25/2018. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésének rendjéről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. § tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 2. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek elnevezésének rendjéről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: ÖR.) 7. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az ingatlanok házszámozása során úgy kell eljárni, hogy az a lehető legkisebb érdeksérelemmel járjon.”

2. §

Az ÖR. a következő 5/A. alcímmel egészül ki:

„5/A. Egyéb címképzési szabályok

10/A. §

Amennyiben az ingatlannak elnevezett közterületről vagy magánútról nem képezhető cím, úgy az ingatlan címeként a fekvése szerinti területi egység megnevezését, hosszú házszámként az ingatlan helyrajzi számát kell szerepeltetni a központi címregiszterben.

10/B. §

(1) A 10/A. § szerinti címet az útról jól látható módon, táblán kell feltüntetni.
(2) A tábla kihelyezéséről, karbantartásáról, szükség szerinti cseréjéről és pótlásáról az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni.”3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.Kőszeg, 2018. november 29.Dr. Zalán Gábor Huber László
jegyző polgármester