3/2019. (III. 8.) önkormányzati rendelete a belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Mi tartozik még a rendelethez:
Mellékletek olvasása
2. melléklet - Alkalmi behajtási/alkalmi behajtási és várakozási engedélykérelem - formanyomtatvány
1. melléklet - Behajtási/behajtási és várakozási engedélykérelem - formanyomtatvány
3. melléklet - engedélyek
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Kőszeg Város közigazgatási területén a Jurisics térre, a Rajnis József, a Táblaház, a Schneller István, a Chernel István, a Bem József, a Kelcz-Adelffy, a Városház utcákra, a Diáksétányra (a továbbiakban együtt: történelmi belváros), a Fő tér 2. számú épület mögötti belső parkolóra (a továbbiakban: Csónaktömb), a Szűk utca, valamint a Kossuth L. u. 12-14. és 16. szám alatti ingatlanok által határolt területre, az azon keresztül megközelíthető közterületekre.


2. §

Az 1. §-ban felsorolt közterületekre gépjárművel kizárólag a jelen rendeletben meghatározott feltételek esetén és a polgármester által kiállított engedély birtokában lehet behajtani, ott várakozni.


2. A behajtás és várakozás rendje

3. §

(1) A rendelet hatálya alá tartozó területre behajtási engedélyt a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 14. § (14) bekezdésében meghatározottak kaphatnak. A behajtási engedély kiegészíthető a várakozásra is kiterjedő engedéllyel a rendeletben meghatározott feltételek szerint.
(2) A behajtási engedéllyel együtt várakozási engedélyt az ott lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek, székhellyel vagy telephellyel rendelkező jogi személyek, valamint ingatlan-tulajdonjoggal rendelkezők kaphatnak, akiknek ingatlanán gépjármű nem helyezhető el.
(3) A rendelet hatálya alá tartozó azon területeken, amelyeket Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fizető parkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Parkolási rendelet) díjköteles várakozási területté jelölt ki, a behajtási és várakozási engedély mellett parkolójegy vagy parkolóbérlet birtokában lehet várakozni.


4. §

(1) A Szűk u. 2. szám alatti ingatlanon kialakított parkoló megközelítésére behajtási engedélyt az ott dolgozók kaphatnak.
(2) A Kossuth L. u. 12-14. és a 16. számú ingatlanok által határolt területre behajtási engedélyt a Kossuth L. u. 16., Rákóczi u. 15., Munkácsy M. u. 2. és 4. szám alatti ingatlanokban lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek, székhellyel vagy telephellyel rendelkező jogi személyek, valamint ingatlan-tulajdonjoggal, garázsbérlettel rendelkezők kaphatnak.
(3) A Kossuth L. u. 12-14. és a 16. számú ingatlanok által határolt területre behajtási és várakozási engedélyt a Kossuth L. u. 16. szám alatti ingatlanban lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek, székhellyel vagy telephellyel rendelkező jogi személyek, valamint ingatlan-tulajdonjoggal rendelkezők kaphatnak.
(4) Rákóczi 1. szám alatti ingatlan hátsó udvarának Fő tér keleti részén húzódó gazdasági feltöltő úton (a továbbiakban: szervízút) keresztül történő megközelítésére behajtási engedélyt lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek, székhellyel vagy telephellyel rendelkező jogi személyek, valamint ingatlan-tulajdonjoggal rendelkezők kaphatnak.


5. §

(1) A szervízútra a Csónaktömb megközelítése céljából behajtási és várakozási engedélyt - a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel – a Fő téren, a Kossuth L. u. 6-14. szám alatti ingatlanokban, a Szűk utcában lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek, ingatlantulajdonnal rendelkezők, az Írottkő Szálló és a Portré Panzió vendégei, továbbá a bírósági és ügyészségi dolgozók kaphatnak. Az engedély kizárólag parkolóbérlettel együtt érvényes.
(2) A Csónaktömbben a (1) bekezdésben megjelölt szálláshelyek a szobaszámuknak megfelelő mennyiségű, de legfeljebb 30 darab behajtási és várakozási engedélyt kaphatnak. Az Írottkő Szálloda a saját parkolóinak megközelítésére 8 db behajtási engedélyre jogosult.
(3) A történelmi belvárosban lévő szálláshelyek a szobaszámuk után megvásárolt kedvezményes éves parkoló bérlettel, valamint behajtási- és várakozási engedéllyel péntek 14.00 órától hétfő 7.00 óráig a Brenner-ház udvarára jogosultak behajtani és várakozni, kivéve Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-használatról és a városkép védelméről szóló önkormányzati rendelet mellékletében felsorolt kiemelt rendezvények idején.


