1/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelete a fizető parkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 16/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet, valamint a történelmi belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól szóló 35/2005. (XI.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1-7. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 48. § (5) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a 8. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A fizető parkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fizető parkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 16/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Parkolási rendelet) 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az év közben váltott éves bérletek ára az egész éves bérlet árának hónapok szerinti arányos része. A váltás napjának hónapja teljes hónapnak számít.”

2. §

A Parkolási rendelet 10. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A díjköteles várakozási területek közül a Brenner-ház udvarán és a Kelcz-Adelffy u. 10/B. szám alatt található várakozóhelyet díjmentesen vehetik igénybe a Kőszegi Járási Hivatal, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ illetékes tankerülete tulajdonában vagy üzembentartásában lévő járművek.
(2) A díjköteles várakozási területek közül a Brenner-ház udvarán található várakozóhelyet díjmentesen igénybe veheti Kőszeg város polgármestere, alpolgármestere, jegyzője, aljegyzője, Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai és bizottságainak külső tagjai, valamint a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalt Kőszeg városával együtt fenntartó települések polgármesterei.”

3. §

A Parkolási rendelet 11. § (3) és helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Kőszeg város polgármestere, alpolgármestere, jegyzője, aljegyzője, Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai és a bizottságok külső tagjai, a történelmi egyházak képviselői, Kőszeg város védőnői, valamint a készenléti szolgálatot végző tűzoltók kedvezményes éves bérlettel jogosultak bármely parkolási zónában várakozni. Egy érintett személy csak egy darab kedvezményes bérlet vásárlására jogosult.”


4. §

A Parkolási rendelet 1. melléklete 3.8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.8. A 2247/2 hrsz-ú ingatlan Kossuth L. u. 12-14. és 16. szám alatti ingatlanokkal szomszédos területe”

5. §

A Parkolási rendelet 2. melléklet B) pontjában foglalt táblázat az 1. melléklet szerint módosul.

6.§

A Parkolási rendelet 1. melléklete a következő 4. ponttal egészül ki:

„4. Övezetbe nem sorolt várakozási terület:
4.1. Brenner udvar”
7. §

Hatályát veszti a Parkolási rendelet 3. § (2) bekezdése és a 6. § (4a) bekezdése.


2. A történelmi belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása

8. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a történelmi belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól szóló 35/2005. (XI. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal, a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház, a Chernel Kálmán Városi Könyvtár, a Kőszegi Városi Múzeum, a Plébániahivatal dolgozói, a Kőszegi Járási Hivatal vezetői és dolgozói, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ illetékes tankerületének vezetője, Kőszeg város polgármestere, alpolgármestere, jegyzője, aljegyzője, Kőszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai és bizottságainak külső tagjai, valamint a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalt Kőszeg városával együtt fenntartó települések polgármesterei a Brenner-ház udvarára jogosultak behajtani és a Parkolási rendeletben foglaltak szerint jogosultak várakozni. A Kelcz-Adelffy utca 10/B. szám alatti belső parkoló megközelítésére és az ott történő várakozásra a Városház utcában és a Kelcz-Adelffy utcában ingatlantulajdonnal, lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkezők jogosultak lakossági parkoló bérlettel együtt.”


3. Záró rendelkezések

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Kőszeg, 2018. január 25.
Dr. Zalán Gábor s. k. Huber László s. k.
jegyző polgármester

1. melléklet az 1/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

A Rendelet 2. melléklet B) pontjában foglalt táblázat 23. sora helyébe a következő sor lép, és a táblázat a következő 24. sorral egészül ki:


(A) (B) (C) (D) (E)
(1.) (Típus) (Érvényes) (Egység) (Ár (nettó)) (Ár (bruttó))


23. Kezelési költség – új gépjármű vásárlása esetén Ft/db 315 Ft 400 Ft
24. Kezelési költség – elveszett, megrongálódott bérlet esetén Ft/db 787 Ft 1000 Ft