16/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formákról szóló 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formákról szóló 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Szr.) 6. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A 8/C. § szerinti támogatásra vonatkozó pályázat kiírása és annak elbírálása a polgármester hatásköre.”

2. §

Az Szr. a következő 8/C. §-sal egészül ki:

„8/C. §

(1) Természetbeni juttatásként szociális tűzifa támogatás állapítható meg pályázat alapján. A pályázat kiírásáról a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. tájékoztatása alapján a polgármester dönt.
(2) Szociális tűzifa támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére fűtési időszakonként legfeljebb két alkalommal állapítható meg. Egy háztartás alkalmanként 2 m3 tűzifában részesülhet. A támogatás a rendelkezésre álló tűzifamennyiség erejéig állapítható meg.”

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Kőszeg, 2017. szeptember 28.


Dr. Zalán Gábor Huber László
jegyző polgármester