17/2019. (X. 28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képvise-lő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) be-kezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott fel-adatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelete (a továb-biakban: SZMSZ) bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:
„Kőszeg Város Önkormányzatának Képvi-selő-testülete az 1-63. § és a 67. § tekinteté-ben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésé-ben meghatározott eredeti jogalkotó hatás-körében, a 64. § tekintetében a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kez-deményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. tör-vény 92. §-ában kapott felhatalmazás alap-ján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

2. §

Az SZMSZ 1. § (3)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Az önkormányzat ünnepi bélyegzője - pecsétnyomója - kör alakú, közepén Kőszeg város címere látható az angyalokkal, felira-tát pedig „Kőszeg Város 1328” képezi.
(4) Az ünnepi bélyegzőt kell használni
a) a képviselő-testület ülésén készített jegyzőkönyveken hitelesítésre,
b) a képviselő-testület által adományo-zott okleveleken,
c) az önkormányzat nemzetközi kap-csolatait rögzítő dokumentumokon.”

3. §

(1) Az SZMSZ 2. § (3) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„l) helyi autóbusz közlekedés megszer-vezése,”
(2) Az SZMSZ 2. § (3) bekezdés n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„n) nem kötelező pénzbeli és természet-beni szociális feladatok biztosítása, városre-habilitációs kölcsön,”

4. §

(1) Az SZMSZ 3. § (4) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„e) a 62. § (2) bekezdésében meghatározott önszerveződő közösségektől,”
(2) Az SZMSZ 3. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) az ülések tervezett időpontját, napirend-jét és az előterjesztő vagy előadó megneve-zését,”

5. §

Az SZMSZ 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A határozati javaslat tartalmazza a vég-rehajtási határidő és a végrehajtásért felelős személy megnevezését. Pontonként meg kell jelölni a végrehajtásért felelős személyeket. Több felelős esetén - ha maga a határozat eltérően nem rendelkezik - az elsőként meg-nevezett köteles a végrehajtást megszervez-ni. Felelősként megjelölt személy: a polgár-mester, a bizottság elnöke, a jegyző, az in-tézményvezető, valamint a Városüzemeltető Kft. igazgatója lehet.”

6. §

Az SZMSZ 19. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Közmeghallgatást kell tartani, ha a helyi képviselők legalább fele azt indítványozta.”

7. §

Az SZMSZ 22. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A napirend elfogadásáról, valamint ülés közben a napirendi pontok tárgyalásának sorrendjéről a képviselő-testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt.”

8. §

Az SZMSZ 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Rendkívüli előterjesztés minden olyan előterjesztés, amelynél a felmerült szoros határidő, az önkormányzat halasztást nem tűrő érdeke, vagy más különösen nyomós indok miatt az előterjesztésekre egyébként vonatkozó, képviselő-testületi vagy bizott-sági eljárási rend szabályait nem lehetett betartani.”

9. §

Az SZMSZ 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„24. § (1) A napirend tárgyalásának meg-kezdése előtt a polgármester tájékoztatást ad a közös önkormányzati hivatallal, az ön-kormányzat intézményeivel, gazdasági tár-saságával, az önkormányzattal feladatátvál-lalási megállapodással, valamint együttmű-ködési megállapodással rendelkező szerve-zetekkel kapcsolatos eseményekről, beszá-mol a lejárt határidejű önkormányzati hatá-rozatok végrehajtásáról. A tájékoztatót írás-ban kell kiadni az ülés megkezdéséig. A beszámolót írásban kell kiadni, vagy elekt-ronikusan meg kell küldeni.
(2) A beszámoló elfogadásáról a képviselő-testület vita nélkül dönt.”

10. §

Az SZMSZ 25. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A tanácskozás rendjének megzavarása esetén az ülés vezetője rendreutasítja a nyil-vános ülésen megjelent állampolgárokat.”


11. §

Az SZMSZ 27. § d) pontja helyébe a követ-kező rendelkezés lép:
„d) felvilágosítás kérés, közérdekű bejelen-tés, javaslat.”

12. §

Az SZMSZ 29. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A jegyző jelzi a képviselő-testületnek és szerveinek, ha döntésük, működésük jog-szabálysértő.”

