21/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendelete a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, és a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések

1. §

Kőszeg Város településfejlesztési koncepciójának (a továbbiakban: koncepció), integrált településfejlesztési stratégiájának (a továbbiakban: stratégia), településrendezési eszközeinek, településképi arculati kézikönyvének (a továbbiakban: kézikönyv),és településképi rendeletének vagy azok módosításának a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel, továbbá a tervezetek iránt érdeklődést mutató más személyekkel és szervezetekkel(a továbbiakban együtt: partnerek) történő véleményeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) és jelen rendeletben meghatározott szabályok szerint történik.

2. §

(1) A partnerségi egyeztetésben partnerként vehetnek részt különösen:
a) a Kőszeg közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
b) a kőszegi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,
c) a kőszegi székhellyel bejegyzett civil szervezet,
d) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába - a partnerségi egyeztetés megkezdése előtt legalább 30 napnál korábban - a polgármesternél írásban bejelentkező egyéb szervezet.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül a partnerségi egyeztetésben partnerként vehet részt a tervezetek iránt érdeklődést mutató más személy és szervezet.


2. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei

3. §

(1) A koncepció és a stratégia készítése esetén a partnerek tájékoztatása – a Korm. rendelet szerinti előzetes és munkaközi tájékoztató keretében –
a) közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen,
b) a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal (9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.) épületében található hirdetőtáblán elhelyezett hirdetmény útján,
c) helyi lapban és Kőszeg Város honlapján (www.koszeg.hu) közzétett hirdetmény útján, és
d) lakossági fórum keretén belül szóban
történik.
(2) A koncepció és a stratégia módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében –a www.koszeg.hu honlapon közzétett hirdetmény útján vagy közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen történik.

4. §

A kézikönyv és a településképi rendelet készítése vagy módosítása esetén a partnerek tájékoztatása – a Korm. rendelet szerinti előzetes és munkaközi tájékoztató keretében –
a) közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen,
b) a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal (9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.) épületében található hirdetőtáblán elhelyezett hirdetmény útján,
c) helyi lapban és Kőszeg Város honlapján (www.koszeg.hu) közzétett hirdetmény útján, és
d) lakossági fórum keretén belül szóban
történik.


5. §

(1) A településrendezési eszközök teljes eljárásban történő készítése vagy módosítása esetén a partnerek tájékoztatása – a Korm. rendelet szerinti előzetes és munkaközi tájékoztató keretében –
a) közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen,
b) a Kőszegi Közös Önkormányzata Hivatal (9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.) épületében található hirdetőtáblán elhelyezett hirdetmény útján,
c) helyi lapban és Kőszeg Város honlapján (www.koszeg.hu) közzétett hirdetmény útján, és
d) lakossági fórum keretén belül szóban
történik.
(2) A településrendezési eszközök egyszerűsített eljárásban történő módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében –
a) közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen,
b) a Kőszegi Közös Önkormányzata Hivatal (9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.) épületében található hirdetőtáblán elhelyezett hirdetmény útján,
c) helyi lapban és Kőszeg Város honlapján (www.koszeg.hu) közzétett hirdetmény útján, és
d) lakossági fórum keretén belül szóban
történik.
(3) A településrendezési eszközök tárgyalásos eljárásban történő készítése vagy módosítása esetén – a (4) bekezdés szerinti eset kivételével, - a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről, - a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében –
a) közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen,
b) a Kőszegi Közös Önkormányzata Hivatal (9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.) épületében található hirdetőtáblán elhelyezett hirdetmény útján,
c) helyi lapban és Kőszeg Város honlapján (www.koszeg.hu) közzétett hirdetmény útján, és
d) lakossági fórum keretén belül szóban
történik.
(4) A településrendezési eszközök készítésének vagy módosításának tárgyalásos eljárása során, a Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet esetén, az érintett településen a veszélyhelyzet következményeinek a felszámolása vagy a további, közvetlenül fenyegető veszélyhelyzet megelőzése miatt indokolt, a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében, – a www.koszeg.hu honlapon közzétett hirdetmény útján történik.
(5) A településrendezési eszközök állami főépítészi eljárásban történő módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében – a www. koszeg.hu honlapon közzétett hirdetmény útján vagy közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen történik.

