5/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi törvény CLXXXIX. törvény 110. § (2) bekezdésében, továbbá a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés b)-c) pontjában, 11. § (16) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II.2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 22.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A lakás bérlője a szerződés megkötésekor – kérelmére – a vételár 20 %-át köteles egyösszegű vételárrészként megfizetni, míg a fennmaradó hátralékra – kérelmére – havonta fizetendő részletekben, egyenlő mértékben legfeljebb 15 évi részletfizetési kedvezmény illeti meg.”


2.§

A Rendelet 22.§ (3) bekezdésében a „10 % árengedmény” szövegrész helyébe a „20 % árengedmény” szöveg lép.


3.§

A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.


4. §

Hatályát veszti a Rendelet 30/C. §-a.


5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


Kőszeg, 2020. február 27.Dr. Zalán Gábor s. k. Básthy Béla s. k.
jegyző polgármester1. melléklet az 5/2020. (II. 28. ) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2007. (II.2.) önkormányzati rendelethez:(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)