13. §
Az SZMSZ 30. § (1) bekezdése és az azt megelőző alcím helyébe a következő ren-delkezés lép:

„Felvilágosítás kérés, közérdekű bejelen-tés, javaslat

30. §

(1) A települési képviselő a képviselő-testületi ülés napirendjének megtárgyalása után - 2 perc időtartamban szóban vagy írásban - a polgármestertől, a jegyzőtől, a bizottság elnökétől önkormányzati ügyben felvilágosítást kérhet, amelyre az ülésen szóban - vagy legkésőbb 30 napon belül írásban - érdemi választ kell adni. Az írás-ban adott válaszról a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni kell.”

14. §

Az SZMSZ 32. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Szavazni igennel vagy nemmel lehet.”

15. §

Az SZMSZ 43. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület határozata tartal-mazza a képviselő-testület döntését szó sze-rinti megfogalmazásban, valamint szükség szerint a végrehajtás határidejét, ha a testület indokoltnak tartja a végrehajtásról való be-számolás idejét, továbbá a végrehajtásért felelős megnevezését.”

16. §

(1) Az SZMSZ 46. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A jegyzőkönyv a Mötv-ben meghatáro-zottakon túl tartalmazza
a) a bejelentéssel és bejelentés nélkül távollévők nevét, a távollét okát, valamint ha azt nem jelezte,
b) az előterjesztők vagy előadók nevét és beosztását,
c) a polgármester esetleges intézkedése-it,
d) az elhangzott közérdekű bejelentéseket, javaslatokat, kérdéseket, valamint az azzal kapcsolatos válaszokat, határozatokat,
e) a képviselő kérésére véleményének – szó szerinti – rögzítését.”
(2) Az SZMSZ 46. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az (1) bekezdés és a (3)-(6) bekezdés rendelkezéseit a bizottsági ülések jegyző-könyveinek elkészítésére is értelemszerűen alkalmazni kell.”

17. §

Az SZMSZ 48. §-a és az azt megelőző al-címhelyébe a következő rendelkezés lép:

„Összeférhetetlenség, méltatlanság
48. § Az összeférhetetlenséggel és a méltat-lansággal kapcsolatos feladatokat ellátó bi-zottság: a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bi-zottság.”

18. §

Az SZMSZ 49. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„49. § (1) Az önkormányzati képviselő va-gyonnyilatkozatát a Pénzügyi, Jogi és Ren-dészeti Bizottság tartja nyilván és ellenőrzi. A települési képviselő vagyonnyilatkozatát a közös önkormányzati hivatalban a Pénz-ügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság által - tagjai közül - kijelölt személynek adja át.
(2) A vagyonnyilatkozatot a közös önkor-mányzati hivatalban erre a célra rendszeresí-tett, elkülönített, a biztonsági követelmé-nyeknek megfelelő páncélszekrényben kell őrizni.
(3) A képviselők vagyonnyilatkozatába a bizottság elnökéhez benyújtott írásbeli kére-lem alapján lehet betekinteni, melyre a kére-lem benyújtását követő 30 napon belül a bizottság elnökével egyeztetett időpontban kerül sor.”

19. §

Az SZMSZ 51. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„51.§ (1) A külön rendeletben megállapított havi tiszteletdíj egésze a jogosultakat – ide-értve a bizottság nem képviselő tagját is - abban az esetben illeti meg, ha az adott hó-napban tartott rendes képviselő-testületi ülésen, valamint a személy szerint illetékes bizottság rendes ülésén részt vettek. Ameny-nyiben valamely ülésen nem, vagy az ülés idejének kevesebb mint felén voltak jelen (a továbbiakban: hiányzás), e tényt - a jelenléti ív és a jegyzőkönyv másolatával alátá-masztva - a jegyzőkönyvvezető jelzi a pol-gármesternek. A jogosultat a bizottsági ülés-ről történő hiányzás esetén az adott hónapra eső tiszteletdíjának 20 %-kal, képviselő-testületi ülésről történő hiányzás esetén az adott hónapra eső tiszteletdíjának 40 %-kal csökkentett összege illeti meg. A hiányzás következményei alól a jogosult a polgármes-terhez előzetesen írásban megtett, alapos indokkal ellátott bejelentés esetén mentesül.
(2) Amennyiben a jogosult két egymást kö-vető hónapban hiányzik az ülésekről, az adott hónapokra eső tiszteletdíjának összege annak 50%-ától 100 %-áig terjedő mérték-ben csökkenthető.”

