16/2019. (IX. 27.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint a hivatali helyiségen, a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett éle

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 19. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint a hivatali helyiségen, a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén fizetendő díj mértékéről szóló 11/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: HÖr.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Házasságkötés hivatali munkaidőn kívül munkanapokon 19.00 óráig, pihenőnapon 11.00 óra és 19.00 óra között engedélyezhető.
(2) Vasárnapi napokon házasságkötés nem engedélyezhető.”

2. §

A HÖr. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Házasságkötés hivatali helyiségen kívül szabadtéren május 2. és szeptember 30. között engedélyezhető.”

3. §

A HÖr. a következő 2/A. alcímmel egészül ki:

„2/A. § Közreműködés késés esetén
4/A. § (1) Ha a házasságkötésen a felek a kitűzött időpontot követő 15 percen belül nem jelennek meg, az anyakönyvvezető a házasságkötés létesítésénél történő közreműködést megtagadhatja.
(2) Ha a házasságkötésen a felek a kitűzött időpontot követő 15 percen belül nem jelennek meg és az anyakönyvvezető a házasságkötésnél közreműködik, a felek a házasságkötés során a nem kötelező szolgáltatásokra nem tarthatnak igényt.”

4. §

(1) A HÖr. 5. § (2) bekezdésében a „10.000” szövegrész helyébe a „20.000” szöveg lép.
(2) A HÖr. 5. § (3) bekezdésében a „20.000” szövegrész helyébe a „30.000” szöveg lép.
(3) A HÖr. 5. § (4) bekezdésében a „20.000” szövegrész helyébe a „40.000” szöveg lép.
(4) A HÖr. 8. § (1) bekezdés a) pontjában a „7.650” szövegrész helyébe a „15.000” szöveg lép.
(5) A HÖr. 8. § (1) bekezdés b) pontjában a „3.850” szövegrész helyébe a „10.000” szöveg lép.

5. §

Hatályát veszti a HÖr. 9. § (2) bekezdése.

6. §

Ez a rendelet 2019. november 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Kőszeg, 2019. szeptember 26.

Dr. Zalán Gábor s. k. Huber László s. k.
jegyző polgármester