15/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013.(IX. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. § tekintetében a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a 2-5. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) VII. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

„VII. Fejezet
Helyi népszavazás

64. § (1) Helyi népszavazást – a törvényben meghatározottakon túl – legalább 1300 kőszegi választópolgár kezdeményezhet a polgármesternél.
(2) A képviselő-testület köteles kitűzni a helyi népszavazást, ha azt legalább 1900 választópolgár a kérdés megjelölésével kezdeményezte.
65. § A helyi népszavazással kapcsolatos kiadásokat a közös önkormányzati hivatal részére elszámolás alapján az önkormányzat megtéríti.”

2. §

A Rendelet 3. melléklet 3.7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.7. Az önkormányzat által kiírt közművelődési, közgyűjteményi, köznevelési, szociális intézményvezetői állások pályázati feltételeinek meghatározása, a benyújtott pályázatok véleményezése, valamint az intézményvezetőkkel kapcsolatos alapvető munkáltatói döntések.”

3. §

A Rendelet 4. melléklet 3.1. és 3.3. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3.1. Jóváhagyja az önkormányzat közművelődési, közgyűjteményi, köznevelési, szociális intézményeinek szervezeti és működési szabályzatát, éves munkaterveit, szakmai programjait.
3.3. Jóváhagyja az Önkormányzati Kiemelt Civil Alapból nyújtott támogatások felhasználásról szóló szakmai beszámolókat és pénzügyi elszámolásokat.”

4. §

A Rendelet 5. melléklet 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. Dönt az önkormányzat éves költségvetési rendeletében megállapított polgármesteri támogatási keret felhasználásról, valamint a szakmai beszámolók és pénzügyi elszámolások elfogadásáról.”

5. §

Hatályát veszti a Rendelet 1. melléklet 3.1.5. pontja, a 3. melléklet 3.8 pontja és a 4. melléklet 3.5. pontja.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Kőszeg, 2017. szeptember 28.Dr. Zalán Gábor s. k. Huber László s. k.
jegyző polgármester