20. §

(1) Az SZMSZ 54. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A bizottság szükség szerint tart ülést. A bizottság ülésére meg kell hívni a polgár-mestert, a jegyzőt és tanácskozási joggal a képviselőket. A bizottsági ülésre tanácsko-zási joggal meg kell hívni, valamint feladat-körükbe tartozó ügy tárgyalása esetén köte-lesek részt venni az intézményvezetők, a Városüzemeltető Kft. igazgatója és a városi főépítész. Az önkormányzattal feladatátvál-lalási megállapodást kötött szervezet képvi-selőjét, a Kőszegi Rendőrkapitányság képvi-selőjét, az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság képviselőjét - tevékenységi körük szerinti napirend tárgyalásakor - tanácskozási joggal a bizottsági ülésre meg kell hívni. A bizott-ság ülésére - az előzőeken kívül - meg kell hívni mindazokat, akiknek részvételét a bizottság elnöke, illetve együttes ülés esetén az érintett bizottságok elnökei szükségesnek tartanak.”
(2) Az SZMSZ 54. § (3)-(4) bekezdése he-lyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A bizottság elnöke, illetve elnökök kö-telesek összehívni a bizottságot az Mötv-ben meghatározottakon túl
a) a képviselő-testület határozatára,
b) a bizottsági tagok legalább felének indítványára.
(4) A bizottság munkájába szakértőt is be-vonhat.”

21. §

Az SZMSZ 55-56. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„55. § (1) A bizottságok a polgármester vagy bármely bizottság elnökének kezde-ményezésére együttes ülést tarthatnak.
(2) Az együttes ülés időpontjában, helyében és napirendjében az érintett bizottságok el-nökei állapodnak meg.
(3) Az együttes ülés levezetőjét az elnökök egyhangú döntéssel jelölik ki maguk közül. Megegyezésük hiányában az ülést az idő-sebbik elnök vezeti le.
(4) Az együttes ülést tartó bizottságok akkor határozatképesek, ha bizottságonként a ta-gok több mint fele jelen van.
(5) Az ülés vezetésének rendjére, a hozzá-szólási jogra vonatkozó szabályok tekinteté-ben úgy kell eljárni, mintha egy bizottság ülésezne.
(6) Az együttes ülésen résztvevő bizottságok határozataikat külön szavazással hozzák meg.

56. § A bizottságok határozatait bizottsá-gonként külön, a naptári év elejétől kezdő-dően folyamatos sorszámmal, az ülés nap-jának megfelelő dátumozással és a bizottság nevének rövidítésével kell ellátni. A határo-zatokról nyilvántartást kell vezetni, melyről a jegyző gondoskodik.”

22. §

Az SZMSZ 58. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„58. § (1) A képviselő-testület 1 fő társa-dalmi megbízatású alpolgármestert választ.
(2) Az alpolgármester illetményét, költségté-rítését a képviselő-testület a jogszabály kere-tei között határozza meg.”

23. §

Az SZMSZ 62. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Azokat az önszerveződő közösségeket, melyek kötelező vagy önként vállalt önkor-mányzati feladatot az önkormányzattal kö-tött feladatátvállalási megállapodás alapján végeznek, továbbá amelyek tevékenységük kiemelkedő mivolta miatt az önkormányzat-tal létrejött együttműködési megállapodással rendelkeznek, - a tevékenységi körük sze-rinti napirend tárgyalásakor – tanácskozási joggal a képviselő-testületi és a bizottsági ülésekre meg kell hívni.”

24. §

(1) Az SZMSZ 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az SZMSZ 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

25. §

Az SZMSZ 2. melléklet 2.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.1. Közterületek, magánutak elnevezése, valamint elnevezésének megváltoztatása.”

26. §

Az SZMSZ 5. melléklet 25. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„25. Dönt e rendelet 51. §-a alapján a tiszteletdíjak csökkentéséről, ha a képviselő, valamint a bizottság nem képviselő tagja az adott hónapban tartott rendes képviselő-testületi ülésen, illetve a személy szerint illet-ékes bizottság rendes ülésén nem, vagy az ülés idejének kevesebb mint felén volt jelen.”

27. §

Az SZMSZ 3. § (4) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
„g) az önkormányzat gazdasági társaságá-tól.”

28. §

Az SZMSZ 25. §-a a következő (6a) bekez-déssel egészül ki:
„(6a) Ismétlődő rendzavarás esetén, vagy ha olyan rendzavarás történik, amely a tanács-kozás folytatását lehetetlenné teszi, az ülés vezetője az ülést határozott időre félbesza-kíthatja, illetve bezárhatja.”

29. §

Az SZMSZ 28. §-a a következő (8) bekez-déssel egészül ki:
„(8) Az ülésen megjelent állampolgárok kérdezési, hozzászólási lehetőségét 20. § (4) bekezdése szabályozza.”

