15/2019. (IX. 27.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek hatáskörátruházással kapcsolatos rendelkezéseinek módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. § vonatkozásában a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében és 132. § (4) bekezdés g) pontjában, a 2. § vonatkozásában az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában, a 3. § és 11. § vonatkozásában a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 6. § és 12. § vonatkozásában Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában, 143. § (4) bekezdés i) pontjában, a 4-5. §, 7-10. § és a 13-14. § vonatkozásában az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formákról szóló 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Szoc.R.) 8/C. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Természetbeni juttatásként szociális tűzifa támogatás állapítható meg a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. adatszolgáltatása alapján kiírt pályázat útján.”

2. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint a hivatali helyiségen, a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén fizetendő díj mértékéről szóló 11/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A díjfizetési kötelezettség alól mentesíthetők a felek, amennyiben a hivatali helyiségen kívüli házasságkötésre rendkívüli körülmény miatt kerül sor.”

3. §

(1) Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Lr.) 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A pályázat nyertesét és a bérbeadót az Igazgatási és Építéshatósági Osztály a döntést követő 10 munkanapon belül értesíti.”
(2) Az Lr. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások egy része átmeneti szállásként kerülhet hasznosításra.”
(3) Az Lr. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Határozott időre vagy valamely feltétel fennállásáig (munkaviszony, megbízatás időtartamára) önkormányzati bérlakásba az alábbi esetekben jelölhető ki bérlő:
a) a városban kiemelkedő fontosságú állást betöltő személyek elhelyezése céljából, vagy
b) köztisztviselői, közalkalmazotti jogviszonyra tekintettel, a munkakör ellátása érdekében.”

4. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kőszeg város jelképeiről és a Kőszegre utaló elnevezésekről, azok használatáról, valamint a középületek és közterületek fellobogózásának rendjéről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Jel.R.) 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A város zászlója (lobogója) a (3) bekezdésen kívüli esetekben külön engedéllyel használható fel. A zászló előállításának és használatának engedélyezésére a város címerére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.”

5. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól szóló 3/2019. (III. 8.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Behajt.R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az 1. §-ban felsorolt közterületekre gépjárművel kizárólag a jelen rendeletben meghatározott feltételek esetén és engedély birtokában lehet behajtani, ott várakozni.”

6. §

(1) Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) rendelete (a továbbiakban: VagyonR.) 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az önkormányzati vagyontárgyakat érintő, de a vagyon megterhelésével nem járó tulajdonosi nyilatkozatok, valamint a nem önkormányzati rendelettel alapított elővásárlási jogokkal kapcsolatos nyilatkozatok megtételére a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletében kijelölt szerve jogosult.”
(2) A VagyonR. 28. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A keretösszeg felosztása pályázat útján történik, a pályázat február 15-i és július 30-i beadási határidővel hirdethető meg.”

7. §

(1) Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az SZMSZ 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az SZMSZ 8. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.8. §

Az SZMSZ 1. melléklete a következő 3.4 ponttal egészül ki:
„3.4 Felügyeli a Kőszeg és Vidéke című önkormányzati tulajdonú időszaki lap pártatlanságát, szerződésszerű működését, eltérés esetén eljárást kezdeményez a képviselő-testületnél.”

9. §

Az SZMSZ 3. melléklete a következő 3.8 ponttal egészül ki:
„3.8 Javaslat a „Jó tanuló, jó sportoló” elismerő cím odaítélésére.”

10. §

Az SZMSZ 51. §-ában az „A polgármester - átruházott hatáskörben - a képviselő adott hónapra eső tiszteletdíjának összegét annak 50%-ától 100 %-áig terjedő mértékben csökkentheti.” szövegrész helyébe az „A képviselő adott hónapra eső tiszteletdíjának összege annak 50%-ától 100 %-áig terjedő mértékben csökkenthető.” szöveg lép.

11. §

(1) A Lr. 3. § (2) bekezdésében az „A nem elidegeníthető megüresedett lakásokat pályázatra a bizottság írja ki.” szövegrész helyébe az ”A nem elidegeníthető megüresedett lakások pályázat útján adhatók bérbe.” szöveg lép.
(2) Az Lr. 7. §-ában az „Az ilyen célú igénybevételhez a polgármester engedélye szükséges, és időtartama nem haladhatja meg a 6 hónapot.” szövegrész helyébe az „Az ilyen célú igénybevétel időtartama nem haladhatja meg a 6 hónapot.” szöveg lép.

12. §

(1) A VagyonR. 10. § (6) bekezdésében a „Városfejlesztési, Idegenfogalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottsága átruházott hatáskörben hozott” szövegrész helyébe a „Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletében kijelölt szerve” szöveg lép.
(2) A VagyonR. 14. § (1) és (3) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében és 23. § (2) bekezdésében a „polgármester” szövegrész helyébe a „képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletében kijelölt szerve” szöveg lép.
(3) A VagyonR. 17. § (1) bekezdésében és 30/A. § (2) bekezdésében a „Városfejlesztési, Idegenfogalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság” szövegrész helyébe a „képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletében kijelölt szerve” szöveg lép.

