4/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelete a környezet- és természetvédelem helyi szabályairól szóló 17/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában, 48. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró illetékes környezetvédelmi igazgatási szerv véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a környezet- és természetvédelem helyi szabályairól szóló 17/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Belterületen avart és kerti hulladékot égetéssel megsemmisíteni az 1. mellékletben meghatározott területen egész évben tilos.”

2.§

A Rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Külterületen avart és kerti hulladékot égetéssel megsemmisíteni május 1. és szeptember 30. között nem szabad. Száraz kerti hulladék égetése október 1. és április 30. között hétfőn, 7.00-19.00 között, szélcsendes időben, a tűzvédelmi szabályok betartása mellett, az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez történő írásbeli bejelentés alapján történhet.”


3.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Kőszeg, 2020. február 27.Dr. Zalán Gábor s. k. Básthy Béla s. k.
jegyző polgármester