9/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§

A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2018. évi költségvetését
2 308 632 922 Ft költségvetési bevétellel
3 747 256 837 Ft költségvetési kiadással
1 438 623 915 Ft hiánnyal
28 549 927 Ft finanszírozási kiadással
1 467 173 842 Ft belső finanszírozási bevétellel
0 Ft külső finanszírozási bevétellel

állapítja meg.”

2 . §

A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

Működési célú költségvetési bevételek:
 működési célú támogatások áht-n belülről 1 031 810 379 Ft
 közhatalmi bevételek 489 877 005 Ft
 működési bevételek 296 904 103 Ft
 működési célú átvett pénzeszköz 27 645 798 Ft
Működési célú költségvetési bevételek összesen: 1 846 237 285 Ft

Felhalmozási célú költségvetési bevételek:
 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 263 859 105 Ft
 Felhalmozási bevételek 183 353 173 Ft
 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 15 183 359 Ft
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: 462 395 637 Ft

Költségvetési bevételek összesen: 2 308 632 922 Ft
Működési célú költségvetési kiadások:
 a személyi jellegű kiadások 792 668 561 Ft
 a munkaadókat terhelő járulékok 174 075 420 Ft
 a dologi jellegű kiadások 1 030 506 866 Ft
 ellátottak pénzbeli juttatásai 24 923 362 Ft
 egyéb működési célú kiadások 161 248 792 Ft
Működési költségvetési kiadások összesen: 2 183 423 001 Ft

Felhalmozási célú kiadások:
 beruházások 1 312 246 220 Ft
 felújítások 232 710 905 Ft
 egyéb felhalmozási célú kiadások 18 876 711 Ft
Felhalmozási kiadások összesen: 1 563 833 836 Ft


Költségvetési kiadások összesen: 3 747 256 837 Ft

Költségvetési egyenleg (bevételek és kiadások különbözete)
 működési bevételek és kiadások egyenlege - 337 185 716 Ft
 felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege - 1 101 438 199 Ft

Költségvetési egyenleg: - 1 438 623 915 Ft

Belső finanszírozás bevételei
 működési célú 2017. évi maradvány 327 698 871 Ft
 fejlesztési célú 2017. évi maradvány 1 139 474 971 Ft

Külső finanszírozás bevételei
 működési célú hitelfelvétel 0 Ft
 fejlesztési célú hitelfelvétel 0 Ft

Finanszírozási bevételek összesen: 1 467 173 842 Ft


Külső finanszírozás kiadásai
 Államháztartáson belüli megelőlegezések elszámolása 28 549 927 Ft

Finanszírozási kiadások összesen: - 28 549 927 Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege
(bevételek és kiadások különbözete): 1 438 623 915 Ft

Az 1. melléklet az önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonkénti bontásban.
A 3. §-ban megállapított bevételek jogcímenkénti és intézményenkénti, valamint a kiadások intézményenkénti részletezését a 2. és a 3. melléklet, a felhalmozási bevételek célonkénti részletezését a 4. melléklet, a felhalmozási kiadások célonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
A 6. melléklet az önkormányzat - a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti - adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, illetve a 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, a 7. melléklet az európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait tartalmazza. A 8. melléklet az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretét tartalmazza.”

3. §


(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.


4. §(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
(2) E rendelet rendelkezéseit 2018. december 31. napjától kell alkalmazni.Kőszeg, 2019. május 30.


Dr. Zalán Gábor Huber László
jegyző polgármester


(A mellékleteket és az információs táblákat lsd. a letölthető formátumban.)