13. §

(1) Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Közter.R.) 9. § (4) bekezdésében, 11. § (2)-(3) bekezdésében, 12. §-ában, 13. § (3) bekezdésében és 15/A. § (6) bekezdésében az „a polgármester” szövegrész helyébe az „az engedélyező” szöveg lép.
(2) A Közter.R. 15. § (1) bekezdésében az „a polgármesterhez” szövegrész helyébe az „az engedélyező részére” szöveg lép.
(3) A Közter.R. 15. § (1) bekezdésében az „a polgármestert” szövegrész helyébe az „az engedélyezőt” szöveg lép.

14. §

(1) Hatályát veszti Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közútkezelői hatáskörök átruházásáról szóló 15/2013.(IV. 29.) önkormányzati rendelete.
(2) Hatályát veszti a Szoc.R. 2. § (5) bekezdése, az 5. § (1) bekezdése, a 6. § (3)-(4) bekezdése, 9. § (1) bekezdése, az Lr. 18. § (1) bekezdése, a VagyonR. 17. § (2) bekezdése, 28. § (4) bekezdése, 30/A. § (3) bekezdése és 30/B. § (2) bekezdése, Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése, Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati adóhatóság anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló 14/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése, Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közművelődésről szóló 23/2011. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 6. § (2)-(3) bekezdése, Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 25/2014. (VI. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, a Jel.R. 5. § (1) bekezdése, 12. § (1) bekezdése, Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat által adományozható elismerésekről szóló 25/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 18. § (2) bekezdése, 22-23. §-a, Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 20 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó járművek korlátozott forgalmú övezetbe történő behajtásának szabályairól szóló 9/2018. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése, a Behajt.R. 11-12. §-a, Közter.R. 5. § (2) bekezdése, 15/B. § (4) bekezdése.
(3) Hatályát veszti a Közter.R. 5. § (4) bekezdésében az „ ,aláírására a polgármester jogosult” szövegrész.

15. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


Kőszeg, 2019. szeptember 26.Dr. Zalán Gábor s. k. Huber László s. k.
jegyző polgármester
1. melléklet a 15/2019. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez


A BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK


1. Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság

1.1. Dönt a városrehabilitációs kölcsönre vonatkozó pályázat kiírásáról és elbírálásáról, szerződésszegő magatartás megállapítása esetén dönt a szerződés felbontásáról, illetve szükség szerint a folyósított összeg törvényben foglalt késedelmi kamat mindenkori összegével növelt egészének vagy részének visszafizetéséről.
1.2. Gyakorolja az üzleti vagyon hasznosításával kapcsolatos valamennyi tulajdonosi jogosultságot 5 millió forintos értékhatárig, illetve az elővásárlási joggal érintett ingatlanok esetében 10 millió forint értékhatárig.
1.3. Dönt az önkormányzati vagyon szerződött vagyonkezelők általi felújításához, az azokon tervezett beruházásokhoz szükséges hozzájárulás megadásáról.

2. Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság

2.1. Dönt az önkormányzat közművelődési, közgyűjteményi, köznevelési, szociális intézményeinek szervezeti és működési szabályzata, éves munkaterve, szakmai programja elfogadásáról.
2.2. Dönt az Önkormányzati Kiemelt Civil Alapból nyújtott támogatások felhasználásról szóló szakmai beszámolók és pénzügyi elszámolások elfogadásáról.
2.3. Dönt a megüresedett önkormányzati bérlakások bérbeadásának módjáról.
2.4. Dönt a megüresedett önkormányzati bérlakásokra vonatkozó pályázat kiírásáról és kijelöli azok bérlőit.
2.5. Dönt az önkormányzati lakás bérleti jogának cseréjéről.”


2. melléklet a 15/2019. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez


A POLGÁRMESTERRE ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK

1. Dönt Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formákról szóló 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Szociális rendelet) 2. §-ában meghatározott jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett szociális ellátás megtérítésének méltányosságból történő csökkentéséről, elengedéséről vagy részletekben történő megfizetéséről.

2. Dönt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szociális törvény) 45. § (1) bekezdésében meghatározott pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról.

3. Dönt a Szociális törvény 48. § (3) bekezdésének b) pontja, (4) bekezdése és a Szociális rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti, a köztemetés költségeinek megtérítéséről, méltányosságból történő csökkentéséről, elengedéséről vagy részletekben történő megfizetéséről.

4. Dönt Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint a hivatali helyiségen, a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén fizetendő díj mértékéről szóló 11/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdésében szabályozott esetben a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés esetén a díjfizetési kötelezettség alól történő mentesítésről.

5. Dönt Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati adóhatóság anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló 14/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelete alapján az adóhatáskör címzettje érdekeltségi jutalékának összegéről.

6. Dönt Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelet 5. §-a alapján az önkormányzat tulajdonában lévő lakások átmeneti szállásként történő hasznosításról.