30. §

Az SZMSZ 50. §-a a következő (2) bekez-déssel egészül ki:
„(2) A képviselő köteles írásban vagy szó-ban bejelenteni, ha a képviselő-testület vagy bizottságának ülésén vagy egyéb megbízatá-sának teljesítésében akadályoztatva van.”

31. §

Az SZMSZ V. Fejezete a következő „A képviselő-testület szervei” alcímmel és 51/A. §-sal egészül ki:
„A képviselő-testület szervei
51/A. § A képviselő-testület szervei:
a) a polgármester,
b) a képviselő-testület bizottságai,
c) a közös önkormányzati hivatal és
d) a jegyző.”

32. §

Az SZMSZ „A bizottság ülései” alcíme a következő 56/A. §-sal egészül ki:
„56/A. § A bizottság ülésének összehívásá-ra, működésére, nyilvánosságára, határozat-képességére és határozathozatalára, dönté-sének végrehajtására, a bizottság tagjainak kizárására e rendelet képviselő-testületre vonatkozó szabályait kell megfelelően al-kalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a kizárás-ról a bizottság dönt.”

33. §

(1) Az SZMSZ 17. § (4) bekezdésében a „Rendkívüli esetben a meghívás rövidebb úton is történhet (pl.: telefon, e-mail stb.).” szövegrész helyébe a „Rendkívüli esetben a meghívás telefon vagy e-mail útján is tör-ténhet.” szöveg lép.
(2) Az SZMSZ 26. § (2) bekezdésében a „jelezheti” szövegrész helyébe a „jelzi” szö-veg lép.
(3) Az SZMSZ 35. § (2) bekezdésében a „Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság” szövegrész helyébe a „képviselő-testület” szöveg lép.
(4) Az SZMSZ 45. § (1) bekezdésében az „az ülés” szövegrész helyébe az „a döntés-hozatal” szöveg lép.
(5) Az SZMSZ 53. § (1) bekezdés a) és c) pontjában a „4+3 fő” szövegrész helyébe az „5+4 fő” szöveg lép.

34. §

(1) Hatályát veszti az SZMSZ 2. § (3) be-kezdés c) pontjában a „(Szőlő Jövés ünnep-ség, szüreti ünnepség stb.)” szövegrész.
(2) Hatályát veszti az SZMSZ 10. § (1) be-kezdésében az „a költségvetési koncepció-ra,” szövegrész.
(3) Hatályát veszti az SZMSZ 19. § (5) be-kezdésében a „(pl. az éves költségvetés koncepciója, egyes önkormányzati rendele-tek, helyi adók, rendezési terv stb.)” szöveg-rész.
(4) Hatályát veszti az SZMSZ 25. § (1) be-kezdésében a „Határozatképesség esetén javaslatot tesz az ülés napirendjére.” szöveg-rész.
(5) Hatályát veszti az SZMSZ 45. § (3) be-kezdésében az „az alakszerű” szövegrész.
(6) Hatályát veszti az SZMSZ 46. § (6) be-kezdés e) pontjában az „interpellációkat,” szövegrész.

35. §

Hatályát veszti az SZMSZ 2. § (3) bekezdés k) és o) pontja, 3. § (5) bekezdés b) pontja, 12. § (6) bekezdése, 16. § (1) bekezdés e) pontja és (3) bekezdése, 19. § (1) bekezdé-se, 21. § (2) bekezdése, 27. § b) pontja, 32. § (3) bekezdés c) pontja, 36. § (2) bekezdé-se, 41. § (1) bekezdése, 43. § (1) bekezdése, 54. § (5)-(7) bekezdése, 67. § (2) bekezdése és 2. melléklet 1.6. pontja, 7. melléklete.

36. §

E rendelet 2019. október 28-án 16 óra 43 perckor lép hatályba és 2019. október 29-én hatályát veszti.

Kőszeg, 2019. október 28.


