5/2018. (III. 2.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 25/2014. (VI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 25/2014. (VI. 25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) E rendelet alapján lefolytatott eljárások során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.), a szankciókra vonatkozóan a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.”

2. §

(1) A R. 4. § (1) bekezdésében a „helyszíni bírságot a jogerőre emelkedéstől” szövegrész helyébe a „helyszíni bírság kiszabásától” szöveg lép.
(2) A R. 4. § (2) bekezdésében a „jogerőre emelkedését követő” szövegrész helyébe a „véglegessé válásától számított” szöveg lép.
(3) A R. 4. § (3) bekezdésében a „Ket.” szövegrész helyébe az „Ákr.” szöveg lép.


3. §

Hatályát veszti a R. 7. §-a.
4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Kőszeg, 2018. március 1.Dr. Zalán Gábor Huber László
jegyző polgármester