2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében me-ghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az 5.§ (4) bekezdés tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés h) pontjában, a 12.§ (2) bekezdés tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 226.§ (7) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testületére és annak bizottságaira, a képviselő-testület hivatalára, és az önkormányzat intézményeire terjed ki, és meghatározza az ön-kormányzat bevételeit és kiadásait, figyelemmel az önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szervek kiemelt előirányzatának megállapítására, valamint a 2018. évi gazdálkodás főbb szabályaira.
(2) E rendeletben foglaltak végrehajtását az önkormányzat képviselő-testülete, pénzügyi bizottsága, polgármestere, jegyzője a gazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése mellett költségvetési ellenőr-zések, valamint a költségvetési szervek vezetőinek általános és eseti jellegű gazdasági beszámoltatásá-val ellenőrzi.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, és finanszírozásának módja

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2018. évi költségvetését
1 928 293 772 Ft költségvetési bevétellel
3 269 655 212 Ft költségvetési kiadással
1 341 361 440 Ft hiánnyal
28 549 927 Ft finanszírozási kiadással
1 369 911 367 Ft belső finanszírozási bevétellel
0 Ft külső finanszírozási bevétellel

állapítja meg.

3. Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének megoszlása

3. §

Működési célú költségvetési bevételek:
 működési célú támogatások államháztartáson belülről 890 978 777 Ft
 közhatalmi bevételek 489 859 309 Ft
 működési bevételek 258 005 190 Ft
 működési célú átvett pénzeszköz 28 095 435 Ft
Működési célú költségvetési bevételek összesen: 1 666 938 711 Ft


Felhalmozási célú költségvetési bevételek:
 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 41 720 075 Ft
 Felhalmozási bevételek 205 340 627 Ft
 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 14 294 359 Ft
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: 261 355 061 Ft

Költségvetési bevételek összesen: 1 928 293 772 Ft

Működési célú költségvetési kiadások:
 a személyi jellegű kiadások 735 842 951 Ft
 a munkaadókat terhelő járulékok 164 004 809 Ft
 a dologi jellegű kiadások 854 234 071 Ft
 ellátottak pénzbeli juttatásai 24 500 000 Ft
 egyéb működési célú kiadások 88 986 530 Ft
Működési költségvetési kiadások összesen: 1 867 568 361 Ft

Felhalmozási célú kiadások:
 beruházások 1 285 231 319 Ft
 felújítások 104 421 475 Ft
 egyéb felhalmozási célú kiadások 12 434 057 Ft
Felhalmozási kiadások összesen: 1 402 086 851 Ft

Költségvetési kiadások összesen: 3 269 665 212 Ft

Költségvetési egyenleg (bevételek és kiadások különbözete)
 működési bevételek és kiadások egyenlege - 200 629 650 Ft
 felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege - 1 140 731 790 Ft

Költségvetési egyenleg: - 1 341 361 440Ft

Belső finanszírozás bevételei
 működési célú 2018. évi pénzmaradvány 229 179 577 Ft
 fejlesztési célú 2018. évi pénzmaradvány 1 140 731 790 Ft

Külső finanszírozás bevételei
 működési célú hitelfelvétel 0 Ft
 fejlesztési célú hitelfelvétel 0 Ft

Külső finanszírozás kiadásai
 fejlesztési hitelek törlesztése
 államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 28 549 927 Ft

Külső finanszírozás egyenlege(bevétel-kiadás): - 28 549 927 Ft


Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 1 341 361 440 Ft


Az 1. melléklet az önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonkénti bon-tásban.
A 3. §-ban megállapított bevételek jogcímenkénti és intézményenkénti, valamint a kiadások intézmé-nyenkénti részletezését a 2. és a 3. melléklet, a felhalmozási bevételek célonkénti részletezését a 4. melléklet, a felhalmozási kiadások célonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
A 6. melléklet az önkormányzat - a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti - adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fenn-álló kötelezettségeit, illetve a 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, a 7. melléklet az európai uniós forrásból finanszírozott pro-jektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait tar-talmazza.

4. A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

(1) A költségvetési szervek vezetői felelősek saját költségvetésükért és a költségvetési rendeletben foglaltak megtartásáért, a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért.
(2) A feladat elmaradásból származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a kép-viselő-testület engedélyével kerülhet sor.
(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül köteles gazdálkodni. Valam-ennyi költségvetési szerv köteles a jóváhagyott kiemelt előirányzatokat betartani. Az előirányzat túllé-pés fegyelmi felelősséget von maga után.

5. §

(1) Az önkormányzat nevében hitel felvételéről, a folyószámla hitelkeret szerződés megkötéséről, il-letve az önkormányzat részesedésként kimutatott értékpapírjainak értékesítéséről, vagy ilyen értékpa-pírok vásárlásáról a képviselő-testület jogosult dönteni, az elfogadott feltételekkel a vonatkozó jogsza-bályoknak megfelelően előkészített hitelszerződés, illetve értékpapír értékesítési szerződés aláírására a polgármestert felhatalmazza.
(2) Forgatási célú, rövid lejáratú (éven belüli) értékpapírok vásárlásáról – az átmenetileg le nem kötött források terhére - , illetve eladásáról, amely műveletek célja kamat, hozam elérése a polgármester jo-gosult dönteni.
(3) Az önkormányzattal szemben fennálló elismert követelések faktorálására vonatkozó nyilatkozat tételéről a polgármester jogosult dönteni.
(4) A képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68.§ (4) bekezdésében meghatározott forrásfelhasználás mértékét 0 Ft-ban határozza meg.

