14/2019. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§

A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2019. évi költségvetését
2 583 159 910 Ft költségvetési bevétellel
3 918 733 217 Ft költségvetési kiadással
1 335 573 307 Ft hiánnyal
29 943 218 Ft finanszírozási kiadással
1 310 516 525 Ft belső finanszírozási bevétellel
55 000 000 Ft külső finanszírozási bevétellel

állapítja meg.”

2 . §

A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

Működési célú költségvetési bevételek:
 működési célú támogatások áht-n belülről 1 163 232 015 Ft
 közhatalmi bevételek 502 088 723 Ft
 működési bevételek 293 374 513 Ft
 működési célú átvett pénzeszköz 0 Ft
Működési célú költségvetési bevételek összesen: 1 958 695 251 Ft

Felhalmozási célú költségvetési bevételek:
 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 499 738 132 Ft
 Felhalmozási bevételek 110 432 418 Ft
 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 14 294 109 Ft
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: 624 464 659 Ft

Költségvetési bevételek összesen: 2 583 159 910 Ft
Működési célú költségvetési kiadások:
 a személyi jellegű kiadások 823 299 533 Ft
 a munkaadókat terhelő járulékok 172 740 402 Ft
 a dologi jellegű kiadások 1 234 699 127 Ft
 ellátottak pénzbeli juttatásai 24 500 000 Ft
 egyéb működési célú kiadások 152 277 564 Ft
Működési költségvetési kiadások összesen: 2 407 516 626 Ft

Felhalmozási célú kiadások:
 beruházások 1 399 154 543 Ft
 felújítások 89 549 232 Ft
 egyéb felhalmozási célú kiadások 22 512 816 Ft
Felhalmozási kiadások összesen: 1 511 216 591 Ft


Költségvetési kiadások összesen: 3 918 733 217 Ft

Költségvetési egyenleg (bevételek és kiadások különbözete)
 működési bevételek és kiadások egyenlege - 448 821 375 Ft
 felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege - 886 751 932 Ft

Költségvetési egyenleg: - 1 335 573 307 Ft

Belső finanszírozás bevételei
 működési célú 2018. évi maradvány 449 522 281 Ft
 fejlesztési célú 2018. évi maradvány 860 994 244 Ft

Külső finanszírozás bevételei
 működési célú hitelfelvétel 0 Ft
 fejlesztési célú hitelfelvétel 55 000 000 Ft

Finanszírozási bevételek összesen: 1 365 516 525 Ft


Külső finanszírozás kiadásai
 Államháztartáson belüli megelőlegezések elszámolása 29 943 218 Ft

Finanszírozási kiadások összesen: - 29 943 218 Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege
(bevételek és kiadások különbözete): 1 335 573 307 Ft

Az 1. melléklet az önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonkénti bontásban.
A 3. §-ban megállapított bevételek jogcímenkénti és intézményenkénti, valamint a kiadások intézményenkénti részletezését a 2. és a 3. melléklet, a felhalmozási bevételek célonkénti részletezését a 4. melléklet, a felhalmozási kiadások célonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
A 6. melléklet az önkormányzat - a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti - adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, illetve a 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, a 7. melléklet az európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait tartalmazza. A 8. melléklet az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretét tartalmazza.”

3. §


(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.


4. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


Kőszeg, 2019. augusztus 29.


Dr. Zalán Gábor Huber László
jegyző polgármester(A mellékleteket, az infó táblákat és az indokolást lsd. a letölthető formátumban.)