13/2018. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§

A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2018. évi költségvetését
2 102 560 076 Ft költségvetési bevétellel
3 541 183 991 Ft költségvetési kiadással
1 438 623 915 Ft hiánnyal
28 549 927 Ft finanszírozási kiadással
1 467 173 842 Ft belső finanszírozási bevétellel
0 Ft külső finanszírozási bevétellel

állapítja meg.”

2 . §

A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

Működési célú költségvetési bevételek:
 működési célú támogatások áht-n belülről 954 732 041 Ft
 közhatalmi bevételek 489 859 309 Ft
 működési bevételek 258 005 190 Ft
 működési célú átvett pénzeszköz 23 980 486 Ft
Működési célú költségvetési bevételek összesen: 1 726 577 026 Ft

Felhalmozási célú költségvetési bevételek:
 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 178 335 518 Ft
 Felhalmozási bevételek 183 353 173 Ft
 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 14 294 359 Ft
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: 375 983 050 Ft

Költségvetési bevételek összesen: 2 102 560 076 Ft

Működési célú költségvetési kiadások:
 a személyi jellegű kiadások 765 651 318 Ft
 a munkaadókat terhelő járulékok 171 148 292 Ft
 a dologi jellegű kiadások 936 173 806 Ft
 ellátottak pénzbeli juttatásai 24 500 000 Ft
 egyéb működési célú kiadások 148 566 997 Ft
Működési költségvetési kiadások összesen: 2 046 040 413 Ft

Felhalmozási célú kiadások:
 beruházások 1 316 623 423 Ft
 felújítások 166 086 098 Ft
 egyéb felhalmozási célú kiadások 12 434 057 Ft
Felhalmozási kiadások összesen: 1 495 143 578 Ft


Költségvetési kiadások összesen: 3 541 183 991 Ft

Költségvetési egyenleg (bevételek és kiadások különbözete)
 működési bevételek és kiadások egyenlege - 319 463 387 Ft
 felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege - 1 119 160 528 Ft

Költségvetési egyenleg: - 1 438 623 915 Ft

Belső finanszírozás bevételei
 működési célú 2017. évi maradvány 327 698 871 Ft
 fejlesztési célú 2017. évi maradvány 1 139 474 971 Ft

Külső finanszírozás bevételei
 működési célú hitelfelvétel 0 Ft
 fejlesztési célú hitelfelvétel 0 Ft

Finanszírozási bevételek összesen: 1 467 173 842 Ft


Külső finanszírozás kiadásai
 Államháztartáson belüli megelőlegezések elszámolása 28 549 927 Ft

Finanszírozási kiadások összesen: - 28 549 927 Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege
(bevételek és kiadások különbözete): 1 438 623 915 Ft

Az 1. melléklet az önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonkénti bontásban.
A 3. §-ban megállapított bevételek jogcímenkénti és intézményenkénti, valamint a kiadások intézményenkénti részletezését a 2. és a 3. melléklet, a felhalmozási bevételek célonkénti részletezését a 4. melléklet, a felhalmozási kiadások célonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
A 6. melléklet az önkormányzat – a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti – adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, illetve a 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, a 7. melléklet az európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait tartalmazza. A 8. melléklet az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretét tartalmazza.”

3. §


(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.


4. §Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


Kőszeg, 2018. augusztus 30.Dr. Zalán Gábor s. k. Huber László s. k.
jegyző polgármester

(A mellékleteket és az információs táblákat lsd. a letölthető formátumban.)