2/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az 5.§ (4) bekezdés tekintetében a Magyaror-szág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés h) pontjában, a 12.§ (2) bekezdés tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 226.§ (7) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjai-ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testületére és annak bizottságaira, a képviselő-testület hivatalára, és az önkormányzat intézményeire terjed ki, és meghatározza az ön-kormányzat bevételeit és kiadásait, figyelemmel az önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szervek kiemelt előirányzatának megállapítására, valamint a 2019. évi gazdálkodás főbb szabályaira.
(2) E rendeletben foglaltak végrehajtását az önkormányzat képviselő-testülete, pénzügyi bizottsága, polgármestere, jegyzője a gazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése mellett költségvetési ellenőr-zések, valamint a költségvetési szervek vezetőinek általános és eseti jellegű gazdasági beszámoltatásá-val ellenőrzi.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, és finanszírozásának módja

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2019. évi költségvetését
2 034 033 501 Ft költségvetési bevétellel
3 300 180 387 Ft költségvetési kiadással
1 266 146 886 Ft hiánnyal
29 943 218 Ft finanszírozási kiadással
1 241 090 104 Ft belső finanszírozási bevétellel
55 000 000 Ft külső finanszírozási bevétellel

állapítja meg.

3. Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének megoszlása

3. §

Működési célú költségvetési bevételek:
 működési célú támogatások államháztartáson belülről 957 093 402 Ft
 közhatalmi bevételek 501 688 723 Ft
 működési bevételek 266 778 086 Ft
 működési célú átvett pénzeszköz 15 432 701 Ft
Működési célú költségvetési bevételek összesen: 1 740 992 912 FtFelhalmozási célú költségvetési bevételek:
 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 150 656 059 Ft
 Felhalmozási bevételek 128 090 421 Ft
 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 14 294 109 Ft
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: 293 040 589 Ft

Költségvetési bevételek összesen: 2 034 033 501 Ft

Működési célú költségvetési kiadások:
 a személyi jellegű kiadások 792 450 763 Ft
 a munkaadókat terhelő járulékok 166 456 046 Ft
 a dologi jellegű kiadások 1 021 056 786 Ft
 ellátottak pénzbeli juttatásai 24 500 000 Ft
 egyéb működési célú kiadások 89 856 818 Ft
Működési költségvetési kiadások összesen: 2 094 320 413 Ft

Felhalmozási célú kiadások:
 beruházások 1 113 168 180 Ft
 felújítások 70 022 587 Ft
 egyéb felhalmozási célú kiadások 22 669 207 Ft
Felhalmozási kiadások összesen: 1 205 859 974 Ft

Költségvetési kiadások összesen: 3 300 180 387 Ft

Költségvetési egyenleg (bevételek és kiadások különbözete)
 működési bevételek és kiadások egyenlege - 353 327 501 Ft
 felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege - 912 819 385 Ft

Költségvetési egyenleg: - 1 266 146 886 Ft

Belső finanszírozás bevételei
 működési célú 2018. évi pénzmaradvány 383 270 719 Ft
 fejlesztési célú 2018. évi pénzmaradvány 857 819 385 Ft

Külső finanszírozás bevételei
 működési célú hitelfelvétel 0 Ft
 fejlesztési célú hitelfelvétel 55 000 000 Ft

Külső finanszírozás kiadásai
 fejlesztési hitelek törlesztése
 államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 29 943 218 Ft

Külső finanszírozás egyenlege(bevétel-kiadás): 25 056 782 Ft


Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 1 266 146 886 Ft


Az 1. melléklet az önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonkénti bon-tásban.
A 3. §-ban megállapított bevételek jogcímenkénti és intézményenkénti, valamint a kiadások intézmé-nyenkénti részletezését a 2. és a 3. melléklet, a felhalmozási bevételek célonkénti részletezését a 4. melléklet, a felhalmozási kiadások célonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
A 6. melléklet az önkormányzat - a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti - adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fenn-álló kötelezettségeit, illetve a 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, a 7. melléklet az európai uniós forrásból finanszírozott pro-jektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait tar-talmazza.

4. A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

(1) A költségvetési szervek vezetői felelősek saját költségvetésükért és a költségvetési rendeletben foglaltak megtartásáért, a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért.
(2) A feladat elmaradásból származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a kép-viselő-testület engedélyével kerülhet sor.
(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül köteles gazdálkodni. Valam-ennyi költségvetési szerv köteles a jóváhagyott kiemelt előirányzatokat betartani. Az előirányzat túllé-pés fegyelmi felelősséget von maga után.

5. §

(1) Az önkormányzat nevében hitel felvételéről, a folyószámla hitelkeret szerződés megkötéséről, il-letve az önkormányzat részesedésként kimutatott értékpapírjainak értékesítéséről, vagy ilyen értékpa-pírok vásárlásáról a képviselő-testület jogosult dönteni, az elfogadott feltételekkel a vonatkozó jogsza-bályoknak megfelelően előkészített hitelszerződés, valamint értékpapír értékesítési szerződés aláírására a polgármestert felhatalmazza.
(2) Forgatási célú, rövid lejáratú (éven belüli) értékpapírok vásárlásáról – az átmenetileg le nem kötött források terhére – , valamint eladásáról, amely műveletek célja kamat, hozam elérése a polgármester jogosult dönteni.
(3) Az önkormányzattal szemben fennálló elismert követelések faktorálására vonatkozó nyilatkozat tételéről a polgármester jogosult dönteni.
(4) A képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68.§ (4) bekezdésében meghatározott forrásfelhasználás mértékét 0 Ft-ban határozza meg.

