13/2017. (IX. 1.) önkormányzati rendelete a jelzőtáblával elrendelt össztömeg korlátozás szabályairól szóló 10/2017. (V.26.) önkormányzati rendelet, valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 8.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A jelzőtáblával elrendelt össztömeg korlátozás szabályairól szóló rendelet módosítása

1.§

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő- testületének a jelzőtáblával elrendelt össztömeg korlátozás szabályairól szóló 10/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: ÖR.) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden olyan jármű-tulajdonosra, üzembentartóra és járművezetőre, aki a rendelettel érintett területre a 3. § (1) bekezdésben meghatározott össztömeget meghaladó járművel hajt be, a közforgalmú személyszállító jármű, a kommunális feladatot ellátó jármű és a szilárd burkolattal nem rendelkező közutakon közlekedő túlméretes jármű kivételével.”

2.§

Az ÖR. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az NFM rendeletben meghatározott járműveken túl nem kell eljárási díjat és túlsúlydíjat fizetni:
a) olyan jármű után, amely a kérelemben megjelölt ingatlanhoz, vagy onnan olyan árut szállít, amely nem megbontható, és az áru szállítása, be- és kirakodása nem oldható meg másként,
b) helyben történő építkezéshez történő szállítás esetén olyan jármű után, amelynek szállítmánya nem megbontható,
c) olyan jármű után, amely út- vagy közműépítést, út- vagy közműfenntartást, vagy javítást végez.”

3. §

Hatályát veszti az ÖR. 4. § (3) bekezdése.

2. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása

4.§

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az önkormányzat által ellátandó alaptevékenységek kormányzati funkciók szerint:
1. 011130 Önkormányzatok és önkormányzati
hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége
2. 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés,
3. 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
4. 016020 Országos és helyi népszavazással
kapcsolatos tevékenységek
5. 031030 Közterület rendjének fenntartása
6. 041140 Területfejlesztés igazgatása
7. 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
8. 041232 Start-munka program, téli
közfoglalkoztatás
9. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
10. 045120 Út, autópálya építése
11. 045130 Híd, alagút építése
12. 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése,
fenntartása
13. 045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása
14. 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő
tevékenységek
15. 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék
vegyes (ömlesztett) begyűjtése,
szállítása, átrakása
16. 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása,
elhelyezése
17. 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása,
üzemeltetése
18. 061020 Lakóépület építése
19. 062020 Településfejlesztési projektek és
támogatásuk
20. 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű
építése, fenntartása, üzemeltetése
21. 064010 Közvilágítás
22. 066010 Zöldterület-kezelés
23. 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb
szolgáltatások
24. 074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós
programok
25. 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési
tevékenység és támogatása
26. 081043 Iskolai, diáksport tevékenység és
támogatása
27. 082070 Történelmi hely, építmény, egyéb
látványosság működtetése és megóvása
28. 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés
29. 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
30. 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési
intézetben
31. 096030 Köznevelési intézményben tanulók
lakhatásának biztosítása
32. 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében,
fogyatékosok nappali intézményében
33. 106020 Lakásfenntartással, lakhatással
összefüggő ellátások.”

5. §

A Rendelet 5. melléklet 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. Dönt a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben meghatározott közútkezelői feladatok ügyében, valamint Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a jelzőtáblával elrendelt össztömeg korlátozás szabályairól szóló 10/2017. (V.26.) rendeletében meghatározott közútkezelői hozzájárulások kiadásáról és a díjfizetési kötelezettség alóli felmentések megadásáról.”

6. §

Hatályát veszti a Rendelet 6. mellékletének 1. -2. és 7. pontja.


3. Záró rendelkezések

7.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Kőszeg, 2017. augusztus 31.Dr. Zalán Gábor Huber László
jegyző polgármester