23/2018. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: ÖR.) 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat illetékességi területén földterülettel rendelkező magánszemély adóalany az egyébként fizetendő adó
a) 50%-ának megfelelő kedvezményben részesül, amennyiben az adóköteles ingatlana a Helyi Építési Szabályzat alapján üdülőterületen fekvő telek,
b) 75%-ának megfelelő kedvezményben részesül, amennyiben az adóköteles ingatlana külterületen fekvő telek, kivéve, ha a telek a Helyi Építési Szabályzat alapján üdülőterületen fekszik,
c) 75%-ának megfelelő kedvezményben részesül, amennyiben a tulajdonát képező telek köz- vagy magánúton gépjárművel közvetlenül nem közelíthető meg vagy a megközelítésére szolgáló köz- vagy magánúton az elektromos és az ivóvízvezeték nincs kiépítve.”

2. §

Az ÖR. 10. §-ában a „380 Ft” szövegrész helyébe „450 Ft” szöveg lép.

3. §

Hatályát veszti az ÖR. 6. § (2) bekezdése.4. §

Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Kőszeg, 2018. november 29.


Dr. Zalán Gábor s. k. Huber László s. k.
jegyző polgármester