6. §

(1) A költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A polgármester a Magyar Államkincstár felé teljesítendő havi adatszolgáltatások megfelelő tel-jesítése érdekében a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre úgy, hogy az átcsopor-tosítás a rendeletben meghatározott feladat ellátását nem érinti.
(3) A rendelet 5. mellékletében felsorolt beruházások felhasználási kötöttséggel járó előirányzatként kezelendőek. Egyúttal az intézményvezetői hatáskörben kezdeményezett felújítási, fejlesztési kiadás céljára történő átcsoportosítás és teljesítés kizárólag a képviselő-testület előzetes engedélyével történ-het.
(4) Az önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költ-ségvetését rendeletmódosítással megváltoztathatja.
(5) A költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület az első negyedév kivételével legalább negyedévenként, augusztus 31-ig, november 30-ig, illetve a tárgyévet követően a költségvetési beszá-moló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt. A költségvetési szerv költségvetési be-számolóját a tárgyévet követően legkésőbb február 28-ig megküldi az irányító szerv részére.
(6) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv előirányzatainak változtatását a szerv vezetője kezdeményezi a meghatározott pénzügyi- gazdasági feladatainak ellátását végző költ-ségvetési szervnél. A változtatás végrehajtásához az irányító szerv egyetértése szükséges.
(7) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól a költségvetési szerv elő-irányzat módosítás nélkül is eltérhet. A költségvetési szerv a kiadási kiemelt előirányzatán belül a ré-szelőirányzatokat megváltoztathatja, kivéve a szolgáltatási díjak csökkentését. A költségvetési szerv a bevételi kiemelt előirányzatán belül a részelőirányzatait megváltoztathatja.
(8) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között előirányzat átcsoportosítást csak a képviselő-testület jóváhagyásával hajthat végre.
(9) Az intézményeknél túlóra-, készenléti-, helyettesítési díj, ügyeleti díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor. Az intézményvezető köteles a tételes túlóra-, készenléti-, he-lyettesítési, ügyeleti díj elszámolásához, kifizetéséhez naprakész, ellenőrizhető analitikus nyilvántartást kialakítani, melynek ellenőrzött vezetéséért felelősséggel tartozik.
(10) A tartósan üres álláshelyre jutó személyi juttatások 4 hónapot meghaladó előirányzata év közben jutalmazásra nem használható fel, az kizárólag a feladatellátás zavartalanságát szolgáló többletmunka jogszabály szerinti formában történő elismerésére fordítható.

7. §

Az önkormányzat által az államháztartás alrendszerein kívülre nyújtott támogatások esetében nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban az, aki a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt korlátozás alá esik.

8. §

Az önkormányzat által nem tervezhető, többletbevételként jelentkező forrásokat, és feladat elma-radásból eredő előirányzat maradványt elsődlegesen a tervezett bevételi elmaradás pótlására, illetve a működési hitel visszafizetésére kell fordítani.

9. §

(1) Az önkormányzat a maradványát az éves beszámoló készítésekor állapítja meg és hagyja jóvá.
(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete gazdasági szükséghelyzetben a maradvány felhaszná-lását korlátozhatja.

10. §

A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem hasz-nált és le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet.


11. §

(1) Az év közben megjelenő, előre nem tervezhető pályázatokhoz előírt saját erő biztosítása céljából – amennyiben az a költségvetési szerv saját költségvetéséből nem biztosítható – a költségvetési szerv vezetője köteles a pályázatot benyújtás előtt a képviselő-testület elé jóváhagyásra előterjeszteni.
(2) Az elnyert pályázatokkal kapcsolatos előirányzat-módosítást a legközelebbi költségvetési rende-letmódosításban szerepeltetni kell.
(3) A képviselő-testület elrendeli, hogy azon felújítási, fejlesztési és egyéb feladatok végrehajtása, amelyeknek bevételi forrása részben vagy egészében átvett pénzeszköz (kivéve pályázatok), csak ab-ban az esetben indítható, ha a költségvetési elszámolási számlára ezen összegek befizetésre kerültek.
(4) Többletfeladat csak a forrás és előirányzat egyidejű biztosításával vállalható.
(5) Az önkormányzat olyan fejlesztési célt tervez, amelyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.


12. §


(1) Az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretét intézményi bontásban a 8. melléklet tartalmazza.
(2) A hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők részére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 143.§ (2) bekezdése alapján nyújtott bankszámlahozzájárulás 1 000 Ft/hó/fő, azaz 12 000 Ft/év/fő, amelyet a tárgyév március 31-éig készpénzben kell biztosítani.
(3) A hivatal, továbbá az önkormányzat költségvetési szervei dolgozóinak lakásépítési és –vásárlási támogatására fordítható keretösszeg 2019. évben az előző években odaítélt támogatások törlesztőrész-leteiből visszafolyt összeg lehet.
(4) A városrehabilitációs támogatásra fordítható keretösszeget 2019. évben a rendelet nem tartalmaz.


13. §


Önkormányzati beruházás csak a beszerzési szabályzat figyelembe vételével, és a képviselő-testület jóváhagyásával indítható. Beruházási kiadásoknál az előirányzatot várhatóan meghaladó teljesítésről a képviselő-testületet a legközelebbi ülésén tájékoztatni kell.


5. Záró rendelkezések


14. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kőszeg, 2019. február 14.


Dr. Zalán Gábor Huber László
jegyző polgármester


(A mellékleteket és az információs táblákat lsd. a letölthető formátumban.)