6/2018. (III. 2.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formákról szóló 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 92. § (2) bekezdés f) pontjában és 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formákról szóló 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Szr.) 5/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés szerinti települési támogatás akkor adható, ha
a) a családban az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 230%-át;
b) egyedülálló esetén a havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 230%-át;
c) egyedülélő esetén a havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 300%-át;
d) a gyermekét egyedülállóként nevelő szülő családjában az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 260%-át
nem haladja meg.”

2. §

Az Szr. 13. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A Kőszegi Szociális Gondozási Központban az étkeztetés intézményi térítési díja, amennyiben az igénybe vevő havi jövedelme
a) nem haladja meg a 100.000,- Ft-ot: 670,- Ft/ellátási nap,
b) meghaladja a 100.000 Ft-ot: 735 Ft/ellátási nap.”
3. §

Az Szr. 14. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Kőszegi Szociális Gondozási Központban a szociális segítés intézményi térítési díja: 690,- Ft/gondozási óra, a személyi gondozás intézményi térítési díja 450,- Ft/gondozási óra.”

4. §

Az Szr. 16. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A kőszegi Idősek Klubjában az intézményi térítési díj: 115,- Ft/nap, a horvátzsidányi Idősek Klubjában az intézményi térítési díj: 35,- Ft/nap.”

5. §

Az Szr. 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Idősek Otthona intézményi térítési díja: 104.850,- Ft/hó, 3.495,- Ft/nap.”

6. §

Az Szr. 19. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Hajléktalanok Átmeneti Szállásán az intézményi térítési díj: 30.000,- Ft/hó, 1.000,- Ft/nap.”

7. §


(1) Az Szr. 5/D. § (4) bekezdésében a „2017. március 1-től 211.330,- Ft (ÁFA-val)” szövegrész helyébe a „2018. március 3-tól 229.997,- Ft (ÁFA-val)” szöveg lép.
(2) Az Szr. 8/B. § (5) bekezdésében a „2015. március 1-jétől 450,- Ft” szövegrész helyébe a „2018. április 1-jétől 550,- Ft” szöveg lép.
(3) Az Szr. 8/B. § (7) bekezdés b) pontjában a „2.500,- Ft” szövegrész helyébe a „3.500,- Ft” szöveg lép.
(4) Az Szr. 19. § (5) bekezdés b) pont ba) alpontjában a „20 %-a” szövegrész helyébe a „25%-a” szöveg lép.
(5) Az Szr. 19. § (5) bekezdés b) pont bb) alpontjában a „25 %-a” szövegrész helyébe a „30%-a” szöveg lép.
(6) Az Szr. 22. §-ában a „Kőszeg Város és Térsége Társulása” szövegrész helyébe az „az önkormányzat” szöveg lép.

8. §

Hatályát veszti az Szr. 23. § (2) bekezdése.

9. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2018. április 2-án hatályát veszti.
(2) A 2-6. § és a 7. § (2)-(5) bekezdése 2018. április 1-jén lép hatályba.

Kőszeg, 2018. március 1.Dr. Zalán Gábor Huber László
jegyző polgármester