12/2017. (IX. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§

A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2017. évi költségvetését
2 604 700 E Ft költségvetési bevétellel
2 735 879 E Ft költségvetési kiadással
131 179 E Ft hiánnyal
29 068 E Ft finanszírozási kiadással
160 247 E Ft belső finanszírozási bevétellel
0 E Ft külső finanszírozási bevétellel

állapítja meg.”

2 . §

A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

Működési célú költségvetési bevételek:
 működési célú támogatások áht-n belülről 1 034 950 E Ft
 közhatalmi bevételek 454 978 E Ft
 működési bevételek 221 523 E Ft
 működési célú átvett pénzeszköz 0 E Ft
Működési célú költségvetési bevételek összesen: 1 711 451 E Ft

Felhalmozási célú költségvetési bevételek:
 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 792 644 E Ft
 Felhalmozási bevételek 87 248 E Ft
 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 13 357 E Ft
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: 893 249 E Ft

Költségvetési bevételek összesen: 2 604 700 E Ft
Működési célú költségvetési kiadások:
 a személyi jellegű kiadások 461 764 E Ft
 a munkaadókat terhelő járulékok 108 424 E Ft
 a dologi jellegű kiadások 788 454 E Ft
 ellátottak pénzbeli juttatásai 26 800 E Ft
 egyéb működési célú kiadások 416 972 E Ft
Működési költségvetési kiadások összesen: 1 802 414 E Ft

Felhalmozási célú kiadások:
 beruházások 600 034 E Ft
 felújítások 312 602 E Ft
 egyéb működési célú kiadások 20 829 E Ft
Felhalmozási kiadások összesen: 933 465 E Ft


Költségvetési kiadások összesen: 2 735 879 E Ft

Költségvetési egyenleg (bevételek és kiadások különbözete)
 működési bevételek és kiadások egyenlege - 90 963 E Ft
 felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege - 40 216 E Ft

Költségvetési egyenleg: - 131 179 E Ft

Belső finanszírozás bevételei
 működési célú 2016 évi maradvány 139 972 E Ft
 fejlesztési célú 2016. évi maradvány 20 275 E Ft

Külső finanszírozás bevételei
 működési célú hitelfelvétel 0 E Ft
 fejlesztési célú hitelfelvétel 0 E Ft

Finanszírozási bevételek összesen: 160 247 E Ft


Külső finanszírozás kiadásai
 Államháztartáson belüli megelőlegezések elszámolása 29 068 E Ft

Finanszírozási kiadások összesen: - 29 068 E Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege
(bevételek és kiadások különbözete): 131 179 E Ft


Az 1. melléklet az önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonkénti bontásban.
A 3. §-ban megállapított bevételek jogcímenkénti és intézményenkénti, valamint a kiadások intézményenkénti részletezését a 2. és a 3. melléklet, a felhalmozási bevételek célonkénti részletezését a 4. melléklet, a felhalmozási kiadások célonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
A 6. melléklet az önkormányzat - a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti - adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, illetve a 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, a 7. melléklet az európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait tartalmazza.”

3. §

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.


4. §Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


Kőszeg, 2017. augusztus 31.Huber László s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző

(A mellékleteket és az információs táblákat lsd. a letölthető formátumban.)