19/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelete a gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában és 151. § (2f) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja:

a) bölcsődében:

aa) reggeli 79,- Ft
tízórai 41,- Ft
ebéd 289,- Ft
uzsonna 82,- Ft
napi 491,- Ft

ab) diétás reggeli 93,- Ft
diétás tízórai 47,- Ft
diétás ebéd 328,- Ft
diétás uzsonna 95,- Ft
napi 563,- Ft

b) óvodában:

ba) tízórai 88,- Ft
ebéd 298,- Ft
uzsonna 88,- Ft
napi 474,- Ft

bb) diétás tízórai 113,- Ft
diétás ebéd 333,- Ft
diétás uzsonna 107,- Ft
napi 553,- Ft

c) általános iskolában:

ca) tízórai 125,- Ft
ebéd 350,- Ft
uzsonna 89,- Ft
napi 564,- Ft


cb) diétás tízórai 158,- Ft
diétás ebéd 385,- Ft
diétás uzsonna 135,- Ft
napi 678,- Ft

d) középfokú iskolában és kollégiumban:

da) reggeli 129,- Ft
tízórai 90,- Ft
ebéd 360,- Ft
uzsonna 90,- Ft
vacsora 199,- Ft
napi 868,- Ft

db) diétás reggeli 158,- Ft
diétás tízórai 90,- Ft
diétás ebéd 397,- Ft
diétás uzsonna 90,- Ft
diétás vacsora 226,- Ft
napi 961,- Ft”

2. §

Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Kőszeg, 2019. október 28.Dr. Zalán Gábor s. k. Básthy Béla s. k.
jegyző polgármester
Záradék:

A rendelet kihirdetve a Városháza hirdetőtábláján. A rendelet kihirdetésének a napja: 2019. október 29.
A rendelet hatályba lépésnek napja: 2020. január 1.
A rendelet hatályon kívül helyezésének napja: 2020. január 2.

Kőszeg, 2019. október 29.

Dr. Zalán Gábor s. k.
jegyző