20/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§

A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2019. évi költségvetését
3 152 984 303 Ft költségvetési bevétellel
4 488 557 610 Ft költségvetési kiadással
1 335 573 307 Ft hiánnyal
29 943 218 Ft finanszírozási kiadással
1 310 516 525 Ft belső finanszírozási bevétellel
55 000 000 Ft külső finanszírozási bevétellel

állapítja meg.”

2 . §

A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

Működési célú költségvetési bevételek:
 működési célú támogatások áht-n belülről 1 227 326 642 Ft
 közhatalmi bevételek 502 088 723 Ft
 működési bevételek 295 614 513 Ft
 működési célú átvett pénzeszköz 500 000 Ft
Működési célú költségvetési bevételek összesen: 2 025 529 878 Ft

Felhalmozási célú költségvetési bevételek:
 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 1 002 727 898 Ft
 Felhalmozási bevételek 110 432 418 Ft
 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 14 294 109 Ft
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: 1 127 454 425 Ft

Költségvetési bevételek összesen: 3 152 984 303 Ft

Működési célú költségvetési kiadások:
 a személyi jellegű kiadások 839 946 266 Ft
 a munkaadókat terhelő járulékok 175 538 312 Ft
 a dologi jellegű kiadások 1 314 399 930 Ft
 ellátottak pénzbeli juttatásai 24 675 000 Ft
 egyéb működési célú kiadások 154 026 871 Ft
Működési költségvetési kiadások összesen: 2 508 586 379 Ft

Felhalmozási célú kiadások:
 beruházások 1 867 518 883 Ft
 felújítások 94 029 532 Ft
 egyéb felhalmozási célú kiadások 18 422 816 Ft
Felhalmozási kiadások összesen: 1 979 971 231 Ft


Költségvetési kiadások összesen: 4 488 557 610 Ft

Költségvetési egyenleg (bevételek és kiadások különbözete)
 működési bevételek és kiadások egyenlege - 483 056 501 Ft
 felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege - 852 516 806 Ft

Költségvetési egyenleg: - 1 335 573 307 Ft

Belső finanszírozás bevételei
 működési célú 2018. évi maradvány 452 697 140 Ft
 fejlesztési célú 2018. évi maradvány 857 819 385 Ft

Külső finanszírozás bevételei
 működési célú hitelfelvétel 0 Ft
 fejlesztési célú hitelfelvétel 55 000 000 Ft

Finanszírozási bevételek összesen: 1 365 516 525 Ft


Külső finanszírozás kiadásai
 Államháztartáson belüli megelőlegezések elszámolása 29 943 218 Ft

Finanszírozási kiadások összesen: - 29 943 218 Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege
(bevételek és kiadások különbözete): 1 335 573 307 Ft

Az 1. melléklet az önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonkénti bontásban.
A 3. §-ban megállapított bevételek jogcímenkénti és intézményenkénti, valamint a kiadások intézményenkénti részletezését a 2. és a 3. melléklet, a felhalmozási bevételek célonkénti részletezését a 4. melléklet, a felhalmozási kiadások célonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
A 6. melléklet az önkormányzat - a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti - adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, illetve a 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, a 7. melléklet az európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait tartalmazza. A 8. melléklet az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretét tartalmazza.”

3. §


(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép
(6) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 6.melléklet lép.4. §Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


Kőszeg, 2019. november 28.Dr. Zalán Gábor Básthy Béla
jegyző polgármester


(A mellékleteket és az infó táblát lsd. a letölthető formátumban.)