4/2019. (III. 8.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formákról szóló 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 92. § (2) bekezdés f) pontjában és 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formákról szóló 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Szr.) 5/E. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5/E. § Az 5/A. § (1) bekezdésében foglaltakon túl évente egy alkalommal a gyermek 18 éves koráig gyermekenként 10.000,- Ft települési támogatás adható az 5. § (2) bekezdés bf)-bj) és c) pontja alapján.”

2. §

Az Szr. 13. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A Kőszegi Szociális Gondozási Központban az étkeztetés intézményi térítési díja, amennyiben az igénybe vevő havi jövedelme
a) nem haladja meg a 100.000,- Ft-ot: 700,- Ft/ellátási nap,
b) meghaladja a 100.000 Ft-ot: 760,- Ft/ellátási nap.”

3. §

Az Szr. 14. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A Kőszegi Szociális Gondozási Központban a szociális segítés intézményi térítési díja: 835,- Ft/gondozási óra, a személyi gondozás intézményi térítési díja 660,- Ft/gondozási óra.”

4. §

Az Szr. 16. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A kőszegi Idősek Klubjában az intézményi térítési díj: 140,- Ft/ellátási nap, a horvátzsidányi Idősek Klubjában az intézményi térítési díj: 25,- Ft/ellátási nap.”

5. §

Az Szr. 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az Idősek Otthona intézményi térítési díja
a) intézményi étkezéssel: 3.495,- Ft/ellátási nap, 104.850,- Ft/hó,
b) intézményi étkezés nélkül: 2.675,- Ft/ellátási nap, 80.250,- Ft/hó.”

6. §

Az Szr. 5/D. § (4) bekezdésében a „2018. március 3-tól 229.997,- Ft (ÁFA-val)” szövegrész helyébe a „2019. március 10-től 243.205,- Ft (ÁFA-val)” szöveg lép.

7. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2019. április 2-án hatályát veszti.
(2) A 2-5. § 2019. április 1-jén lép hatályba.

Kőszeg, 2019. március 7.


Dr. Zalán Gábor Huber László
jegyző polgármester