7/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§

A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2017. évi költségvetését
3 491 693 205 Ft költségvetési bevétellel
3 629 806 304 Ft költségvetési kiadással
138 113 099 Ft hiánnyal
29 067 621 Ft finanszírozási kiadással
167 180 720 Ft belső finanszírozási bevétellel
0 Ft külső finanszírozási bevétellel

állapítja meg.”

2 . §

A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

Működési célú költségvetési bevételek:
 működési célú támogatások áht-n belülről 1 419 468 915 Ft
 közhatalmi bevételek 454 978 290 Ft
 működési bevételek 232 798 404 Ft
 működési célú átvett pénzeszköz 11 739 375 Ft
Működési célú költségvetési bevételek összesen: 2 118 984 984 Ft

Felhalmozási célú költségvetési bevételek:
 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 1 271 127 881 Ft
 Felhalmozási bevételek 87 248 000 Ft
 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 14 332 340 Ft
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: 1 372 708 221 Ft

Költségvetési bevételek összesen: 3 491 693 205 Ft
Működési célú költségvetési kiadások:
 a személyi jellegű kiadások 724 777 808 Ft
 a munkaadókat terhelő járulékok 170 969 088 Ft
 a dologi jellegű kiadások 897 908 984 Ft
 ellátottak pénzbeli juttatásai 30 134 290 Ft
 egyéb működési célú kiadások 411 254 328 Ft
Működési költségvetési kiadások összesen: 2 235 044 498 Ft

Felhalmozási célú kiadások:
 beruházások 1 025 773 111 Ft
 felújítások 347 159 695 Ft
 egyéb felhalmozási célú kiadások 21 829 000 Ft
Felhalmozási kiadások összesen: 1 394 761 806 Ft


Költségvetési kiadások összesen: 3 629 806 304 Ft

Költségvetési egyenleg (bevételek és kiadások különbözete)
 működési bevételek és kiadások egyenlege - 116 059 514 Ft
 felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege - 22 053 585 Ft

Költségvetési egyenleg: - 138 113 099 Ft

Belső finanszírozás bevételei
 működési célú 2016 évi maradvány 146 905 720 Ft
 fejlesztési célú 2016. évi maradvány 20 275 000 Ft

Külső finanszírozás bevételei
 működési célú hitelfelvétel 0 Ft
 fejlesztési célú hitelfelvétel 0 Ft

Finanszírozási bevételek összesen: 167 180 720 Ft


Külső finanszírozás kiadásai
 Államháztartáson belüli megelőlegezések elszámolása 29 067 621 Ft

Finanszírozási kiadások összesen: - 29 067 621 Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege
(bevételek és kiadások különbözete): 138 113 099 Ft

Az 1. melléklet az önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonkénti bontásban.
A 3. §-ban megállapított bevételek jogcímenkénti és intézményenkénti, valamint a kiadások intézményenkénti részletezését a 2. és a 3. melléklet, a felhalmozási bevételek célonkénti részletezését a 4. melléklet, a felhalmozási kiadások célonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
A 6. melléklet az önkormányzat - a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti - adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, illetve a 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, a 7. melléklet az európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait tartalmazza. A 8. melléklet az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretét tartalmazza.”

3. §


(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. §(1) Ez a rendelet 2018. május 31-én 10 óra 15 perckor lép hatályba és 2018. június 1-jén hatályát veszti.
(2) Ezen rendelet rendelkezéseit 2017. december 31. napjától kell alkalmazni.


Kőszeg, 2018. május 31.

Dr. Zalán Gábor Huber László
jegyző polgármester


(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)