6. §

(1) A hirdetménynek – előzetes tájékoztató esetén - tartalmaznia kell:
a) az érintett államigazgatási szervek számára tájékoztatásra bocsátott dokumentumot,
b) a partnerek észrevételeinek benyújtására nyitva álló határidőt,
c) a postacímet vagy elektronikus levélcímet, ahova az észrevétel megküldhető, és
d) a személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatást.
(2) A hirdetménynek – munkaközi tájékoztató esetén – tartalmaznia kell:
a) az érintett államigazgatási szervek számára tájékoztatásra bocsátott dokumentumokat, tárgyalásos és állami főépítészi eljárás esetén, legalább a tervezet összefoglaló leírását és az elkészült jóváhagyandó munkarészeket,
b) a partnerek észrevételeinek benyújtására nyitva álló határidőt,
c) a postacímet vagy elektronikus levélcímet, ahova az észrevétel megküldhető, és
d) a személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatást.

7. §

(1) A lakossági fórum esetén annak tárgyáról, helyéről és idejéről a lakossági fórum előtt legalább 8 nappal Kőszeg város honlapján (www.koszeg.hu) és a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal (9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.) épületében található hirdetőtáblán elhelyezett hirdetmény útján közzétett hirdetmény útján kell kiértesíteni a partnereket.
(2) A partnerek Kőszeg Város honlapján (www.koszeg.hu) a tervezetekbe betekinthetnek, a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadási időben nyomtatott formában azt megtekinthetik, azzal kapcsolatban felvilágosítást kaphatnak.


3. A javaslatok, vélemények dokumentálásának és nyilvántartásának módja

8. §

(1) A partnerek a lakossági fórumon szóban észrevételt tehetnek, amelyet jegyzőkönyvbe kell foglalni. A lakossági fórumot követő 8 napon belül, valamint lakossági fórum hiányában a hirdetmény közzétételét számított 8 napon belül a partnerek írásos észrevételeket tehetnek az alábbi módokon:
a) papíralapon a polgármesternek címezve, Kőszeg Város Önkormányzatának címére (9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.) történő megküldéssel, vagy
b) elektronikus levélben a hirdetményben meghatározott e-mail címre történő megküldéssel, amennyiben a hirdetmény ilyet tartalmaz.
(2) Az (1) bekezdés szerint beérkezett vélemények tisztázása érdekében a polgármester a véleményező partnerrel meghívásos egyeztető tárgyalás keretében további egyeztetést kezdeményezhet, amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni.
(3) A szakmai javaslatok alapján a főépítész a vélemények, javaslatok elfogadására, el nem fogadás esetén indokolására vonatkozó döntés-tervezetet készít.

9. §

(1) A jelen rendeletben foglaltak szerint beérkezett véleményeket, javaslatokat a főépítész a tárgy és az eljárási szakasz rögzítésével, a beérkezés sorrendjében nyilvántartja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás az alábbiakat tartalmazza:
a) a véleményező, javaslattevő
aa) személyes adatai kezeléséhez történő hozzájárulása esetén nevét, továbbá lakhelyét, székhelyét, vagy telephelyét, vagy
ab) személyes adatai kezeléséhez történő hozzájárulása hiányában a személyi, vagy szervezeti véleményező partneri körbe tartozására történő utalást,
b) a vélemény beérkezésének időpontját,
c) a vélemény, javaslat rövid tartalmát, és
d) a véleményezési szakasz lezáró, vagy a véleményt, javaslatot elfogadó, vagy elutasító képviselő-testületi határozat számát, illetve hatáskör átruházása esetén a polgármester döntését.


4. Az elfogadott koncepció, stratégia, kézikönyv, településképi rendelet és településfejlesztési eszköz nyilvánosságát biztosító intézkedések

10. §

A polgármester gondoskodik az elfogadott koncepció, stratégia, kézikönyv, településképi rendelet és településrendezési eszköz elfogadást követő 15 napon belüli közzétételéről, a www.koszeg.hu honlapon.


5. Záró rendelkezések

11. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


12. §

E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.


Kőszeg, 2017. november 30.Dr. Zalán Gábor s. k. Huber László s. k.
jegyző polgármester