6. §

(1) A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal, a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház, a Chernel Kálmán Városi Könyvtár, a Kőszegi Városi Múzeum és a Plébániahivatal dolgozói, a Kőszegi Járási Hivatal vezetői és dolgozói, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ illetékes tankerületének vezetője, Kőszeg város polgármestere, alpolgármestere, jegyzője, aljegyzője, Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai és bizottságainak külső tagjai, valamint Bozsok és Velem községek polgármesterei a Brenner-ház udvarára jogosultak behajtani és a Parkolási rendeletben foglaltak szerint várakozni.
(2) Az Írottkő Natúrparkért Egyesület a Csónaktömb területén egy darab behajtási és várakozási engedélyre jogosult.
(3) A Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetének dolgozói a Chernel I. u. 14 – 16. szám közötti közterületre kedvezményes éves bérlet birtokában jogosultak behajtani és ott várakozni.
(4) A Csónaktömbben garázzsal rendelkezők a garázs megközelítésére behajtási engedélyre jogosultak.
(5) A Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. üzembentartásában lévő gépjárművek a rendelet hatálya alá tartozó területekre behajtási-és várakozási engedélyre jogosultak.


7. §

(1) A történelmi belvárosba behajtani áruszállítás céljából 06.00 órától 18.00 óráig, a szervízútra 6.00 órától 12.00 óráig lehet. A behajtási engedély egy naptári évre szól és megújításakor a kérelemhez csatolni kell a tevékenységre jogosító dokumentum másolatát is.
(2) A Jurisics téren található melegkonyhás vendéglátóüzlet ételfutára behajtási- és várakozási engedélyt kaphat a Szent Jakab templom keleti oldalán lévő közterületre, mely az éves parkoló bérlettel együtt érvényes. A behajtási- és várakozási engedély egy naptári évre szól és a kérelemhez csatolni kell a tevékenységre jogosító dokumentum másolatát is.
(3) A rendelet hatálya alá tartozó területen azok a lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek, akik nem rendelkeznek gépjárművel, lakásonként egy behajtási engedély igénylésére jogosultak. A behajtási engedély kizárólag a kérelmező ellátásával összefüggő szállítási feladatok elvégzése céljából az általa megjelölt hozzátartozó gépjárművére, annak hozzájárulásával adható.


8. §

(1) Alkalmi behajtási, valamint alkalmi behajtási- és várakozási engedélyt kaphatnak egy nap, egy hét, vagy három hónap időtartamra a rendelet hatálya alá tartozó területre az ott ideiglenesen munkát végzők (pl. építkezés, tűzifa, fűrészelés, bútorszállítás) gépjárművei, valamint a kulturális, oktatási, szórakoztató és ünnepi programok idejére a vendégelőadók, árusok és az önkormányzat vendégei.
(2) Az alkalmi behajtási, valamint az alkalmi behajtási és várakozási engedélyben fel kell tüntetni az igénybevétel kezdő és befejező időpontját. Az alkalmi behajtási és várakozási engedéllyel rendelkezők a Parkolási rendeletben foglaltak szerint jogosultak várakozni.

9. §

(1) A behajtási, valamint a behajtási- és várakozási engedély iránti kérelmet az 1. melléklet, az alkalmi behajtási, valamint az alkalmi behajtási- és várakozási engedély iránti kérelmet a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az egyes behajtási, valamint behajtási- és várakozási engedélyeket a 3. melléklet tartalmazza. Az engedélyeket a gépjármű szélvédője mögött, jól látható és teljesen olvasható módon kell elhelyezni.
(3) Az engedélyes haladéktalanul köteles bejelenteni az engedélyt kiállító hatóságnak minden olyan változást, amely az engedély kiállításának feltételeit befolyásolná, így különösen a lakó-, tartózkodási helyében, székhely, telephelyben, valamint a tulajdonos vagy az üzembetartó személyében történt módosulásokat. A hatóság évente legalább egy alkalommal felülvizsgálja az engedély használata feltételeinek meglétét.


3. Záró rendelkezések

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

11. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fizető parkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 11. §-a a következő (4)-(5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az Írottkő Szálló Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól szóló önkormányzati rendelet hatálya alá nem tartozó díjköteles várakozási területre, vendégei részére további 12 darab kedvezményes éves parkoló bérlet vásárlására jogosult.
(5) A történelmi belvárosban lévő szálláshelyek a Károly Róbert téri díjköteles várakozási területre szobaszámuknak megfelelő mennyiségű kedvezményes éves parkolóbérlet vásárlására jogosultak.”

12. §

(1) Hatályát veszti Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a történelmi belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól szóló 35/2005. (XI.1.) önkormányzati rendelete.
(2) Hatályát veszti a R. 3. § (3) bekezdésében a „35/2005. (XI.1.)” szövegrész.

Kőszeg, 2019. március 7.
Dr. Zalán Gábor s. k. Huber László s. k.
jegyző polgármester


(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban, valamint rendelet mellékleteknél is.)