Básthy Béla s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző1. melléket a 17/2019. (X. 28.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez


A BIZOTTSÁGOK FELADATKÖRÉRŐL1. Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság

1.1. Véleményezi a rendelet-tervezeteket.
1.2. Véleményezi az alpolgármester il-letményére tett javaslatot, valamint javasla-tot tesz a polgármester és az alpolgármester jutalmazására minden év december végéig.
1.3. Kivizsgálja a képviselők összeférhe-tetlenségi, méltatlansági ügyeit.
1.4. Véleményezi a szerződés-tervezeteket.
1.5. Nyilvántartja és ellenőrzi a képvise-lők vagyonnyilatkozatait.
1.6. Kivizsgálja a képviselő személyes érintettsége bejelentésére vonatkozó kötele-zettség elmulasztását.
1.7. Véleményezi az éves költségvetés rendelet-tervezetét, annak módosításait.
1.8. Ellenőrzi az előző évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló beszámolót (zárszám-adást), folyamatosan figyelemmel kíséri a tárgyévi költségvetés időarányos teljesítését.
1.9. Kontrollálja az önkormányzati költ-ségvetési szervek gazdálkodásának szabály-szerűségét.
1.10. Az önkormányzatnál és intézményei-nél ellátja az Mötv. 120. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott feladatokat.
1.11. Kezdeményezi a képviselő-testületnél a közös önkormányzati hivatal, az önkor-mányzat intézményei, valamint gazdasági társasága vonatkozásában pénzügyi-gazdasági ellenőrzés megtartását, javaslatot tesz az ezt elvégző szakértő vagy szervezet megjelölésére.
1.12. Javaslatot tesz a közös önkormányzati hivatalnál, az önkormányzat intézményeinél és gazdasági társaságánál belső vagy külső szerv által végzett pénzügyi-gazdasági ellen-őrzés megállapításai alapján az adott ellen-őrzés tapasztalatainak hasznosítására, a szükségessé vált intézkedések megtételére.
1.13. A közrend, közbiztonság és a bűn-megelőzés terén együttműködik az illetékes hatóságokkal és más szervezetekkel a sértet-té válás megelőzésében.

2. Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Kör-nyezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság

2.1. Közreműködik a városfejlesztés és a városrendezés, a közlekedés és hírközlés, a kommunális szolgáltatások és az ezzel kapcsolatos feladatok ellátásában, az ener-giaszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellá-tásában.
2.2. Részt vesz a vagyonmérleg értékelé-sében.
2.3. Részt vesz az önkormányzat gazda-sági társaságainak létrehozásával kapcsola-tos döntések előkészítésében.
2.4. Közreműködik az önkormányzat tulajdonával történő gazdálkodással kapcso-latos ügyekben.
2.5. Közreműködik a város idegenfor-galmi stratégiájának és fejlesztési programja-inak megalkotásában és véleményezésében.
2.6. Közreműködik a természeti és épí-tett környezet, különösen a műemlékek vé-delmében.
2.7. Közreműködik a természettel össz-hangban lévő fenntartható fejlődés köve-telményeinek érvényre juttatásában a város beruházásaiban és a képviselő-testület által e tárgyban alkotott rendeletekben.

3. Kulturális, Oktatási, Szociális, Egész-ség- ügyi és Sport Bizottság

3.1. Közreműködik:
3.1.1. a város köznevelési intézményei helyi feltételeinek szervezésében, az ifjúsá-gi- és sportügyek képviseletében és támoga-tásában,
3.1.2. a közművelődés helyi feltételeinek tervezésében, hosszú távú koncepciójának kialakításában, a közművelődés és kulturális igények feltárásában,
3.1.3. a város testvérvárosi és egyéb kül-kapcsolatainak alakításában,
3.1.4. a képviselő-testület köznevelésre, közművelődésre, közgyűjteményre, helyi médiára, sportra, nemzetközi kapcsolatokra vonatkozó előterjesztések, határozati javas-latok elkészítésében,
3.1.5. a gyermek és ifjúságvédelmi tevé-kenységben,
3.1.6. az egészségügyi, valamint a szociális alap- és szakellátás feladat- és intézmény-rendszerének szervezésében, elemzi és vé-leményezi annak helyzetét, hatékonyságát.

3.2. Feladatkörében rendszeresen együttműködik:
3.2.1. a városban működő nem önkor-mányzati fenntartású köznevelési, szociális intézményekkel,
3.2.2. a városban működő, önszerveződő közösségekkel,
3.2.3. a sport egyesületekkel,
3.2.4. az egészségügyben és a szociális ellátásban érdekelt vállalkozásokkal,
3.2.5. hatóságokkal, civil és karitatív szer-vezetekkel,
3.2.6. az illetékes hatóságokkal és más szervezetekkel a drogprevencióban és az ifjúságvédelemben, az elkövetővé és az áldozattá válás megelőzésében.

3.3. Felügyeli a Kőszeg és Vidéke című önkormányzati tulajdonú időszaki lap pár-tatlanságát, szerződésszerű működését, elté-rés esetén eljárást kezdeményez a képviselő-testületnél.