11/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelete Kőszeg Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2014. (X. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13.§ (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8.§ (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró szervek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kőszeg Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2014. (X. 3.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 7.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az építési övezetek területén meglévő épület átalakítása és új épület építése esetén a közterület felőli homlokzatmagasság, valamint oldalhatáron álló beépítés esetén a beépített oldalhatár homlokzatmagassága az építési övezetre előírt épületmagasságot csak 10%-nál nagyobb lejtős terepen, és legfeljebb 1 méterrel haladhatja meg, de a homlokzatmagasság ebben az esetben sem lehet nagyobb az OTÉK-ban megengedett legnagyobb beépítési magasságnál.”

2.§

A Rendelet 16.§ b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„b) Az övezetekben az alábbi lakásszámok építhetők:
ba) 900 m2 teleknagyságig egy épületben legfeljebb két lakás,
bb) 900-1800 m2 teleknagyság között legfeljebb két épületben, legfeljebb összesen három lakás, épületenként legfeljebb két lakással,
bc) 1800 m2 teleknagyság felett legfeljebb két épületben, legfeljebb összesen négy lakás, épületenként legfeljebb két lakással.”

3. §

A Rendelet 9.§-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Kisvárosias lakóterületen a kialakítható lakásszám a beépítési százalékból számított legnagyobb alapterület és a legnagyobb épületmagasság 3 m-rel osztásának szorzatából adódó legnagyobb bruttó szintterület 120 m2-rel történő osztása után maradó lefelé kerekített egész szám lehet, de legalább 1. Képlete:
(telekterület × max. beépítési százalék) / (legnagyobb épületmagasság/3 m)
= lakásszám”
120 m2
4.§

A Rendelet 15.§-a a következő c) ponttal egészül ki:
„c) Az övezetekben az alábbi lakásszámok építhetők:
ca) 900 m2 teleknagyságig egy épületben legfeljebb két lakás,
cb) 900-1800 m2 teleknagyság között legfeljebb két épületben, legfeljebb összesen három lakás, épületenként legfeljebb két lakással,
cc) 1800 m2 teleknagyság felett legfeljebb két épületben, legfeljebb összesen négy lakás, épületenként legfeljebb két lakással.”

5.§

A Rendelet 19.§-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az övezetekben az alábbi lakásszámok építhetők:
a) 900 m2 teleknagyságig egy épületben legfeljebb két lakás,
b) 900-1800 m2 teleknagyság között legfeljebb két épületben, legfeljebb
összesen három lakás, épületenként legfeljebb két lakással,
c) 1800 m2 teleknagyság felett legfeljebb két épületben, legfeljebb összesen
négy lakás, épületenként legfeljebb két lakással.”

6.§

A Rendelet 21.§-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Településközponti vegyes területen a kialakítható lakásszám a beépítési százalékból számított legnagyobb alapterület és a legnagyobb épületmagasság 3 m-rel osztásának szorzatából adódó legnagyobb bruttó szintterület 120 m2-rel történő osztása után maradó lefelé kerekített egész szám lehet, de legalább 1. Képlete:
(telekterület × max. beépítési százalék) / (legnagyobb épületmagasság/3 m)
= lakásszám”
120 m2

7.§

A Rendelet 60.§-a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Mezőgazdasági területen egy lakóépület vagy lakás építhető, legfeljebb 180 m2 legnagyobb bruttó alapterülettel, ott ahol az egyéb előírások azt megengedik.”

8.§

(1) A Rendelet 62.§ (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:
„f) Mk-VI jelű övezet (jellemzően hagyományos szőlőművelésű övezet)”
(2) A Rendelet 62.§-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Az Mk-VI jelű övezetben az építmények elhelyezésének feltételei:
a) lakóépület 6.000 m2 terület felett építhető és akkor, ha a terület legalább 60%-a szőlő művelési ágban hasznosított,
b) gazdasági épületek 1.500 m2 terület felett építhetők.”

9.§

A Rendelet 1. mellékletének 3-as tervlapja, 6-os tervlapja, 7-es tervlapja, 10-es tervlapja, 11-es tervlapja, 14-es tervlapja, 15-ös tervlapja, 16-os tervlapja, 18-as tervlapja, 19-es tervlapja e rendelet 1. melléklete szerint módosul.


10. §

A Rendelet 2. melléklet a 2. melléklet szerint módosul.

11.§

Hatályát veszti a Rendelet 1.§ d) pontja és 4. melléklete.

12. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Kőszeg, 2019. május 30.


Dr. Zalán Gábor s. k. Huber László s. k.
jegyző polgármester

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)