21/2018. (XI. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§

A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2018. évi költségvetését
2 222 457 277 Ft költségvetési bevétellel
3 661 081 192 Ft költségvetési kiadással
1 438 623 915 Ft hiánnyal
28 549 927 Ft finanszírozási kiadással
1 467 173 842 Ft belső finanszírozási bevétellel
0 Ft külső finanszírozási bevétellel

állapítja meg.”

2 . §

A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

Működési célú költségvetési bevételek:
 működési célú támogatások áht-n belülről 1 007 367 063 Ft
 közhatalmi bevételek 489 869 309 Ft
 működési bevételek 258 368 095 Ft
 működési célú átvett pénzeszköz 23 980 486 Ft
Működési célú költségvetési bevételek összesen: 1 779 584 953 Ft

Felhalmozási célú költségvetési bevételek:
 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 244 363 792 Ft
 Felhalmozási bevételek 183 353 173 Ft
 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 15 155 359 Ft
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: 442 872 324 Ft

Költségvetési bevételek összesen: 2 222 457 277 Ft

Működési célú költségvetési kiadások:
 a személyi jellegű kiadások 780 659 003 Ft
 a munkaadókat terhelő járulékok 173 833 181 Ft
 a dologi jellegű kiadások 952 848 375 Ft
 ellátottak pénzbeli juttatásai 24 500 000 Ft
 egyéb működési célú kiadások 156 449 390 Ft
Működési költségvetési kiadások összesen: 2 088 289 949 Ft

Felhalmozási célú kiadások:
 beruházások 1 340 189 927 Ft
 felújítások 220 167 259 Ft
 egyéb felhalmozási célú kiadások 12 434 057 Ft
Felhalmozási kiadások összesen: 1 572 791 243 Ft


Költségvetési kiadások összesen: 3 661 081 192 Ft

Költségvetési egyenleg (bevételek és kiadások különbözete)
 működési bevételek és kiadások egyenlege - 308 704 996 Ft
 felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege - 1 129 918 919 Ft

Költségvetési egyenleg: - 1 438 623 915 Ft

Belső finanszírozás bevételei
 működési célú 2017. évi maradvány 327 698 871 Ft
 fejlesztési célú 2017. évi maradvány 1 139 474 971 Ft

Külső finanszírozás bevételei
 működési célú hitelfelvétel 0 Ft
 fejlesztési célú hitelfelvétel 0 Ft

Finanszírozási bevételek összesen: 1 467 173 842 Ft


Külső finanszírozás kiadásai
 Államháztartáson belüli megelőlegezések elszámolása 28 549 927 Ft

Finanszírozási kiadások összesen: - 28 549 927 Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege
(bevételek és kiadások különbözete): 1 438 623 915 Ft

Az 1. melléklet az önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonkénti bontásban.
A 3. §-ban megállapított bevételek jogcímenkénti és intézményenkénti, valamint a kiadások intézményenkénti részletezését a 2. és a 3. melléklet, a felhalmozási bevételek célonkénti részletezését a 4. melléklet, a felhalmozási kiadások célonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
A 6. melléklet az önkormányzat - a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti - adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, illetve a 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, a 7. melléklet az európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait tartalmazza. A 8. melléklet az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretét tartalmazza.”

3. §


(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.4. §Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.Kőszeg, 2018. november 29.


Dr. Zalán Gábor Huber László
jegyző polgármester


(A mellékleteket és az infó táblákat lsd. a letölthető formátumban.)