4/2018. (III. 2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013.(IX. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 63. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„b) Az a) pontban megjelölt irodahelyiségben a helyi önkormányzat rendelkezésre bocsátja a nemzetiségi önkormányzatok testületi, tisztségviselői, képviselői feladatai ellátásához szükséges tárgyi és személyi feltételeket a Kőszegi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére minden héten hétfőn délelőtt 8-12 óra között és pénteken délelőtt 8-12 óra között, a Kőszegi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat részére minden héten kedden 8-16 óra között, a Kőszegi Német Nemzetiségi Önkormányzat részére minden héten szerdán 8-16 óra között.”

2. §

Az R. 2. § (2) bekezdése a következő 3a. ponttal egészül ki:
„3a. 013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások”

3. §

Az R. 63. § (1) bekezdés a) pontjában a „havi 16 órában, heti 4 órás bontásban” szövegrész helyébe a „havi 32 órában, heti 8 órás bontásban” szöveg lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Kőszeg, 2018. március 1.Dr. Zalán Gábor Huber László
jegyző polgármester