6. §

(1) A költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A polgármester a Magyar Államkincstár felé teljesítendő havi adatszolgáltatások megfelelő tel-jesítése érdekében a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre úgy, hogy az átcsopor-tosítás a rendeletben meghatározott feladat ellátását nem érinti.
(3)A rendelet 5. mellékletében felsorolt beruházások felhasználási kötöttséggel járó előirányzatként kezelendőek. Egyúttal az intézményvezetői hatáskörben kezdeményezett felújítási, fejlesztési kiadás céljára történő átcsoportosítás és teljesítés kizárólag a képviselő-testület előzetes engedélyével történ-het.
(4) Az önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költ-ségvetését rendeletmódosítással megváltoztathatja.
(5) A költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület az első negyedév kivételével legalább negyedévenként, augusztus 31-ig, november 30-ig, illetve a tárgyévet követően a költségvetési beszá-moló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt. A költségvetési szerv költségvetési be-számolóját a tárgyévet követően legkésőbb február 28-ig megküldi az irányító szerv részére.
(6) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv előirányzatainak változtatását a szerv vezetője kezdeményezi a meghatározott pénzügyi- gazdasági feladatainak ellátását végző költ-ségvetési szervnél. A változtatás végrehajtásához az irányító szerv egyetértése szükséges.
(7) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól a költségvetési szerv elő-irányzat módosítás nélkül is eltérhet. A költségvetési szerv a kiadási kiemelt előirányzatán belül a ré-szelőirányzatokat megváltoztathatja, kivéve a szolgáltatási díjak csökkentését. A költségvetési szerv a bevételi kiemelt előirányzatán belül a részelőirányzatait megváltoztathatja.
(8) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között előirányzat átcsoportosítást csak a képviselő-testület jóváhagyásával hajthat végre.
(9) Az intézményeknél túlóra-, készenléti-, helyettesítési díj, ügyeleti díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor. Az intézményvezető köteles a tételes túlóra-, készenléti-, he-lyettesítési, ügyeleti díj elszámolásához, kifizetéséhez naprakész, ellenőrizhető analitikus nyilvántartást kialakítani, melynek ellenőrzött vezetéséért felelősséggel tartozik.
(10) A tartósan üres álláshelyre jutó személyi juttatások 4 hónapot meghaladó előirányzata év közben jutalmazásra nem használható fel, az kizárólag a feladatellátás zavartalanságát szolgáló többletmunka jogszabály szerinti formában történő elismerésére fordítható.

7. §

Az önkormányzat által az államháztartás alrendszerein kívülre nyújtott támogatások esetében nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban az, aki a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt korlátozás alá esik.

8. §

Az önkormányzat által nem tervezhető, többletbevételként jelentkező forrásokat, és feladat elmara-dásból eredő előirányzat maradványt elsődlegesen a tervezett bevételi elmaradás pótlására, illetve a működési hitel visszafizetésére kell fordítani.

9. §

(1) Az önkormányzat a maradványát az éves beszámoló készítésekor állapítja meg és hagyja jóvá.
(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete gazdasági szükséghelyzetben a maradvány felhasználá-sát korlátozhatja.

10. §

A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem hasz-nált és le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet.

11. §

(1) Az év közben megjelenő, előre nem tervezhető pályázatokhoz előírt saját erő biztosítása céljából – amennyiben az a költségvetési szerv saját költségvetéséből nem biztosítható - a költségvetési szerv vezetője köteles a pályázatot benyújtás előtt a képviselő-testület elé jóváhagyásra előterjeszteni.
(2) Az elnyert pályázatokkal kapcsolatos előirányzat-módosítást a legközelebbi költségvetési rende-letmódosításban szerepeltetni kell.
(3) A képviselő-testület elrendeli, hogy azon felújítási, fejlesztési és egyéb feladatok végrehajtása, amelyeknek bevételi forrása részben vagy egészében átvett pénzeszköz (kivéve pályázatok), csak ab-ban az esetben indítható, ha a költségvetési elszámolási számlára ezen összegek befizetésre kerültek.
(4) Többletfeladat csak a forrás és előirányzat egyidejű biztosításával vállalható.
(5) Az önkormányzat olyan fejlesztési célt nem tervez, amelyhez a Magyarország gazdasági stabil-itásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.


12. §

(1) Az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretét intézményi bontásban a 8. melléklet tartalmazza.
(2) A hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők részére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 143.§ (2) bekezdése alapján nyújtott bankszámlahozzájárulás 1 000 Ft/hó/fő, azaz 12 000 Ft/év/fő, amelyet a tárgyév március 31-éig készpénzben kell biztosítani.
(3) A hivatal, továbbá az önkormányzat költségvetési szervei dolgozóinak lakásépítési és –vásárlási támogatására fordítható keretösszeg 2018. évben az előző években odaítélt támogatások törlesztőrész-leteiből visszafolyt összeg lehet.
(4) A városrehabilitációs támogatásra fordítható keretösszeget 2018. évben a rendelet nem tartalmaz.

13. §

Önkormányzati beruházás csak a beszerzési szabályzat figyelembe vételével, és a képviselő-testület jóváhagyásával indítható. Beruházási kiadásoknál az előirányzatot várhatóan meghaladó teljesítésről a képviselő-testületet a legközelebbi ülésén tájékoztatni kell.


5. Záró rendelkezések

14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.


Kőszeg, 2018. február 15.
Dr. Zalán Gábor Huber László
jegyző polgármester

(A mellékleteket és az információs táblákat lsd. a letölthető formátumban.)