6/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 12/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró környezetvédelmi igazgatási szerv véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 12/2014. (III. 281.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A szerződés lejártát megelőzően legalább 2 hónapon, vagy a felmondás kézhezvételét követő 2 hónapon belül közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, vagy – ha jogszabály alapján nem szükséges – pályázatot kell kiírni a közszolgáltatás ellátására.”

2. §

(1) A Rendelet 2. § (3) bekezdésében a „2011. évi CVIII. törvény” szövegrész helyébe a „2015. évi CXLIII. törvény” szöveg lép.

(2) A Rendelet 5. § (1) bekezdésében az „5” szövegrész helyébe a „2” szöveg lép.


3. §

Hatályát veszti a Rendelet 7. § (2)-(3) bekezdése.4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.Kőszeg, 2020. február 27.Dr. Zalán Gábor s. k. Básthy Béla s. k.
jegyző polgármester