21/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: ÖR.) 3. § b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„b) kereskedelmi egység – kivéve szállásépület – esetében 200 m2 alapterületig 500 Ft/m2, a 200 m2 feletti rész 1.200 Ft/m2,”

2. §

(1) Az ÖR. 7. § a) pontjában a „9.000 Ft/év” szövegrész helyébe a „12.000 Ft/év” szöveg lép.
(2) Az ÖR. 7. § b) pontjában a „6.000,- Ft/év” szövegrész helyébe a „7.500 Ft/év” szöveg lép.

3. §

Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Kőszeg, 2019. november 28.Dr. Zalán Gábor s. k. Básthy Béla s. k.
jegyző polgármester
Záradék:

A rendelet kihirdetve a Városháza hirdetőtábláján.
A rendelet kihirdetésének a napja: 2019. november 29.
A rendelet hatályba lépésnek a napja: 2020. január 1.
A rendelet hatályon kívül helyezésének a napja: 2020. január 2.

Kőszeg, 2019. november 29.

Dr. Zalán Gábor
jegyző