7. Dönt Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése alapján önkormányzati bérlakásba történő bérlőkijelölésről.

8. Dönt Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelet 7. §-a alapján önkormányzati lakás meghatározott időre, nem lakás céljára történő bérbeadásáról.

9. Dönt Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kőszeg város jelképeiről és a Kőszegre utaló elnevezésekről, azok használatáról, valamint a középületek és közterületek fellobogózásának rendjéről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelete alapján a város címerének, zászlójának (lobogójának) és a „Kőszeg” név használatára, valamint a város fellobogózására vonatkozó ügyekben.

10. Dönt Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat által adományozható elismerésekről szóló 25/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelete alapján „KŐSZEG VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK ELISMERŐ OKLEVELE” adományozásáról.

11. Dönt Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 20 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó járművek korlátozott forgalmú övezetbe történő behajtásának szabályairól szóló 9/2018. (VI. 1.) önkormányzati rendeletében meghatározott közútkezelői engedély kiadásáról.

12. Dönt a közút kezelőjeként a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 12. § (5) bekezdése alapján a hozzájárulása nélkül vagy attól eltérő módon az út területén elhelyezett reklámcélú eszköz eltávolításáról.

13. Dönt a közút kezelőjeként a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 14. § (1) bekezdése alapján a közút lezárásáról vagy forgalmának korlátozásáról (eltereléséről).

14. Dönt a közút kezelőjeként a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34. § (2) bekezdése alapján a forgalmi rend kialakításáról.

15. Dönt a közút kezelőjeként a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34. § (3) bekezdésében foglalt adatok nyilvántartásba vételéről.

16. Dönt a közút kezelőjeként a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34. § (4) bekezdése alapján a közút megrongálódása esetén a kijavításig és a veszélyhelyzet elhárításáig szükség esetén a sebesség- vagy súlykorlátozás elrendeléséről, illetőleg a közút lezárásáról.

17. Dönt a közút kezelőjeként a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § (1) és (3) bekezdésében foglaltak alapján a közút felbontásához, annak területén, az alatt vagy felett építmény vagy más létesítmény elhelyezéséhez, a közút területének egyéb nem közlekedési célú elfoglalásához, igénybevételéhez, a 39. §-a alapján az útcsatlakozás létesítéséhez, a 42. § (3) bekezdése alapján a közút műtárgyának minősülő árokba, csatornába vagy más vízelvezető létesítménybe a közút területén kívüli területekről származó vizek bevezetéséhez, a 42/A. § -ban részletezett tevékenységek végzéséhez szükséges hozzájárulásról.

18. Dönt Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól szóló 3/2019. (III. 8.) önkormányzati rendeletében meghatározott behajtási, behajtási és várakozási engedélyek, alkalmi behajtási, valamint alkalmi behajtási és várakozási engedélyek kiadásáról.

19. Dönt Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelete alapján a közterület-használattal, valamint a közterületek filmforgatási célú használatával kapcsolatos ügyekben.

20. Dönt Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet 11. § (4) bekezdése alapján az önkormányzati vagyontárgyakat érintő, de a vagyon megterhelésével nem járó tulajdonosi nyilatkozatok, valamint a nem önkormányzati rendelettel alapított elővásárlási jogokkal kapcsolatos nyilatkozatok megtételéről, a 14. § (1) és (3) bekezdése alapján az önkormányzat követeléseinek elengedéséről.

21. Dönt Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdése szerinti, a korlátozottan forgalomképes és az üzleti önkormányzati vagyonnak hat hónapon túli hasznosítására vonatkozó kérelem esetén előzetes hozzájárulás megadásáról.

22. Dönt Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet 23. § (2) bekezdése alapján a vételár hátralékkal terhelt volt önkormányzati lakás újabb megterheléséhez hozzájárulás megadásáról.

23. Dönt a „Jó tanuló, jó sportoló” elismerő cím odaítéléséről.

24. Dönt az önkormányzat éves költségvetési rendeletében megállapított polgármesteri támogatási keret felhasználásáról, valamint a szakmai beszámolók és pénzügyi elszámolások elfogadásáról.

25. Dönt e rendelet 51. §-a alapján a képviselői tiszteletdíjak csökkentéséről, ha a képviselő az adott hónapban tartott rendes képviselő-testületi ülésen, illetve a személy szerint illetékes bizottság rendes ülésén nem, vagy az ülés idejének kevesebb mint felén volt jelen.3. melléklet a 15/2019. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez


A JEGYZŐRE ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK

1. Dönt Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete alapján megállapított, a gyermekétkeztetés személyi térítési díjának vitatása, csökkentése és elengedése iránti ügyekben.
2. Dönt Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati adóhatóság anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló 14/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelete alapján az adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselő érdekeltségi jutalékának összegéről.
3. Dönt Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 25/2014. (VI. 25.) önkormányzati rendelete alapján a közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztásával, megszegésével kapcsolatos ügyekben.