, ha valamelyik fél mozgáskorlátozottsága, egészségi állapota, kora miatt különös erőfeszítés lenne számára a hivatali helyiségben való megjelenés.

7. §

(1) A szolgáltatási díjat a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 11747051-15805368-00000000 számlájára kell megfizetni, a házasságkötés időpontját megelőzően.
(2) Amennyiben a házasságkötés elmarad és azt legalább 5 munkanappal korábban bejelentik, a szolgáltatási díjat az Önkormányzati Hivatal visszafizeti.


4. Munkaidőn kívül házasságkötésen köz-reműködő anyakönyvvezető díjazása

8. §

(1) A hivatali munkaidőn kívül történő há-zasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő egésze vagy egy része helyett
a) hivatali helyiségen kívül megtartandó eseményenként 7.650 Ft összegű díj,
b) hivatali helyiségben megtartott eseményenként 3.850 Ft összegű díj,
vagy annak arányos része illeti meg.
(2) Az anyakönyvvezetőt megillető díj kifizetése tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig történik, míg a szabadidő megváltására a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény rendelkezései az irányadóak.


5. Záró rendelkezések

9. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a házasságkötések és bejegyzett élettársi kapcsolatok hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívüli engedélyezési eljárásairól és igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 2/2011. (I. 31.) önkormányzati rendelet.

Kőszeg, 2017. május 25.Dr. Zalán Gábor Huber László
jegyző polgármester