17/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§

A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2017. évi költségvetését
3 021 160 695 Ft költségvetési bevétellel
3 159 273 794 Ft költségvetési kiadással
138 113 099 Ft hiánnyal
29 067 621 Ft finanszírozási kiadással
167 180 720 Ft belső finanszírozási bevétellel
0 Ft külső finanszírozási bevétellel

állapítja meg.”

2 . §

A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

Működési célú költségvetési bevételek:
 működési célú támogatások áht-n belülről 1 392 043 677 Ft
 közhatalmi bevételek 454 978 290 Ft
 működési bevételek 229 471 789 Ft
 működési célú átvett pénzeszköz 2 955 000 Ft
Működési célú költségvetési bevételek összesen: 2 079 448 756 Ft

Felhalmozási célú költségvetési bevételek:
 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 840 131 599 Ft
 Felhalmozási bevételek 87 248 000 Ft
 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 14 332 340 Ft
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: 941 711 939 Ft

Költségvetési bevételek összesen: 3 021 160 695 Ft
Működési célú költségvetési kiadások:
 a személyi jellegű kiadások 697 435 023 Ft
 a munkaadókat terhelő járulékok 163 205 454 Ft
 a dologi jellegű kiadások 865 776 650 Ft
 ellátottak pénzbeli juttatásai 26 800 000 Ft
 egyéb működési célú kiadások 426 937 415 Ft
Működési költségvetési kiadások összesen: 2 180 154 542 Ft

Felhalmozási célú kiadások:
 beruházások 606 593 211 Ft
 felújítások 350 697 041 Ft
 egyéb felhalmozási célú kiadások 21 829 000 Ft
Felhalmozási kiadások összesen: 979 119 252 Ft


Költségvetési kiadások összesen: 3 159 273 794 Ft

Költségvetési egyenleg (bevételek és kiadások különbözete)
 működési bevételek és kiadások egyenlege - 100 705 786 Ft
 felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege - 37 407 313 Ft

Költségvetési egyenleg: - 138 113 099 Ft

Belső finanszírozás bevételei
 működési célú 2016 évi maradvány 146 905 720 Ft
 fejlesztési célú 2016. évi maradvány 20 275 000 Ft

Külső finanszírozás bevételei
 működési célú hitelfelvétel 0 Ft
 fejlesztési célú hitelfelvétel 0 Ft

Finanszírozási bevételek összesen: 167 180 720 Ft


Külső finanszírozás kiadásai
 Államháztartáson belüli megelőlegezések elszámolása 29 067 621 Ft

Finanszírozási kiadások összesen: - 29 067 621 Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege
(bevételek és kiadások különbözete): 138 113 099 Ft

Az 1. melléklet az önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonkénti bontásban.
A 3. §-ban megállapított bevételek jogcímenkénti és intézményenkénti, valamint a kiadások intézményenkénti részletezését a 2. és a 3. melléklet, a felhalmozási bevételek célonkénti részletezését a 4. melléklet, a felhalmozási kiadások célonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
A 6. melléklet az önkormányzat - a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti - adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, illetve a 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, a 7. melléklet az európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait tartalmazza. A 8. melléklet az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretét tartalmazza.”

3. §


(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Rendelet 8. melléklete helyébe az 6. melléklet lép.4. §Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


Kőszeg, 2017. november 30.Huber László s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző

(A mellékleteket és az információs táblákat lsd. a letölthető formátumban.)