2/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet célja

1. §

Kőszeg város történelmi múltja, földrajzi elhelyezkedése, természeti és épített környezeti adottságai, évszázados kultúrtörténeti tradíciói és a jelenkor kihívásai kötelezettségként vetik fel a kulturális örökséghez tartozó javak, értékek védelmét, megőrzését, fenntartását és széleskörű hozzáférhetőségének biztosítását. Ennek figyelembevételével kerül meghatározásra a közművelődési alapszolgáltatások köre, a feladatellátás formája, módja és mértéke.


2. A rendelet hatálya

2. §

E rendelet hatálya kiterjed:
a) Kőszeg Város Önkormányzata fenntartásában működő közművelődési intézményre és alkalmazottaira,
b) a helyi közművelődési feladatok megvalósításában közreműködő, az önkormányzat által támogatott intézményekre,
c) a helyi közművelődési feladatok megvalósításában közreműködő, egyesületekre, amatőr művészeti csoportokra, klubokra, körökre (a továbbiakban együtt: civil közösségek),
d) a közművelődési alapszolgáltatásokat igénybe vevőkre.


3. Az önkormányzat közművelődési feladatai

3. §

Az önkormányzat a következő közművelődési alapszolgáltatásokat nyújtja:
a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,
b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,
e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,
f) a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint
g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.

4. §

(1) A 3. § a) és e)-f) pontjában meghatározott közművelődési alapszolgáltatás biztosításának módja különösen:
a) civil közösségek számára bemutatkozási lehetőség biztosítása a városi rendezvényeken, kiállítások, bemutatók szervezésével, valamint a helyi média útján,
b) helyszín biztosítása a civil közösségek számára rendszeresen vagy alkalomszerűen, foglalkozásaik, rendezvényeik megtartásához.
(2) A 3. § b) pontjában meghatározott közművelődési alapszolgáltatás biztosításának módja különösen:
a) a Kőszeg és Vidéke havonta megjelenő helyi újság kiadása,
b) igény szerint fórum szervezése a civil közösségek vezetőinek részvételével, ahol a civil közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat,
c) valamennyi korosztály művelődését segítő, a generációk közötti kapcsolattartást erősítő programok – színházi előadások, koncertek kiállítások, bemutatók – szervezése.
(3) A 3. § c) pontjában meghatározott közművelődési alapszolgáltatás biztosításának módja különösen:
a) irodalmi és színházi műveltség és ízlés fejlesztése, színházi előadások, irodalmi estek, valamint a nyári időszakban a Kőszegi Várszínház előadásainak megszervezése,
b) ismeretterjesztő előadások, vetélkedők szervezése a civil közösségekkel együttműködve valamennyi korosztály számára,
c) idős korosztály körében a digitális világban történő eligazodást segítő tevékenységek megvalósítása.
(4) A 3. § d) pontjában meghatározott közművelődési alapszolgáltatás biztosításának módja különösen:
a) könyvkiadás,
b) helytörténeti, településtörténeti, képzőművészeti és fotókiállítások rendezése,
c) óvodás és általános iskolás korú gyermekek számára vallási ünnepekhez kapcsolódó programok szervezése,
d) helyi értékeket feltáró, védő, gazdagító összefogások ösztönzése, kiadványok, könyvkiadás támogatása,
e) nemzeti és helyi identitást erősítő, hagyományokat őrző, átörökítő programok szervezése, támogatása,
f) ünnepek kultúrájának gondozása, helyi hagyományok felelevenítése, civil közösségek ezirányú tevékenységének támogatása.
(5) A 3. § g) pontjában meghatározott közművelődési alapszolgáltatás biztosításának módja különösen:
a) helyi kulturális épített és természeti örökségre építő programok szervezése, támogatása,
b) a kulturális turizmus ösztönzése.

5. §

Az önkormányzat a 3. §-ban meghatározottakon túl közművelődési feladatai körében pénzügyi támogatást biztosít.


4. A feladatellátás keretei

6. §

(1) Az önkormányzat közművelődési feladatainak megvalósításához a közművelődési alapszolgáltatások folyamatos hozzáférhetősége érdekében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: a kulturális törvény) alapján közművelődési intézményt biztosít.
(2) Az önkormányzat a közművelődési feladatok megvalósítására a kulturális törvény követelményeinek megfelelő jogi vagy természetes személlyel közművelődési megállapodást köthet.


7. §

(1) Az önkormányzat közművelődési feladatait a fenntartásában működő Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház (Kőszeg, Rajnis utca 9.) közművelődési intézmény útján látja el. Az intézmény típusa: művelődési központ.
(2) Az önkormányzat a kőszegfalvi városrészt érintő közművelődési feladatainak ellátását megállapodás alapján a Kőszegfalvi Baráti Kör útján biztosítja.


8. §

(1) A közművelődési intézmény munkatervet, annak mellékleteként éves szolgáltatási tervet készít minden év március 1-ig. A fenntartói jóváhagyást követően a szolgáltatási tervet a 15 napon belül közművelődési intézményben közzé kell tenni.
(2) E rendeletet a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínházban jól látható helyen ki kell függeszteni.
(3) A 3-4. §-ban foglalt szolgáltatásokért fizetendő díjat a közművelődési intézmény határozza meg.


5. Az önkormányzat közművelődési feladatainak finanszírozása


9. §

(1) Az Önkormányzat
a) biztosítja a 7. § (1) bekezdés szerinti közművelődési intézmény fenntartásához szükséges fedezetet, a feladatok teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, melyek évenkénti konkrét összegét az éves költségvetési rendeletben határozza meg,
b) saját forrást biztosít a központi támogatások elnyerésére benyújtott pályázatokhoz (érdekeltségnövelő és címzett támogatások) az intézmények technika, műszaki továbbfejlesztése érdekében,
c) a normatív állami hozzájárulást az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátására fordítja.
(2) A színház tevékenységére fordított kiadásokat elkülönítve kell kezelni.
(3) Az önkormányzat külön költségvetési forrást biztosít a mindenkori költségvetés keretein és lehetőségein belül
a) a városi nagyrendezvények megszervezéséhez,
b) a kulturális civil szervezetek, egyesületek támogatásához,
c) a horvát, német és roma nemzetiségi önkormányzatok kulturális tevékenységeinek támogatásához.


6. A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése


10. §

(1) A közművelődési intézmény felett a fenntartói felügyeleti és egyéb jogköröket Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja.
(2) Fenntartói jogkörében eljárva elfogadja az intézmény alapító okiratát, meghatározza költségvetését, kinevezi az intézmény vezetőjét, elfogadja beszámolóját.
(3) A közművelődési intézmény ellenőrzését, gazdálkodási felügyeletét a jegyző látja el.
(4) A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalban kapcsolt munkakörben 1 fő ügyintéző látja el a közművelődéssel kapcsolatos feladatokat, munkaköri leírása szerint.


7. A közművelődési tevékenység helyi elismerése

11. §

A közművelődési tevékenység elismerésére Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének „Kőszeg Város Művelődéséért” Szabályzata, valamint az önkormányzat által adományozható elismerésekről szóló 25/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet alapján van lehetőség.


8. Együttműködés

12. §

Az önkormányzat közművelődési feladatai megvalósításában együttműködik:
a) a köznevelési intézményekkel,
b) az egyházakkal,
c) a költségvetési támogatásban részesülő művészeti csoportokkal, civil szerveződésekkel,
d) a civil közösségekkel,
e) a horvát, német és roma nemzetiségi önkormányzatokkal,
f) a testvér településekkel, továbbá
mindazokkal, akik e rendeletben foglaltakkal azonosulnak.


9. Záró rendelkezések

13. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közművelődésről szóló 23/2011. (XI. 28.) önkormányzati rendelete.

Kőszeg, 2020. február 27.Dr. Zalán Gábor Básthy Béla
jegyző polgármester